Utveckling Nöthagen

Nöthagen är ett område i Nyköping som omvandlas från industriområde till en stadsdel med bostäder, handel, verksamheter och skola och förskola. Det blir en av de största stadsdelarna i Nyköping.

Det är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) som har tagit initiativ till ny detaljplan och som utvecklar området tillsammans med flera andra fastighetsutvecklare och ägare, i nära samarbete med Nyköpings kommun.
Läs gärna mer om projektet på Samhällsbyggnadsbolagets webbsida, Nöthagen – SBB – Samhällsbyggnadsbolaget – Bostäder och samhällsfastigheter (sbbnorden.se)

Detaljplanen för Nöthagen innebär en möjlighet till cirka 1600 nya lägenheter, kontor, handel samt förskola och skola med direkt koppling till nuvarande stationsområdet.

I området planeras också torg, parker och plats för kontor och butiker. En del hus kommer att rivas men mycket kommer också att bevaras – tanken är att gammalt och nytt ska mötas. Hela projektet med att utveckla Nöthagen beräknas ta 10-15 år och kommer att ske etappvis.

Vad händer nu?

Nyköpings kommun arbetar under våren 2023 med slutskedet av projektering av allmän plats och VA-anläggningar i nära samarbete med SBB. Efter det tas beslut kring tidplan för kommande upphandling och utbyggnad av gator, parker och torg i området.

SBB arbetar parallellt med förberedande arbeten, som sanering och planerar för kommande rivning av byggnader som inte ska bevaras i området.

Som ett inledande steg i omvandlingen av Nöthagenområdet påbörjas nu rivningsarbeten inom fastigheterna Raspen 1, 2 och 3. Rivningarna görs inom gröna områden i kartan. Arbetet planeras till sommar-höst 2023.

Arbetet utförs i detta tidiga skede för att säkerställa plats för kommande dragning av VA-ledningar. Det kan innebära att det blir något ökad trafik på Blommenhovsvägen. Bolaget SBB ansvarar för arbetet och kommer att återkomma med mer detaljerad information till närboende i området.

Under en kortare period kan även fotgängare som nyttjar stationstunneln påverkas i samband med ett rivningar av angränsande byggnader görs. Mer information kommer att finnas på platsen i samband med detta.  

imagenf0g.png

Så här ska området utvecklas

Delar av den äldre industribebyggelsen bevaras och blir en del i den nya bebyggelsen samtidigt som de skyddas av bestämmelser i planen. Att gammalt möter nytt blir en viktig del i Nöthagens identitet eftersom flera av byggnaderna, till exempel Slakthuset, är kulturhistoriskt värdefulla.

gammalt_nytt.png

På bilderna syns Nöthagen från böjen på Norra Bangårdsgatan upp mot Blommenhovsvägen. 

Nöthagens skolområde

I Nöthagens lugna inre miljö planeras ett skolområde med möjlighet att anlägga flera förskole- och skolanläggningar, inrymda i delar av de bevarade äldre byggnaderna och i bostadskvarteret i skolområdets västra del. 

Nya parker och torg

I stadsdelen planeras för flera parker och torgmiljöer. Torgytan i områdets sydöstra del blir områdets entré med koppling mellan Nöthagen och Nyköpings resecentrum. Här blir det plats för affärer, caféer och service i bottenplanen och den generösa soltrappan kombineras med gång- och cykelramper till passagen under järnvägen där uppgång till järnvägsspåren finns.  

karta_soltrappan.png

Skissen visar de nya stråken och parker samt torg i förslaget till ny detaljplan för Nöthagen.  

I områdets mittpunkt hittas stadsdelens generösa park med både en lugnare del i söderläge och en samutnyttjad del med funktion av både skolgård och park vid tider när förskoleverksamhet inte bedrivs. Parken får blommor och grönska samt en ram av träd och buskar som skapar ett inre rum. I höjd med torget föreslås en aktivitetsplats för äldre barn och ungdomar, kompletterat med plats för att "bara hänga". Det nya torget vid Slakthuset får också det en strategisk placering nära Nyköpings resecentrum utmed ett av de större stråken längs järnvägen. Slakteriets fasader skapar en härlig södersida mot torget med möjlighet till verksamheter i bottenvåningar med till exempel uteserveringar. 

Översikt_kultur.png

Den äldre delen av Slakthuset bevaras och blir en samlingsplats med möjlighet till verksamheter, caféer och restauranger. 

Trafik och parkering

En utredning för parkering och mobilitet har gjorts för att studera förutsättningarna att gynna hållbart resande till och från Nöthagen. Planbeskrivningen redogör för möjligheter att minska behovet av parkeringsplatser genom andra mobilitetsåtgärder såsom bilpool, information vid inflyttning samt fler cykelparkeringar med mera. Huvuddelen av bilparkeringsplatserna för området lokaliseras i parkeringshus intill järnvägen och E4:an. I parkeringshuset intill järnvägen är också ett plan avsatt för pendlarparkering vid Nyköpings resecentrum.

Detaljplan Raspen 1,2 och 3

Läs mer om detaljplanen här.

 

 

Kontakta oss

Frågor om projektet:

E-post: 
kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice: 
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Frågor om detaljplanen:

E-post: 
stadsbyggnad@nykoping.se

Telefon Kundservice: 
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter