Mål för avfallshanteringen

I Nyköpings kommun arbetar vi för att det ska uppstå så lite avfall som möjligt och för att hantera det avfall som uppstår på bästa sätt. Avfallsplanen har fyra prioriterade områden som är viktiga i arbetet med att göra avfallshanteringen i Nyköpings kommun hållbar. 

Inom varje område finns mål som anger vilken inriktning arbetet ska ha. Önskade resultat och aktiviteter beskriver vilka resultat som ska uppnås och hur de ska nås. Avfallsplanen är ett styrande dokument som gäller för hela kommunen. Tanken är att alla (invånare, verksamheter, företag med flera) ska kunna bidra till att vi uppnår målen.

Nyköpings kommun har tagit fram en ny avfallsplan som började gälla den 1 juli 2023. Här nedan ser du målen och några av aktiviteterna i den nya avfallsplanen.

1. Minskade avfallsmängder och ökad återanvändning

Enligt avfallstrappan ska avfall i första hand förebyggas och i andra hand återanvändas. Att se till att det uppstår så lite avfall som möjligt ger störst miljövinster.

Mål

Hushåll och verksamheter bidrar till att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen. Sambandet mellan konsumtion och avfallsproduktion bryts genom hållbara val. Kommunernas egna verksamheter och bolag agerar förebilder och driver omställningen framåt.

Önskade resultat

 • Mänden insamlat kommunalt avfall ska minska. 
 • Mängden material till återanvändning ska öka.
 • Mängden matsvinn ska minska. 

Vad ska vi göra för att nå dit? Exempel på aktiviteter

 • Utveckla förutsättningarna för återbruk.
 • Ställa miljökrav i upphandlingar.
 • Arbeta med att förebygga matsvinn.

2. Ökad återvinning

Vi behöver bli bättre på att ta hand om de råvaror som redan finns i omlopp i samhället och minska utnyttjandet av jordens resurser. Vi behöver öka sortering, insamling och återvinning av avfall.

Mål

Hushåll och verksamheter sorterar det avfall som uppstår, så att det kan återvinnas på bästa sätt för en hållbar utveckling. Återvinningen av material och näringsämnen ökar. Kommunernas egna verksamheter och bolag agerar förebilder och driver omställningen framåt.

Önskade resultat

 • Andelen kommunalt avfall som materialåtervinns ska öka.
 • Andelen matavfall som sorteras ut och behandlas biologiskt ska öka.
 • Mängden avfall till energiåtervinning ska minska.

Vad ska vi göra för att nå dit? Exempel på aktiviteter

 • Vid ny- och ombyggnation säkerställa att det skapas fysiska förutsättningar för avfallshantering och källsortering.
 • Utöka antal skåp för insamling av matolja och matfett.
 • Inte tillåta osorterade säckar på återvinningscentralerna.

3. Minskad miljöbelastning

Vi arbetar för att minska miljöpåverkan från avfallshanteringen genom att säkra insamlingen av hushållens farliga avfall men även genom att förebygga nedskräpning, utreda samt vidta åtgärder på nedlagda deponier med stor risk för miljöpåverkan och minska utsläppen av växthusgaser.

Mål

Avfallets farlighet minskar och hanteringen av farligt avfall säkras. Miljöbelastningen från avfallshanteringssystemet och nedskräpningen minskar.

Önskade resultat

 • Nedskräpningen ska minska.
 • Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet ska minska.
 • All insamling av avfall ska utföras med förnybara drivmedel.

Vad ska vi göra för att nå dit? Exempel på aktiviteter

 • Delta i nationella kampanjer och lokalt samordna aktiviteter som exempelvis Håll Sverige Rent och strandstädning.
 • Undersöka alternativa insamlingssystem för farligt avfall och elavfall.
 • Effektivisera och minska miljöpåverkan från avfallstransporter.

4. Människan i fokus

Med lättillgängliga insamlingssystem, god service och tydlig kommunikation ska vi underlätta för medborgarna att sortera sitt avfall på bästa möjliga sätt. Om det är lätt att göra rätt har vi också bättre förutsättningar att uppnå även övriga mål i avfallsplanen.

Mål

Insamlingssystemet präglas av service, nytta för medborgaren och omtanke om människan. Estetiskt tilltalande lösningar med god tillgänglighet är viktiga förutsättningar för att uppnå samhällets mål på avfallsområdet. Det ska vara lätt att göra rätt.

Önskade resultat

 • Fler invånare är nöjda med hämtningen av avfall vid sin bostad.
 • Fler invånare är nöjda med tillgängligheten till återvinningscentraler.
 • Alla hushåll i kommunen ska vara anslutna till fastighetsnära insamling av returpapper och förpackningar senast år 2027.

Vad ska vi göra för att nå dit? Exempel på aktiviteter

 • Utveckla samarbetet med fastighetsägare för att skapa en välfungerande avfallshantering.
 • Se över platser och frekvenser för den mobila återvinningscentralen.
 • Säkerställa att samtliga hushåll har tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors 07-16, 
lunchstängt kl. 12-13
fredagar 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter