Klagomål på boendemiljön och störningar

På den här sidan finns det information om hur du gör när du vill lämna klagomål på problem i din bostad eller utomhus. Exempel på klagomål är nedskräpning, buller eller föroreningar i mark och vatten. Miljöenheten tittar på och bedömer varje klagomål.

Problem med inomhusmiljön i bostaden 

Om du har problem med inomhusmiljön i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare som ansvarar för att bostaden följer miljöbalkens krav. Om du bor i en bostadsrätt ska du kontakta föreningens styrelse.

Om din hyresvärd inte har lämnat besked till dig inom tre veckor om vilka åtgärder de planerar att vidta, så rekommenderar vi dig att kontakta Miljöenheten i Nyköpings kommun. 

Om problem orsakas av en granne, prata i första hand med grannen innan du vänder dig till oss.

Vad ses som en störning eller olägenhet?

Den störning eller olägenhet som du anmäler ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön i miljöbalkens mening. Det innebär till exempel att störningen inte kan vara tillfällig. I första hand bör du kontakta verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren och påtala störningen eller olägenheten och ge denne möjlighet att åtgärda problemet.

En störning kan till exempel vara utsläpp av kemikalier eller orenat avloppsvatten, trafikbuller, industribuller, dålig inomhusmiljö såsom fukt, mögel, temperatur, buller och ventilation, eller olägenhet orsakad av djurhållning eller skadedjur. Slitage och estetiska frågor i boendemiljön hanteras inte av miljöenheten.

Lämna in ett klagomål till Miljöenheten 

Du kan lämna in uppgifter till Miljöenheten om du vill klaga på något som rör inomhusmiljö, störningar i bostaden eller störningar utomhus. Exempel på detta är buller, lukt, ventilation, läckage av miljöfarliga ämnen eller nedskräpning.

e-tjänst för att lämna in klagomål

Du kan också kontakta oss om du vill få blanketten hemskickad istället.

Vad händer sen?

När vi har tagit emot ditt klagomål skickar vi ett brev till den som klagomålet är riktat mot, till detta bifogas ett svarsbrev som ska fyllas i och skickas in. Därefter gör vi en bedömning om klagomålet kan lösas utan vår vidare inblandning eller om vi behöver åka ut på en inspektion. Under ärendets gång får du som lämnat klagomål återkoppling i ditt ärende.

Att tänka på innan du kontaktar Miljöenheten

Innan du skickar en anmälan till oss ska du om möjligt ha kontaktat den som orsakat störningen för att försöka nå en lösning. Tänk på att vi inte kan hjälpa till vid klagomål som handlar om exempelvis grannosämja, djur som far illa eller arbetsmiljöfrågor. Då ber vi dig istället kontakta andra myndigheter så som länsstyrelsen, polisen eller arbetsmiljöverket.

Om du vill vara anonym i ditt klagomål är det viktigt att du inte lämnar några kontaktuppgifter till oss. Detta gäller även klagomål via mejl där namn framgår i mejladressen. De handlingar som inkommer till oss är offentliga och kan begäras ut av allmänheten. Om du väljer att vara anonym kan vi inte nå dig för att göra eventuella kompletteringar eller återkoppla resultat av anmälan utan du måste själv höra av dig om du vill veta vad som händer i ärendet. 

Avgift

För tillsyn och handläggning tar miljöenheten ut timavgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

Kontakta oss

Kundservice

Epost: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter