Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 kvadratmeter, även bygga ett attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Anmälan behövs alltid

Du behöver göra en anmälan om

 • det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • byggnaden ska vara en komplementbyggnad eller komplementbostadshus
 • byggnaden är högst 30,0 kvadratmeter byggnadsarea. Om du redan har ett eller flera attefallshus på din tomt så får de totalt vara 30,0 kvadratmeter tillsammans
 • byggnaden har en taknockhöjd som är högst 4,0 meter mätt från marknivå
 • byggnaden placeras fristående, men i närhet till bostadshuset
 • byggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns eller närmare om grannen medger det.

Du behöver alltid bygglov om

 • kommunen har bestämt i detaljplan att attefallshus ska omfattas av bygglov
 • byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö
 • byggnaden placeras mindre än 30,0 meter från järnvägen
 • byggnaden placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter.

Handlingar du behöver för din anmälan

 • anmälan, via e-tjänst eller blankett
 • situationsplan på tomtkarta
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • förslag på kontrollplan.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • godkännande från berörda grannar om du bygger närmare än 4,5 meter från en gräns
 • konstruktions- och grundläggningsritningar (krävs inte vid enkla byggnader så som växthus och carport)
 • redovisning av ventilation, när byggnaden är ett bostadshus
 • Uppgifter om hur krav på skydd mot brandspridning uppfylls - om tillbyggnaden placeras inom 8 meter från annan byggnad eller bostad.

Avgifter och taxor

Läs mer om avgifter och taxor för anmälan, ansökan eller handlingar

Överklaga

Du kan överklaga beslut om ditt ärende

Vi hjälper dig - följ checklistan

Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger

För många områden i Nyköpings kommun finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen.

Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Du kan själv söka fram din detaljplan i en digital karta.

Ta fram ett kartutdrag

För att göra en situationsplan så behöver du ett kartutdrag. Du kan själv hämta underlag från kartor.nykoping.se. eller använda en tidigare situationsplan. Se instruktion för hur du tar fram en situationsplan från kartor.nykoping.se. Du kan även kontakta kundservice som hjälper dig ta fram ett kartutdrag.

Bygglovhandläggaren avgör, och meddelar dig, om nybyggnadskarta krävs eller vilken typ av karta som behövs när ditt ärende kommit in.

Vi tar inte emot beställningar på nybyggnadskarta om du inte har ett pågående ärende hos oss.

Redovisa var byggnaden ska stå i en situationsplan

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån i lämplig skala, oftast 1:400.

För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du kan läsa om i steget innan.

På en situationsplan ska du redovisa följande:

 • Nya och existerande byggnader
 • Alla mått på den nya byggnadens sidor inklusive markhöjder och golvhöjd
 • Tydliga markeringar om någonting ska rivas
 • Avstånd från tomtgränser. Linjerna som visar avståndet ska vara en rät vinkel, det vill säga 90 grader från tomtgränsen.

Länk till exempelritningar

Skapa en kontrollplan

En kontrollplan beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. 

Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning.

I kontrollplanen ska följande stå:

 • vad som ska kontrolleras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • vem som ska utföra kontrollerna
 • hur och när kontrollerna ska utföras
 • på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras

Se exempel på mall för en kontrollplan

Ansvar för kontrollplan

Kontrollen i kontrollplanen kan göras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig (KA). Lista på personer som är certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets webbplats

Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs. Om du anlitar en certifierad kontrollansvarig, gör hen en kontrollplan tillsammans med dig som byggherre.

Gör en fasadritning

Fasadritningens syfte är att visa byggnadens utseende. Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • befintlig marknivå med en streckad linje
 • ny marknivå med en heldragen linje
 • fasadernas utformning och detaljer så som fönster, dörrar, altaner, skorsten och trappor och räcken
 • material och färg
 • vilket väderstreck varje fasad ses ifrån

Läs mer i exempelritningar för nybyggnad av garage

Gör en planritning

Planritning är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs av åtgärden du vill göra. Den ska vara i skala 1:100 och visa:

 • byggnadens yttermått
 • byggnadens rumsindelning
 • nya väggar
 • väggar som ska rivas
 • redovisa på planritningen var snittet för sektionsritningen går

Läs mer i exempelritningar för nybyggnad av garage

Gör en sektionsritning

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • rumshöjd
 • takvinkel
 • bjälklag
 • eventuell skorsten

Läs mer i exempelritningar för nybyggnad av garage

Konstruktionsritningar

En konstruktionsritning beskriver byggnadens bärande konstruktion, isolering och tätskikt med mera. Den redovisar de ingående byggkomponenterna och deras dimensioner samt hur de monteras.

Mängden konstruktionsritningar och kraven på detaljrikedom varierar beroende på hur komplicerat projektet är.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, därför är det bra att ta hjälp av en byggkonsult eller annan fackman som har rätt kunskap och erfarenhet.

Exempel på vad en konstruktionsritning kan visa är:

 • Grundkonstruktionen
 • Stommen
 • Avväxlingar i väggen
 • Takstolar

Godkännande från berörda grannar (lovbefriade åtgärder)

Om din planerade åtgärd placeras mindre än 4,5 meter från en av dina grannar behöver du själv ordna ett intyg om att din granne godkänner placeringen. Du behöver få okej från alla som äger den fastigheten.

Vi rekommenderar att du låter alla berörda grannar signera en kopia av situationsplanen där de även anger sin egen fastighetsbeteckning.

Är placeringen nära allmän platsmark mark, till exempel park/väg/allmänning, så måste avståndet till gränsen vara minst 4,5 meter.

Kommunen eller till exempel samfälligheten som oftast äger den allmänna platsen anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen.

Vill du bygga närmre än 4,5 meter så måste du ansöka om lov.

Skicka in din anmälan

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en anmälan. Du kan välja att antingen

anmäla direkt via vår e-tjänst

eller beställa en blankett för att göra anmälan från kundservice. Mejla till kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80.

Anmälan med handlingar mejlar du sedan in till bygglov@nykoping.se eller postar till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

 • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
 • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter