Översiktsplanering

Kommunens översiktsplanering handlar om hur Nyköpings mark och vatten ska användas i framtiden och betyder mycket för hur Nyköpings växer. 

Enligt Plan- och bygglagen ska en kommun ha en aktuell översiktsplan och varje mandatperiod ska en aktualitetsförklaring göras av gällande översiktsplan med tillhörande fördjupningar och tillägg. Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun antog översiktsplan Nyköping 2040 den 14 december 2021.

Översiktsplan Nyköping 2040

Kommunens översiktsplan visar grunddragen för kommunens mark- och vattenanvändning fram till år 2040. Översiktsplanen visar också kommunens övergripande strategier och ställningstaganden för att nå en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning i hela kommunen.

Ta del av översiktsplanen

Översiktsplanen i korthet

  • Översiktsplanen tar höjd för fortsatt stark befolkningstillväxt i kommunen.
  • Vi utvecklar bebyggelse främst där det redan finns service och infrastruktur.
  • I centralorten omvandlas befintliga verksamhetsområden till blandad tät stadsbebyggelse nära grönområden.
  • Utanför centralorten föreslås ny bebyggelse längs med starka kollektivtrafikstråk, särskilt koncentrerat till utpekade bebyggelsenoder.
  • Verksamhetsområden planeras främst längs med trafikleder och starka kollektivtrafikstråk.
  • Flera grönområden som är ekologiskt värdefulla och/eller viktiga för rekreation föreslås att helt undantas för exploatering.
  • De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är de viktigaste vägledande målen i översiktsplanen.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad

0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter