Översiktsplanering

Kommunens översiktsplanering handlar om hur Nyköpings mark och vatten ska användas i framtiden och anger riktningen för hur Nyköping ska växa.

Samråd avslutat 30 juni 2024

Kommunen genomförde samråd om Förslag till ändring av översiktsplan 2040. Förslaget till ändringen anger kommunens syn på etablering av anläggningar för produktion av förnybar och fossilfri energi samt andra storskaliga anläggningar inom kommunen. Den består av nio ställningstaganden för de olika energislagen samt en karta över kommunens syn på landskapets värden och känslighet. 

Planens genomförande bedöms riskera att innebära betydande miljöpåverkan. Samråd skedde därför även om framtagen hållbarhetsbedömning. Arbete med omhändertagande av synpunkter till granskningsversionen pågår.  

Läs mer om kommunens samråd om ändring av översiktsplan.

Översiktsplan Nyköping 2040

Enligt Plan- och bygglagen ska en kommun ha en aktuell översiktsplan och varje mandatperiod ska en aktualitetsförklaring göras av gällande översiktsplan med tillhörande fördjupningar och tillägg. Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun antog översiktsplan Nyköping 2040 den 14 december 2021.

Kommunens översiktsplan visar grunddragen för kommunens mark- och vattenanvändning fram till år 2040. Översiktsplanen visar också kommunens övergripande strategier och ställningstaganden för att nå en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning i hela kommunen.

Ta del av översiktsplanen

Översiktsplanen i korthet

  • Översiktsplanen tar höjd för fortsatt stark befolkningstillväxt i kommunen.
  • Vi utvecklar bebyggelse främst där det redan finns service och infrastruktur.
  • I centralorten omvandlas befintliga verksamhetsområden till blandad tät stadsbebyggelse nära grönområden.
  • Utanför centralorten föreslås ny bebyggelse längs med starka kollektivtrafikstråk, särskilt koncentrerat till utpekade bebyggelsenoder.
  • Verksamhetsområden planeras främst längs med trafikleder och starka kollektivtrafikstråk.
  • Flera grönområden som är ekologiskt värdefulla och/eller viktiga för rekreation föreslås att helt undantas för exploatering.
  • De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är de viktigaste vägledande målen i översiktsplanen.


Planeringsstrategi för Nyköpings kommun

Nyköpings kommuns planeringsstrategi antogs av kommunfullmäktige 14 maj 2024. I planeringsstrategin anges att Översiktsplan Nyköping 2040 fortsatt är aktuell samtidigt identifierades ett antal underlag som behöver uppdateras under kommande mandatperiod. Här kan du läsa vidare om planeringsstrategin. 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad

0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter