Adress och lägenhetsnummer

Alla bebyggda fastigheter, som permanentboende, fritidshus och verksamheter, ska ha en egen adress. Om din fastighet saknar eller behöver ändra adress eller lägenhetsnummer, ska du anmäla om det till Samhällsbyggnad i Nyköpings kommun.

Kommunen ansvarar för och beslutar om ny eller förändrad adress på alla fastigheter inom kommunen.

Innehåll på sidan

Specifika platser ska ha en adress - belägenhetsadress

Offentlig byggnad - adress för varje entré

Adress i tätorten

Adress på landsbygden

Lägenhetsnummer

Vem bestämmer vad vägen ska heta?

Specifika platser ska ha en adress

En så kallad belägenhetsadress är en specifik plats, till exempel ett hus eller en entré. Alla byggnader där det finns människor ska ha en belägenhetadress. Ny adress sätts när en fastighet bildas, ett hus byggs eller när nya områden byggs ut.

Posten använder belägenhetsadressen vid postutdelning. PostNord ansvarar för postnummer och postort och Skatteverket lagrar den officiella adressen.

Genom adressens koordinater får adressen ett känt läge och kan då tillsammans med annan information användas i geografiska informationssystem, GIS. Adressen blir då sökbar via bland annat GPS.

En adress är viktig för att ambulans, brandkår, taxi, färdtjänst med flera ska hitta rätt. 

Offentlig byggnad - adress för varje entré

En offentlig byggnad med flera entréer ska ha en belägenhetsadress för varje entré där personer passerar in och ut (inte utrymningsvägar). Exempel på sådana byggnader är skolor, förskolor, äldreboenden, kontorsbyggnader och köpcentra och så vidare.

Vilken av dessa belägenhetsadresser som ska används som leveransadress och för postleverans väljer verksamheten. Posten ska såklart levereras där postlådan finns.

Varför så många adresser på en offentlig byggnad?
Belägenhetsadress används inte bara för posthanteringen utan även för taxi, färdtjänst, varutransporter (leveransadress) och blåljustrafik som ambulans, brandkår med flera.

Det är fastighetsägaren som ansöker om att få adress till sin byggnad/byggnader.

Adress - Beställning av adress, E-tjänst

Adress i tätorten

För tätorten består en adress av gatu- eller vägnamn och ett nummer.
Om nya hus byggs eller entréer förtätas och inget nummer finns reserverat, så kan bokstäver (här kallade littera) läggas till, exempel 15A, 15B.

Det är fastighetsägaren som ansöker om att få adress till sin byggnad/byggnader.

Adress - Beställning av adress, E-tjänst

Adress på landsbygden

På landsbygden gäller adressområden som kommer från by- eller traktnamn följt av gårdsnamn eller enbart nummer. Där förekommer även vägnamn med nummer.

Det är bara gods och större gårdar som har gårdsnamn. Ett gårdsnamn har alltid en historisk hävd. Ett områdesnamn kan bara finnas på ett ställe i kommunen och alla adresser är unika.

Läs mer om belägenhetsadress på Lantmäteriets webbplats.

Det är fastighetsägaren som ansöker om att få adress till sin byggnad/byggnader.

Adress - Beställning av adress, E-tjänst

Lägenhetsnummer

Om det i en byggnad finns fler än en bostadslägenhet som har samma entré ska varje lägenhet ha ett lägenhetsnummer.

Fastighetsägaren föreslår ett lägenhetsnummer för varje lägenhet enligt lägenhetsregistrets standard. Kommunen fastställer lägenhetsnumren, för in dem i Lantmäteriets register och underrättar fastighetsägaren om beslut.

Vid förändringar i lägenhetsbeståndet ska fastighetsägaren anmäla det till Samhällsbyggnad senast en månad efter färdigställandet. 

Lägenhetsregistret innehåller tillsammans med lägenhetsnumret information om antal rum, kökstyp, bostadsarea och lägenhetskategori. Registret används bland annat till folkbokföring och för att ta fram statistik om hushåll och bostäder.

Så anmäler du ändring av lägenhetsbestånd eller ansöker om nya lägenhetsnummer

Är du fastighetsägare och har lägenheter som behöver lägenhetsnummer? Fyll i uppgifterna i mallen för lägenhetsregistrering. Skicka den därefter till geodata@nykoping.se tillsammans med dina kontaktuppgifter; namn, adress, telefon och e-postadress.

Läs mer om lägenhetsnummer på Lantmäteriets webbplats.

Vem bestämmer vad vägen ska heta?

När en ny väg ska byggas, oftast i samband med ny bebyggelse, behövs ett vägnamn för att kunna sätta adresser på nya byggnader.

Kommunens namnberedning tar fram förslag på namn till nya vägar. Om vägen finns med i ett detaljplaneförslag, föreslås vägnamn i samband med planen.

Namnförslaget beslutas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kontakta oss

Kundservice

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter