Vanliga frågor och svar om tomter för småhus

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om tomter för småhus i Nyköpings kommun.

Finns det en tomtkö i Nyköping?

Nej, Nyköpings kommuns ambition har under många år varit att ha så pass många tomter att alla som vill köpa en tomt har kunnat göra det.

Hur får man information om lediga tomter eller hur försäljningar går till?

Vi informerar här på nykoping.se på sidan Lediga småhustomter samt ibland via annonser i Södermanlands Nyheter. 

Du kan också anmäla dig till vårt nyhetsbrev så får du ett e-postmeddelande när vi har ny information om småhustomter.

Hur går det till att köpa en tomt?

Försäljning av kommunens tomter hanteras av mäklarfirman Våningen & Villan. Tomterna säljs till privatpersoner som har för avsikt att bosätta sig i huset som byggs på tomten. För att få köpa en tomt ska man ha ekonomiska möjligheter till att bekosta tomtköpet samt tillkommande anslutningsavgifter. 

Hur ofta släpps det nya kommunala tomter?

Mark- och expolateringsenheten på Samhällsbyggnad arbetar generellt med planering för möjligheten att släppa nya tomter. Nya tomter släpps till försäljning under våren 2022.

Kan man reservera en tomt?

Nej, det kan man inte. 

Vad kostar en tomt?

Det beror på var den ligger och hur stor den är. Prisuppgifter presenteras när tomterna är klara för försäljning och kommer då redovisas under respektive områdes webbsida.

Vilka fler kostnader tillkommer?

Anslutningsavgifter för VA, el och fiber tillkommer utöver köpeskilling för tomten. Elanslutningsavgift beror på olika faktorer, bland annat vilket behov varje köpare har. Kontakta Vattenfall för mer information.

Vad kostar VA-anslutning?

Kostnaden du som köpare betalar är avgift enligt gällande VA-taxa i Nyköpings kommun. Läs mer om vatten och avlopp.

Vad betyder bebyggelseplikt?

I köpekontraktet finns villkor om bebyggelseplikt. Det innebär att köpare senast två (2) år från köpekontraktets undertecknande måste uppföra bostadsbyggnad på fastigheten i enlighet med gällande detaljplan. 

Med anledning av bebyggelseplikten är det viktigt att i ett tidigt skede i din fastighetsaffär säkerställa att du även har finansiering av bostadsbyggnationen. Detta kan till exempel utgöras av ett byggnadskreditiv som utfärdas av din bank. Du bör också snarast efter köpet påbörja en bygglovsprocess.

Mer information om hur du går tillväga för att söka bygglov hittar du på nykoping.se/bygglov.

Vad är ett byggnadskreditiv?

Ett byggnadskreditiv är en kredit som du använder för alla stora kostnader när du bygger en ny bostad eller bygger om. Banken hjälper dig med betalningen av fakturor till de olika leverantörerna. För dig innebär det att du enbart behöver betala ränta på det belopp du har utnyttjat av krediten. När hela bygget är klart läggs byggnadskreditivet om till ett vanligt bolån. 

Behöver marken förberedas innan jag kan bygga på tomten?

De geotekniska förutsättningarna kan variera mellan tomterna och påverkar bland annat vilken typ av grundläggning som krävs för de nya bostäderna. Övergripande geotekniska undersökningar har genomförts under framtagandet av detaljplan för Arnö Rosenhill och Malmbryggshagen. Ta gärna hjälp tidigt i processen av en kunnig aktör för att identifiera nödvändig grundläggning för just er tomt. 

Vad händer om jag inte bygger ett hus på tomten inom två år från köpekontraktets undertecknande?

Om inte bebyggelseplikt fullgjorts inom utsatt tid har kommunen rätt att kräva vite motsvarande 5% av köpeskillingen. 

Vad händer om jag säljer tomten innan tre år från tillträdesdagen?

Om överlåtelse sker inom tre år utan kommunens skriftliga medgivande (till exempel på grund av allvarlig sjukdom eller dödsfall) har kommunen rätt att kräva vite motsvarande 5% av den framtida köpeskillingen. 

Finns det fiber i det område jag är intresserad av?

Läs mer om var det finns fiber på Gästabudstadens webbplats.

Får jag hugga ner träden på tomten?

I de flesta får du fälla träd som finns på din tomt. Men i vissa fall kan det enligt gällande detaljplan finnas träd som ska bevaras. Läs mer om att fälla träd i Nyköpings kommun.

Mark- och exploateringsenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter