Bygglovsprocessen, från idé till slutbesked

Här hittar du information om hur gången för bygglovsärenden är, från idé till slutbesked. Läs också om kungörelse och grannehörande. 

Bygglovsprocessen

1. Så förbereder du dig

1. Så förbereder du dig

När behövs bygglov?

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du har tänkt göra kräver bygglov eller anmälan. På respektive sida för olika byggnationer hittar du information.

Vad gäller där du tänker bygga?

Det kan vara olika förutsättningar beroende på var du bor. Använd vår karta  för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område. Om tomten (fastigheten enligt fackspråk) är obebyggd och det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.

Situationsplan

För de flesta åtgärderna behövs en situationsplan. Situationsplanen visar var på tomten åtgärden kommer att utföras/byggnaden kommer att placeras och vilka avstånd som finns till tomtgräns och byggnader som redan finns på tomten.

Kontrollansvarig – behöver du det?

Vid vissa åtgärder måste du utse en certifierad kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med på möten, till exempel tekniskt samråd och slutsamråd. 

Exempel på åtgärder där du behöver en kontrollansvarig är när du ska bygga ett nytt bostadshus eller göra större tillbyggnader.

Läs mer om kontrollansvarig.

2. Skicka in en anmälan eller ansökan

2. Skicka in en anmälan eller ansökan

På respektive sida om olika byggprojekt kan du läsa om vilka handlingar som du behöver skicka in och om du ska anmäla eller ansöka. 

Ansök om bygglov eller gör en anmälan genom att använda e-tjänsten.

För att ansöka via e-tjänst behöver du ha en e-legitimation, som till exempel BankID. Det gäller även för företag.

Du kan läsa mer om e-legitimation hos Myndigheten för digital förvaltning och om BankID för företag på www.bankid.com.

När du har ansökt eller anmält via e-tjänsten får du en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan och vi meddelar dig sedan om du behöver komplettera något.

Tänk på att om du ska bygga nytt, bygga till eller bygga om och samtidigt ska installera en ny eldstad, måste du ansöka eller anmäla om bygglov och göra en anmälan för eldstad eller rökkanal. Vi handlägger dock din ansökan eller anmälan som ett ärende.

Kontakta oss för blankett

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss så skickar vi en blankett. Då ringer du Kundservice på telefonnummer 0155-24 80 80 eller skickar e-post till kundservice@nykoping.se. Därefter kan du skicka din ansökan till oss via e-post eller per post.

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Tips för kortare handläggningstid

 • Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare, det innebär att du kan sätta igång tidigare.
 • Var så tydlig som möjligt när du beskriver det du vill göra.
 • Anlita en kontrollansvarig innan du skickar in din ansökan.
 • Ta reda på vad det står i detaljplanen för ditt område. Byggnadsverk som inte avviker från vad som är tillåtet på fastigheten minskar risken för en lång handläggningstid.
 • Skicka in alla handlingar som behövs från början.
 • Tänk på att byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Läs mer om tillgänglighet.
 • Se till att alla ritningar är skalenliga, måttsatta och att de stämmer överens med varandra.
 • Prata med grannarna. Ibland kan processen gå snabbare och smidigare om du redan i ett tidigt skede har pratat med alla som berörs.

3. Vi fattar ett beslut

3. Vi fattar ett beslut

När din ansökan är komplett får du ett beslut från oss inom tio veckor. 

Att ett beslut har fattats betyder inte att det är fritt fram att börja bygga.
Innan du kan ta det första spadtaget måste du ha ett startbesked.

Beslut som fattas automatiskt

Vissa beslut i ditt bygglovs- eller tillsynsärende kan komma att fattas automatiskt. 

Vilka beslut gäller det?

I Nyköpings kommun har Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gett en automatiserad beslutsfunktion rätt att fatta vissa typer av beslut. Det gäller:

 • Avvisning av ansökan och anmälan som trots föreläggande om komplettering inte kan avgöras i sak,
 • Slutbesked,
 • Avskrivning av vissa tillsynsärenden,
 • Senareläggning av besiktningstidpunkt för en ventilationsanläggning.

Alla beslut som fattas automatiskt granskas av en handläggare innan de skickas till dig. 

Tekniskt samråd

För vissa byggprojekt behövs ett tekniskt samråd innan det kan ges startbesked. Byggherren, kontrollansvarig och byggnadsinspektör närvarar på det tekniska samrådet. Där går man bland annat igenom kontrollplanen, arbetets planering och organisation samt byggnadsverkets konstruktion, tillgänglighet, ventilation och brandskydd.

Undvik sanktionsavgift - invänta alltid ett startbesked

Det är olagligt att börja bygga utan ett startbesked.
Börjar du bygga utan ett startbesked riskerar du att behöva betala en sanktionsavgift.

4. Du får ett startbesked

4. Du får ett startbesked

Startbeskedet innebär att ditt förslag till kontrollplan är godkänt av oss och att du kan sätta igång med byggandet. Oftast får du startbeskedet efter att du har haft ett möte med oss (det kallas för tekniskt samråd). 

Vid enklare ärenden kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovsbeslutet. Men du får inte börja bygga förrän fyra veckor efter att beslutet publicerats på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

5. Bygget pågår

5. Bygget pågår

Vi besöker ofta byggarbetsplatsen om det är ett större bygge som ska göras. Vid arbetsplatsbesök går vi igenom kontrollplanen och annat som beslutades vid tekniskt samråd.

När bygget börjar bli klart är det ofta dags för slutsamråd. Slutsamrådet är ett möte där vi bland annat går igenom kontrollplanen tillsammans med dig och din kontrollansvarige.

6. Du får ett slutbesked

6. Du får ett slutbesked

För att börja använda det som du har byggt måste du ha fått ett skriftligt slutbesked från oss. För att få ett slutbesked ska alla krav som angetts i beslutet och i kontrollplanen vara uppfyllda.

Slutbeskedet fungerar som ett kvitto på att allting är färdigt och godkänt. 

Stycka av tomt - kontakta Lantmäteriet

Ska du stycka av en tomt? Vänd dig i första hand till Lantmäteriet.

Grannars möjlighet att påverka - granneåhörande

Läs mer om grannars möjlighet att påverkar

Överklaga bygglov

Läs mer om överklagan av bygglov

Kungörelse om bygglov

När ett beslut om lov eller förhandsbesked fattas kungörs, det vill säga meddelas, det i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Där finns alla beslut som är fattade från och med 2 maj 2011.

Hitta kungörelser

För att hitta kungörelser på Post- och Inrikes Tidningars webbplats gör du så här:

 1. Gå till Post- och Inrikes Tidningars webbplats.
 2. När du är inne på Post- och Inrikes Tidningars webbplats, klicka på "Sök kungörelse" i vänsterspalten.
 3. Klicka på "Avancerad sökning".
 4. I rullistan för "Ämnesområde" väljer du "Kungörelse enligt plan- och bygglagen"
 5. Fyll i övriga rullistor beroende på vad du söker för typ av kungörelse.
 6. Klicka på "Sök".

Delgivning och underrättelse

När det tas beslut om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked ska fastighetsägare andra än sökande delges beslutet. Det betyder att de ska få kännedom om att det tagits ett positivt beslut för en byggåtgärd på deras fastighet. 

Andra som delges av beslut är grannar eller berörda sakägare som lämnat synpunkter i ärendet. 

Ibland kan beslut också meddelas med en annons i Sörmlands Nyheter och på den kommunala anslagstavlan.

Det är viktigt att du svarar!

Om du får hem ett brev om delgivning är det viktigt att du skriver under delgivningskvittot och skickar tillbaka det till Bygglovenheten. Det innebär inte att du godkänner åtgärden, men det är ett underlag som anger när tiden för att överklaga påbörjas. Är det flera ägare på en fastighet skickas ett brev om delgivning till varje fastighetsägare.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

 • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
 • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter