Dagvatten

Dagvatten är regn- spol- och smältvatten som rinner från gator, tak, gårdar och grönytor. Att leda bort dagvatten är en viktigt uppgift eftersom det förhindrar översvämningar i staden eller i bostadsområdet.

Det vatten som samlas när det regnar leds bort i ett separat ledningssystem. Det är för att inte belasta avloppsreningsverken och riskera översvämningar. Vattnet kan ledas bort på flera sätt, i öppna system (diken) eller i slutna (ledningar).

Dagvatten kopplat till spillvattenledning

I en del äldre områden finns det fastigheter som har sitt dagvatten kopplat till spillvattenledningen i gatan. Det kan medföra problem vid kraftigt regn, till exempel källaröversvämning. Då fylls spillvattenledningarna med regnvatten. Ett annat problem kan vara att orenat vatten går ut i recipienten när det kommer in mer vatten till avloppsreningsverket än vad det klarar av.  

Ägarens ansvar

Du som äger en fastighet har ansvar för ledningarna för vatten och avlopp, fram till förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten sitter cirka en halv meter utanför din tomtgräns. Där tar kommunen över ansvaret. Ägaren till fastigheten och kommunen har därför ett gemensamt ansvar för att hindra översvämningar. Du kan till exempel leda regnvattnet till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten. Då hjälper du till att minska belastningen och kostnaderna för våra pumpstationer och reningsverk.

Om du vet att din fastighets dagvatten är kopplat till spillvattenledningen och vill  ha tips och råd om hur du kan göra det annorlunda kontakta gärna Nyköping vatten.

Finns det en dagvattenservis till fastigheten är det inte tillåtet att ha dagvattnet kopplat till spillvattenledningen. 

Därför behöver dagvatten renas

I naturen fångas regn- och smältvattnet upp av växter eller renas när det långsamt rinner genom marken. I en tätort med många tak och stora områden asfalterad och stenlagd mark rinner vattnet istället snabbt på ytan. Då sker ingen rening av vattnet, utan vattnet smutsas ner av näringsämnen och skadliga ämnen. Föroreningarna kommer från trafik, förbränning och byggmaterial.

En stor del av dagvattnet renas till viss del innan det släpps ut i en sjö eller ett vattendrag. Vattnet renas i dammar, diken, kanaler eller våtmarker. Det är bra för miljön, men är ofta också vackra inslag i parker och gatumiljöer. En del dagvatten leds direkt till sjöar och vattendrag utan någon rening alls.

Tips på vad du kan göra

Som privatperson kan var och en bidra genom att exempelvis inte slänga skräp på marken, hälla ner vätskor eller släppa ner skräp i gatans rännstensbrunnar.

Tvätta bilen på en biltvätt där vattnet renas innan det släpps ut i naturen. Du kan själv hjälpa sjöarna, åarna och havet, till exempel genom att låta bli att tvätta bilen på gatan.

Dagvatten i taxan 

I VA-taxan är dagvatten specificerat i två delar. 

  • Dagvatten gata betyder att det finns dagvattenledningar och rännstensbrunnar i det område som du bor i och som ser till att vattnet leds bort från gatorna i området.
  • Dagvatten fastighet betyder att din fastighet har en förbindelsepunkt, det vill säga en avsättning från våra dagvattenledningar till din tomt. Du har då antingen dränering och /eller stuprör kopplade på dagvattenledningen. Alla som betalar avgift för Dagvatten fastighet betalar också avgift för Dagvatten gata, eftersom vattnet även leds bort från gatorna i området där du bor.

Mer information

Vill du veta ännu mer om dagvatten, ta del av länkarna nedan.

Branschorganisationen Svenskt vatten har samlat information om dagvatten och klimat.

Svenskt vattens jurist berättar om kommuners möjlighet att hantera dagvatten, (YouTube).

Se filmen om Rosendals dagvattensystem och grundvatten, (YouTube).

 

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors kl.7-16
Lunchstängt kl.12-13
Fredag kl.7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter