Enskilt avlopp

När det inte finns möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp får du ordna en egen avloppslösning, en så kallad enskild avloppsanläggning.

Du behöver antingen söka tillstånd eller göra en anmälan för att anlägga ett avlopp. Tänk på att kontakta oss i god tid innan du påbörjar arbetet.

Det som avgör om du behöver ansöka eller bara anmäla avloppet är vilken typ av avloppsanordning som du har tänkt att anlägga. Läs mer om de olika kraven här nedan.

När behövs tillstånd?

Tillstånd krävs för att inrätta en avloppsanläggning för WC- och BDT-avlopp 
(bad-, disk- och tvättvatten) eller då du ska ansluta en WC till en befintlig avloppsanläggning som inte tidigare haft någon WC ansluten.

Det krävs även tillstånd för att inrätta en avloppsanläggning för BDT-avlopp inom planlagda områden eller då man ändrar plats för en infiltration/markbädd. Du behöver även söka tillstånd om du vill installera mulltoalett, multrum, förbränningstoalett eller dylikt, samt vid kompostering av latrin/slam eller spridning av urin/slam.

e-tjänst för att ansöka om torrtoalett, kompostering och eget omhändertagande av latrin

När behövs anmälan?

En anmälan ska göras om du inrättar en avloppsanläggning för BDT-avlopp utanför planlagda områden. Det krävs även en anmälan om du utför en åtgärd som väsentligt ändrar mängd eller sammansättning på det utgående avloppsvattnet. Vidare krävs också en anmälan om du byter infiltrationsrör eller gräver om en markbädd.

e-tjänst för anmälan om ändring av avloppsanläggning

Vad ska en ansökan/anmälan innehålla?

Handläggningen av ditt ärende går snabbare om ansökan eller anmälan redan från början är fullständig och därmed innehåller följande handlingar:

  1. Ansökan
  2. Situationsplan
  3. Teknisk beskrivning
  4. Redovisning av förundersökning, exempelvis resultat av eventuell siktanalys eller perkulationstest (krävs alltid vid infiltration)

e-tjänst för att anmäla eller ansöka om enskilt avlopp

Avgift

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift vid anmälan/ansökan, aktuell taxa och information finns på denna sida: nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd

Val av anläggning

I många fall kan det vara både miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt att lösa vatten- och avloppsfrågan tillsammans med en eller flera grannar. Vilken typ av anläggning man skall välja avgörs av de lokala förhållandena på platsen. När det gäller anläggningens placering finns ett antal olika faktorer att ta hänsyn till, bland annat närhet till egen och grannars vattenbrunnar, närhet till vattendrag och avstånd till uppställningsplats för slamtömningsfordon.

Rening

Det finns många olika typer av reningsanläggningar som har olika förutsättningar för att klara de krav på rening som ställs.

Kretsloppslösningar

Istället för att installera WC kan man ordna en "torr" lösning. Det är ett bra alternativ om man vill ha en enklare typ av avloppslösning samt ett bra val ut kretsloppssynpunkt.

På marknaden finns flera så kallade förmultningstoaletter där avfallet genom naturliga processer bryts ner till kompost. För att få ta hand om toalettavfallet själv krävs tillstånd från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Hög och normal skyddsnivå

Kommunen delas in i områden med normal eller hög skyddsnivå för hälsoskydd och miljöskydd. Vid nyanläggning eller ändring av små avloppsanläggningar gör vi en bedömning utifrån de två nivåerna. För att få reda på inom vilken skyddsnivå eran fastighet ligger kan ni ringa någon av handläggarna på milljöenheten eller läsa:

Läs mer i riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. 

Om avloppsanläggningen placeras inom 100 meter från hav, sjöar, vattendrag eller liknande kan det behövas en strandskyddsdispens. Kontakta bygglovenheten för att få veta om din anläggning kräver strandskyddsdispens. 

Natura 2000-område

Om fastigheten ligger inom Natura 2000-område kan det krävas dispens från Länsstyrelsen. När vi får in en ansökan inom ett sånt område skickar vi en kopia på ansökan till Länsstyrelsen, samt en förfrågan om dispens krävs. Om det krävs informerar vi dig om att du måste skicka in ansökan om dispens till Länsstyrelsen. Tänk på att skicka in detta i god tid eftersom handläggnngstiden kan vara uppemot 2-10 månader på Länsstyrelsen. Vi kan inte ge tillstånd till din anlägging innan Länsstyrelsen har fattat beslut.  

Miljösanktionsavgifter

Vänta alltid på beslut från miljöenheten innan du börjar arbetet med din avloppsanläggning. Att utan tillstånd eller anmälan inrätta en avloppsanläggning eller ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanläggning leder till så kallad miljösanktionsavgift på 3000-5000 kronor.

Utförandeintyg

Ett utförandeintyg ska alltid lämnas in efter det att anläggningen färdigställts. I utförandeintyget intygar utföraren och fastighetsägaren att anläggningen är utförd i enlighet med beslutet. Dokumentation av anläggningen ska även göras genom fotografering av de olika stegen i anläggandet. Ett urval av bilderna ska skickas med utförandeintyget enligt anvisningar på utförandeintygsblanketten. Fotografier på privatpersoner ska inte bifogas med.

e-tjänst för utförandeintyg för enskild avloppsanläggning

Slamtömning

En viktig del i skötseln av en avloppsanläggning är regelbunden slamtömning. Detta sköts av renhållningen på Nyköpings kommun, läs mer om beställning av slamtömning här.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

Epost: 
kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Adress

Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping 

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter