Byta takmaterial

Om du vill byta takmaterial kallas det för fasadändring. Fasadändring handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller nya fönster och dörrar.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om

 • din fastighet ligger inom detaljplanerat område när du vill måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på ett en- eller tvåbostadshus om det inte avsevärt ändrar byggnadens utseende eller områdets karaktär.
 • din fastighet ligger utanför detaljplanerat område när du vill måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en byggnad (gäller alla byggnader)
 • du vill anlägga en mindre solcellsanläggning, som inte integreras i taket

Du behöver bygglov om

ovanstående krav är uppfyllda men byggnaden är eller kan vara kulturhistoriskt, miljömässigt, historiskt eller konstnärligt värdefull, behöver du ha bygglov. Även moderna byggnader som inte upplevs speciella kan vara värdefulla och behöver bevaras.

Osäker på om det gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Använd kommunens karta för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område

Behöver du bygglov för att göra en fasadändring?

Vi kan hjälpa dig att ta reda på om du behöver bygglov för den fasadändring du vill göra. Då vill vi gärna veta hur ditt hus ser ut och vad du vill göra.

Skicka in ett foto som visar hur huset ser ut idag, och ange gärna så specifikt som möjligt vad du vill göra. Mejla till bygglov@nykoping.se.

Handlingar du behöver för din ansökan

 • ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • förslag till kontrollplan
 • situationsplan 
 • fasadritning

Avgifter och taxor

Läs om avgifter och taxor för anmälan, ansökan eller handlingar

Överklaga

Du kan överklaga beslut om ditt ärende

Vi hjälper dig - följ checklistan

Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger

För många områden i Nyköpings kommun finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen.

Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Du kan själv söka fram din detaljplan i en digital karta.

Ta fram ett kartutdrag

För att göra en situationsplan så behöver du ett kartutdrag. Du kan själv hämta underlag från kartor.nykoping.se. eller använda en tidigare situationsplan. Du kan även kontakta kundservice som hjälper dig ta fram ett kartutdrag.

Bygglovhandläggaren avgör, och meddelar dig, om nybyggnadskarta krävs eller vilken typ av karta som behövs när ditt ärende kommit in.

Vi tar inte emot beställningar på nybyggnadskarta om du inte har ett pågående ärende hos oss.

Skapa en kontrollplan

En kontrollplan beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. 

Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning.

I kontrollplanen ska följande stå:

 • vad som ska kontrolleras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • vem som ska utföra kontrollerna
 • hur och när kontrollerna ska utföras
 • på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras

Se exempel på mall för en kontrollplan

Ansvar för kontrollplan

Kontrollen i kontrollplanen kan göras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig (KA). Lista på personer som är certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets webbplats

Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs. Om du anlitar en certifierad kontrollansvarig, gör hen en kontrollplan tillsammans med dig som byggherre.

Redovisa på en situationsplan vilken byggnad och fasad som berörs

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån i lämplig skala, oftast 1:400.

För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du kan läsa om i steget innan.

Du behöver en situationsplan även om du inte ska göra någon volymökning. På situationsplanen redovisar du vilken byggnad och fasad som blir berörda av ändringen.

Gör en planritning

Planritning är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs av åtgärden du vill göra.

Du behöver en planritning även om du inte gör några inre ändringar. Planritningen gör att vi kan bedöma hur planlösningen blir påverkad av det nya fönstret eller dörren, bland annat med hänsyn till ljusförhållanden och tillgänglighet.

Planritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • byggnadens yttermått
 • byggnadens rumsindelning med exempelmöblering på entréplan
 • nya väggar
 • väggar som ska rivas
 • redovisa på planritningen var snittet för sektionsritningen går
  Länk till exempelritningar

Gör en fasadritning

 • Fasadritningens syfte är att visa byggnadens utseende. Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa:
 • befintlig marknivå med en streckad linje
 • ny marknivå med en heldragen linje
 • fasadernas utformning och detaljer så som fönster, dörrar, altaner, skorsten och trappor och räcken
 • material och färg
 • vilket väderstreck varje fasad ses ifrån

Läs mer i exempelritningar för murar och markuppfyllnad

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en ansökan. Du kan välja att antingen

ansöka direkt via vår e-tjänst

eller beställa en blankett, för att göra ansökan, från kundservice. Mejla till kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80.

Ansökan med handlingar mejlar du sedan till bygglov@nykoping.se eller postar till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Öppna sidomeny

Nyheter