Ansökan om vattenverksamhet

Inför byggandet av Nyköpings resecentrum har Trafikverket och Nyköpings kommun tagit fram ansökningshandlingar för vattenverksamheter. Mark- och miljödomstolen har beviljat två av tre ansökningar.

Inför byggandet av Nyköpings resecentrum har Trafikverket och Nyköpings kommun tagit fram ansökningshandlingar för vattenverksamheter. Mark- och miljödomstolen har nu beviljat två av tre ansökningar.

För att kunna lägga om ledningar, bygga de nya passagerna under järnvägsspåren och nya broar över Brunnsgatan behöver grundvatten ledas bort i byggskedet. Bortledning av grundvatten är en tillståndspliktig vattenverksamhet som prövas av mark- och miljödomstolen.

De planerade ombyggnationerna som medför tillståndspliktig vattenverksamhet kommer ske i tre olika etapper. Varje etapp kommer att utföras av antingen kommunen eller Trafikverket. Först när en etapp är färdigställd påbörjas nästa etapp.

Etapp 1

Nyköpings kommun utför förberedande arbeten med ledningsomläggning av ledningar för bland annat avlopp, dag- och dricksvatten. Kommunen lämnade in ansökan i december 2021, domstolsförhandlingar genomfördes 15 september 2022 och dom erhölls 13 oktober 2022. Kommunen fick bifall på sin ansökan. Genom domen fick kommunen även så kallad verkställighet, d v s att domen får tas i anspråk även om den överklagas.

Etapp 2

Trafikverket utför arbeten för järnvägsanläggningen med tillhörande brokonstruktion, samt angöring till plattformar med tillhörande entrébyggnader. Trafikverket lämnade in ansökan sommaren 2022 och fick tillstånd från Mark- och miljödomstolen i april 2023. 

Etapp 3

Nyköpings kommun färdigställer byggnader, angränsande vägar och parkeringar samt fördjupar passagen under Brunnsgatan. Kommunen planerar att lämna in ansökan under 2023. 

Öppna sidomeny