Fastighetsnära åtgärder för bullerberörda fastigheter

På den här sidan kan du läsa om vårt arbete med bullerskyddsåtgärder för fastigheter. 

Riksdagen har fastställt riktvärden för buller vid väsentlig ombyggnad av infrastruktur. Om buller från ombyggd järnväg eller väg överstiger dessa värden i ett driftskede ansvarar Trafikverket och/eller Nyköpings kommun för att vidta bullerskyddsåtgärder. Dessa riktvärden gäller också för projekt Ostlänken enligt regeringens tillåtlighetsbeslut.

I första hand bygger vi järnvägsnära bullerskyddsskärmar. I de fall dessa åtgärder inte är rimliga att bygga eller inte ger tillräckligt med skydd utreds fastighetsnära åtgärder vid bullerberörda byggnader. Fastighetsnära åtgärder delas vanligtvis upp i två kategorier: åtgärder för inomhusmiljö samt åtgärder för utomhusmiljö. 

Nyköpings kommun utförde 2021 en bullerskyddsinventering av 35 fastigheter. Fastigheterna valdes ut då de ingår i detaljplanen för resecentrum. Det var kommunens konsult Sweco som inventerade fasadtyp, fönster, fasadventiler och entrédörrar. Foton och mått togs också på de inventerade byggnadsdelarna.

Trafikverket har utfört samma typ av inventering i ett antal fastigheter som omfattas av erbjudandet av bullerskyddsåtgärder i järnvägsplan 34.

Samtliga fastigheter som har inventerats har mottagit ett erbjudande från Trafikverket eller Nyköpings kommun, beroende på vilken aktör som utför arbetet på respektive fastighet. 

Det finns två typer av bullerskyddsåtgärder 

  • Åtgärder för inomhusmiljö – byggnadsdelar: De byggnadsdelar som är aktuella för bullerskyddsåtgärder är fönster och friskluftsventiler.
  • Åtgärder för utomhusmiljö: Din uteplats kommer att bullerskyddas med skärmsektioner med stående träpanel. De kan fås helt täta (endast trä) eller delvis glasade.

Berörda fastighetsägare fick erbjudandet per post i november 2022. Under 2023 ska åtgärderna genomföras. Ta del av den informationsfolder som skickades ut. 

Öppna sidomeny