Ny skola, idrottshall och fotbollsplan vid Oppeby skolområde

Här kan du läsa om projektering och byggnation som pågår för en ny skola inklusive fritidshemsverksamhet, idrottshall och fotbollsplan vid skolområdet i Oppeby. 

Området kommer att växa fram stegvis, i etapper, med omflyttningar och provisoriska åtgärder som möjliggör att skolverksamheten kan pågå under byggtiden. De nuvarande skolbyggnaderna kommer att vara kvar och användas fram till den nya skolbyggnaden är färdig.

Etapper:

1) Den nya idrottshallen byggs där den gamla slöjdsalen och hemkunskapssalen vid tidigare Oppebyskolan fanns. Dessa har rivits under 2021. Hösten 2022 började byggnationen av idrottshallen.

2) När den nya idrotthallen är färdig, slutet 2023, rivs den gamla idrotthallen, start 2024.

3) Den nya grundskolan ska byggas där den nuvarande idrottshallen ligger. Skolan byggs enligt kommunens färdiga koncept för skolor och tillhörande funktionsprogram.

3) Den nya skolbyggnaden planeras vara färdig till hösten 2026. Efter att del av skolgården görs klar kommer den gamla Oppebyskolan att rivas. 

4) Där gamla Oppebyskolan ligger idag kommer den nya fullstora fotbollsplanen att göras i ordning. 

På denna markplaneringsplan kan du se de olika stegen som ska tas. Vi reserverar oss för förskjutningar i tidsangivelserna. Nuvarande byggnader som ska rivas är ljusgråa med en blå streckad linje. Klicka på bilden och du får upp en utskriftsbar pdf. 

Tidplan byggnation

  • Idrottshallen beräknas vara färdig slutet 2023
  • Skolan beräknas vara färdig hösten 2026
  • Fotbollsplanen, inkl parkering och ny infartsväg beräknas vara färdig slutet av 2028

Vi har samlat vanliga frågor och svar på den här webbsidan. 

Film om planområdet som visar skola, idrottshall och fotbollsplan:

Bakgrund

Tekniska divisionen fick i uppdrag av kommunstyrelsen vid mötet 27 januari 2020 att projektera och upphandla ny skola, idrottsplan och fotbollsplan vid Oppeby skolområde. Beslut om att projektera och upphandla en förskola på samma område togs vid kommunstyrelsens möte den 2 december 2019. Du kan läsa mer om arbetet med en ny förskola på området på den här sidan. 

I en förstudie som genomfördes under 2017 framgår det att befintliga förskole- och skollokaler inte klarar behoven och dessutom har stora renoveringsbehov.

Många av lokalerna är inte heller anpassade för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet i, vilket medför ökad sårbarhet och höga driftskostnader. Sammantaget bedömdes det inte vara ekonomiskt och verksamhetsmässigt motiverat att renovera flertalet av de befintliga lokalerna varför förslag till nybyggnation föreslås i återrapporteringen till Kommunstyrelsen. 

Öppna sidomeny