Förpackningsinsamling för villahushåll

Här har vi samlat information om insamling av förpackningsavfall från villahushåll. Idag lämnar hushållen sina förpackningar på återvinningsstationerna, men inom ett par år kommer varje hushåll att ha egna fyrfackskärl och kunna sortera åtta olika slags avfall vid bostaden. 

Den 1 januari 2024 tog kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar. Det innebär att kommunen nu ansvarar för återvinningsstationerna (som tidigare har ägts och skötts av Förpackningsinsamlingen FTI). Villahushållen fortsätter att sortera sina förpackningar och lämna på återvinningsstationer som tidigare.

Från 1 januari 2027 ska alla hushåll kunna lämna förpackningsavfall på den plats där kommunen redan samlar in mat- och restavfall. Därför behöver vi utveckla ett nytt insamlingssystem.

Fyrfackskärl för villor och fritidshus

I Nyköpings kommun kommer villor och fritidshus som idag har egna kärl att få sina kärl utbytta till fyrfackskärl. Varje hushåll får två kärl med fyra fack vardera och kan då lämna åtta olika avfallsslag vid den egna bostaden. Avfallsslagen är restavfall, matavfall, pappers- plast- och metallförpackningar, färgat och ofärgat glas samt returpapper.

Fyrfackskärlen beräknas att levereras till kunderna under år 2026.

Frågor och svar om fyrfackskärl

Varför ska vi byta till fyrfackskärl?

Svar: Enligt ett regeringsbeslut ska alla hushåll kunna sortera förpackningar vid den egna bostaden senast 1 januari 2027. Därför behöver vi ett nytt insamlingssystem. Vi i Nyköping har valt systemet med fyrfackskärl för att det passar bäst i vår kommun enligt en utredning som gjorts. Fyrfackskärl finns redan i många andra svenska kommuner och fungerar bra där. I de kommunerna är sorteringen bättre och mer kan återvinnas.

Vilka är fördelarna med fyrfackssystemet?

Svar: Det blir enklare att återvinna. Du får som en egen liten återvinningsstation på samma plats som du lämnar mat- och restavfall och behöver inte åka iväg för att lämna förpackningar och tidningar. Ju enklare det är, desto mer sorteras rätt.

Vilka får fyrfackskärl?

Svar: Hushåll i Nyköpings kommun som har villa eller fritidshus med egna avfallskärl.

När får hushållen de nya kärlen?

Svar: Tidplanen är inte färdig än, eftersom den är beroende av externa leverantörer, men planen är att kärlen ska komma ut till kunderna under 2026.

Vilka olika slags avfall ska läggas i facken?

Svar: I de åtta olika facken lägger du restavfall, matavfall, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar, färgat och ofärgat glas.

Kan kunden bestämma själv hur indelningen i kärlen ska se ut?

Svar: Nej. Det är viktigt att indelningen i kärlen behålls som den är när kunden får kärlen. Om kunden byter plats på facken i kärlen kommer de olika avfallsslagen att hamna i fel fack i sopbilen vid tömning.

Vid tömning används sopbilar som är indelade i fyra fack invändigt på samma sätt som kärlen för att avfallet ska kunna hanteras och återvinnas separat. Om avfallet har lagts i fel fack kommer avfallet att blandas. Blandat avfall kan inte återvinnas. 

Kommer det att finnas en box för batterier och glödlampor?

Svar: Vi planerar för att det ska finnas som tillval att ha en box för ljuskällor, batterier och småel.

Kommer taxan att höjas?

Svar: Just nu ser det ut som att vi inte kommer att behöva det. Men vi kan inte säga säkert än. Det beror på hur ersättningen blir från Naturvårdsverket för insamlingen av förpackningsavfallet framöver. Verksamheten ska gå plus minus noll.

Hur ofta kommer kärlen att tömmas?

Svar: Det ena kärlet töms varannan vecka och det andra var fjärde vecka. Alla kunder kommer att få tydlig information om tömningarna innan kärlen delas ut.

Hur stort är ett fyrfackskärl?

Svar: Varje fyrfackskärl rymmer 370 liter och är 77 cm brett, 107 cm högt och 80,5 cm djupt. Du får två kärl, som är indelade invändigt i fyra fack vardera. Det är ännu inte beslutat hur stort fack varje avfallstyp ska få.

Kärlen är för stora, mitt hushåll har inte så mycket avfall. Kan vi dela kärl med grannen?

Svar: Ja, det går att ansöka om att dela fyrfackskärl med ett eller max två andra hushåll om ni bor intill varandra.

Jag har byggt ett utrymme för mina nuvarande kärl och där ryms inte fyrfackskärlen, vad gör jag?

Svar: Om du inte vill bygga om så att det ryms två fyrfackskärl kan du ha bara ena kärlet där (det som töms varannan vecka). Det andra kärlet (som töms var fjärde vecka) kan du förvara någon annanstans och rulla fram på tömningsdagen.

Om du väljer att bygga om utrymmet står du själv för eventuella kostnader för ombyggnaden.

Måste man ha fyrfackskärl? Eller går det att avstå?

Svar: Det går inte att avstå fastighetsnära insamling insamling, eftersom det är ett nationellt beslut som gäller i hela landet. Men kommunen och en fastighetsägare kan göra en överenskommelse om att kärlen kan ställas på en alternativ plats inom rimligt avstånd från fastigheten. Det kan bara göras exempelvis om det saknas farbar väg eller beror på andra omständigheter som rör trafiksäkerhet eller fastighetens utformning så att det inte går att hämta vid fastigheten. Kommunen avgör om det behövs.

Får fritidshus också fyrfackskärl?

Svar: Om fritidshuset redan idag har egna avfallskärl kommer de att bytas ut mot fyrfackskärl. Men de fritidshus som idag har gemensam avfallslösning, t ex containrar, får inte fyrfackskärl. De kommer att fortsätta att ha gemensamma containrar/behållare.

Öppna sidomeny