Nya miljötillstånd för vattenkraft i Nyköpingsån

Nyköpings kommun och Nyköping vattenkraft AB utreder åtgärder i Nyköpingsån för att möta nya miljövillkor för vattenkraftverk. Kommunfullmäktige antog ett inriktningsbeslut den 14 november 2023. I början av juli 2024 lämnas ansökan in till Mark- och miljödomstolen. 

Nyköpings kommun äger fem anläggningar i Nyköpingsån som ingår i omprövningen av miljövillkor enligt den Nationella planen för vattenkraft (NAP). Regeringen har beslutat att skjuta upp sista ansökansdatum för omprövning av miljövillkor ytterligare en gång. Senast den 1 juli 2025 ska ansökan om omprövning av miljövillkor vara inne hos Miljödomstolen. Nyköpings kommuns avsikt är dock att skicka in ansökan under juni månad 2024. Inriktningen för ansökan togs upp i Kommunstyrelsen den 16 oktober och beslutades av  Kommunfullmäktige den 14 november 2023.

Inriktning

Syftet med den nationella planen för vattenkraft är att omprövningarna ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Nyköpings kommun har gjort en utredning för att ta fram olika alternativ för detta.

Den inriktning som politiken fattat beslut om innebär att kraftverket i Harg blir kvar och effektiviseras. Storhusfallets och Fors kraftverk, Periodens nivådamm och Kristineholms reglerdamm avvecklas.

I och med detta kommer Nyköpingsån forsa fram mer fritt, vilket gör att förutsättningarna för bland annat ål, lax och öring förbättras. Kulturmiljön vid Fors och Storhusfallet kommer att återknyta till 1890-talets Nyköping, med mer synliga klipphällar och mer vegetation. 

De anläggningar som omfattas är:

• Storhusfallets kraftverk, produktion ca 2,7 GWh
• Fors kraftverk, produktion ca 1,4 GWh
• Perioden nivådamm, ingen produktion
• Harg kraftverk, produktion 4,9 GWh
• Kristineholm reglerdamm, nyttjas som reglering för kraftverken nedströms

Storhusfallets kraftverk

Inriktningen för Storhusfallets kraftverk är att det avvecklas och att dammkonstruktion och turbiner tas bort. En viss vattenspegeln kommer att vara kvar genom att stenblock läggs ut för att hålla tillbaka vattensamlingen. Vattenspegeln kommer att ligga lägre och naturliga stenformationer kommer att synas. Att hindren tas bort och att en del återställs som det var innan dammbygget gör att förutsättningarna för bland annat ål, lax och öring förbättras. De naturliga strömvattenföringarna bidrar också till en bättre reproduktionsmiljö. Längre uppströms kommer vissa partier att bli mer strömmande. 

Avvägningar för kulturmiljön har gjorts och man kan konstatera att miljön förändras vare sig man väljer avveckling eller att bygga en fiskväg.

Illustration över förslag Storhusfallet utrivning

Fors kraftverk

Här är inriktningen också att ta bort turbiner och dammkonstruktion. En viss vattenspegel uppströms dammen kommer att vara kvar genom att stenblock läggs ut för att hålla tillbaka vattensamlingen. Vattenspegeln kommer att ligga lägre och naturliga stenformationer kommer att synas. Vattennivån sänks vilket gör att översvämningsrisken minskar något i den trånga passagen vid Forsbron. Uppströms bron kommer vissa partier att bli mer strömmande.

Att hindren tas bort och att vissa delar återställs gör att förutsättningarna och reproduktionsmiljön blir bättre för fisken. Området kommer att se annorlunda ut eftersom vattennivån ändras. 

illustration Fors inriktning medelvatten

Periodens nivådamm

”Klackarna” som idag finns under vattenytan tas bort och vattnet blir än mer strömmande. Vattennivån sänks något. Det här innebär att fallhöjden blir större i Harg och man kan ta ut mer kraft i Hargs kraftverk. När Nyköpings kommun återställer och placerar ut stenblock finns en viss möjlighet att ta hänsyn till exempelvis forspaddlares synpunkter. 

Harg kraftverk

Inriktningen är att bevara och effektivisera kraftverket. Effektiviseringen i kraftverket uppnås delvis genom den nivåskillnad som blir i och med att Periodens gamla ”nivåklackar” tas bort. Vattnets fallhöjd blir högre och kan nyttjas för energiutvinning.

En fiskpassage och yngelavledare behöver byggas. Den är planerad att ligga på den södra strandsidan. Fiskpassagen kommer att bli synlig och ge ett annat intryck av platsen. Det är viktigt att passagen byggs så att den inte blir för brant, vilket innebär att passagen blir förhållandevis lång.

Kristineholm reglerdamm

Bedömningen är att reglereffekten av dammen inte är så stor. Därför föreslår Nyköpings kommun att reglerdammen rivs ut för att fisken ska kunna passera. En sandbank kan läggas cirka 100 meter från där sjön Långhalsen mynnar ut i Nyköpingsån. Den tar över regleringen från nuvarande damm och ger andra hydrauliska fördelar. Mindre åtgärder föreslås också vid Täckhammarsbro och nuvarande reglerdamm.

Genomförda konsekvensanalyser och intressentmöten

Analyser och bedömningar av konsekvenser har gjorts utifrån en rad perspektiv bland annat; lönsamhet, förnybar energiproduktion, naturvård, rekreation/turism, kulturmiljö, översvämningsrisker, hydraliska förhållanden och geotekniska risker. De har sedan vägts samma i den inrikting som är beslutad.

Hydrauliska bedömningar har gjorts för både höga och låga flöden och legat till grund för föreslagna åtgärder. Klimatförändringar och stora fluktuationer i vattenföringen kommer bestå även om åtgärderna uppnår en viss förberedelse. Kommunens strävan är att förhållandena ska vara så lika dagens som möjligt både för Långhalsen och Nyköpingsån, för att påverkan inte ska bli för stor för lantbruk och bebyggelse.

Den 19 december 2022 hölls ett möte med olika intressenter för att presentera förslag och ta in synpunkter. Det följdes upp av möten den 24:de och 25:te oktober 2023. Inför besluten har informationsmöten hållts för politiken både i majoritet och opposition. 

Den 25 september 2023 presenterades förslaget till inriktning, som du kan läsa om i nyheten här.

Den 16 oktober 2023 togs beslut om inriktningsförslaget i Kommunstyrelsen. Läs protokollet och underlaget här.

Den 14 november 2023 togs beslut om inriktingsförslaget i kommunfullmäktige. Läs mer i nyheten här.

Den 5 juli 2024 lämnades ansökan in till Mark- och miljödomstolen, som du kan läsa mer om i nyheten här.

Tidplan och beslutsprocess

Den 14 november 2023 beslutade Kommunfullmäktige om inriktningen för ansökan. Inriktningsbeslutet är en avvägning mellan olika intressen i och kring Nyköpingsån och är utgångspunkten när ansökan tas fram. Ansökan till Mark- och miljödomstolen skickas in i början av juli 2024 och behandlas där. Mark- och miljödomstolen är de som då tar över processen och bestämmer om åtgärderna i ansökan är tillräckliga för att nå kraven i miljöbalken. Under prövningsprocessen, som kan ta upp till 2-3 år, kan sakägare yttra sig. Mark- och miljödomstolen kommer att kungöra ansökan och i kungörelsen ange den tid inom vilken sakägare bereds möjlighet att yttra sig. Efter att domen har vunnit laga kraft ska Kommunstyrelsen i Nyköping besluta om detaljprojektering, utförande och finansiering.

Länsstyrelsen är huvudansvarig

Länsstyrelsen i Södermanland har i uppdrag att samverka med bland andra de som äger vattenkraftverk för att hitta lösningar för miljön. De har tidigare tagit fram nulägesbeskrivningar. Det samrådet är nu klart och avslutat.

På lansstyrelsen.se/sodermanland kan du läsa mer om det arbetet. 

Frågor och svar

Vilka är med i arbetet?

Inom Nyköpings kommun har flera enheter bidragit; Tekniska divisionen, Samhällsbyggnad och Näringsliv. Samverkan sker med Länsstyrelsen och externt har bland andra LRF, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF), SSAB, sakägare Christineholms gård, Sportfiskarna och Forspaddlarna bidragit med sina perspektiv.

Vem har gjort utredningen?

Det är Tekniska divisionen och Nyköpings vattenkraft AB som gjort utredningen med hjälp av upphandlade konsulter. Expertkonsult är Vattenbyggarna i Sverige AB med underkonsulter Terra-Limno Gruppen AB och Tyréns. Utredningen och underlaget kommer att förfinas fram till inlämnadet till miljödomstolen.

När ska det vara klart?

Nyköpings kommun lämnar in ansökan till miljödomstolen i början av juli månad 2024. Enligt senaste beslutet från regeringen behöver ansökan inte vara inne förrän senast den 1 juli 2025.

Får allmänheten tycka till om åtgärderna?

I och med att ansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen är de som tar över processen och bestämmer om åtgärderna i ansökan är tillräckliga för att nå kraven i miljöbalken. Under prövningsprocessen, som kan ta upp till 2-3 år, kan sakägare yttra sig. Mark- och miljödomstolen kommer att kungöra ansökan och i kungörelsen ange den tid inom vilken sakägare bereds möjlighet att yttra sig. Mark- och miljödomstolen avgör vem som är sakägare.

Var kan jag få veta mer om planen för landets vattenkraftverk?

Havs- och vattenmyndigheten har en mängd frågor och svar på sin webb.

Öppna sidomeny