Nya miljötillstånd för vattenkraft i Nyköpingsån

Nyköpings kommun och Nyköping vattenkraft AB utreder åtgärder i Nyköpingsån för att möta nya miljövillkor för vattenkraftverk. Kommunfullmäktige antog ett inriktningsbeslut den 14 november 2023. Nu förfinas underlaget inför ansökan till Mark- och miljödomstolen. 

Nyköpings kommun äger fem anläggningar i Nyköpingsån som ingår i omprövningen av miljövillkor enligt den Nationella planen för vattenkraft (NAP). Senast den 1 juni 2024 ska ansökan om omprövning av miljövillkor vara inne hos Miljödomstolen, enligt ytterligare ett nytt beslut av regeringen 27 mars 2024. Inriktningen togs upp i Kommunstyrelsen den 16 oktober och beslutades av  Kommunfullmäktige den 14 november 2023.

De anläggningar som omfattas är:

• Storhusfallets kraftverk, produktion ca 2,7 GWh
• Fors kraftverk, produktion ca 1,4 GWh
• Perioden nivådamm, ingen produktion
• Harg kraftverk, produktion 4,9 GWh
• Kristineholm reglerdamm, nyttjas som reglering för kraftverken nedströms

Förslag till inriktning

Syftet med den nationella planen för vattenkraft är att omprövningarna ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Nyköpings kommun har gjort en utredning för att ta fram olika alternativ för detta.

Den inriktning som politiken fattat beslut om innebär att kraftverket i Harg blir kvar och effektiviseras. Storhusfallets och Fors kraftverk, Periodens nivådamm och Kristineholms reglerdamm avvecklas.

I och med detta kommer Nyköpingsån forsa fram mer fritt, vilket gör att förutsättningarna för bland annat ål, lax och öring förbättras. Kulturmiljön vid Fors och Storhusfallet kommer att återknyta till 1890-talets Nyköping, med mer synliga klipphällar och mer vegetation. 

Genomförda konsekvensanalyser och intressentmöten

Analyser och bedömningar av konsekvenser har gjorts utifrån en rad perspektiv bland annat; lönsamhet, förnybar energiproduktion, naturvård, rekreation/turism, kulturmiljö, översvämningsrisker, hydraliska förhållanden och geotekniska risker. De har sedan vägts samma i den inrikting som är beslutad.

Den 19 december 2022 hölls ett möte med olika intressenter för att presentera förslag och ta in synpunkter. Det följdes upp av möten den 24:de och 25:te oktober 2023. Inför besluten har informationsmöten hållts för politiken både i majoritet och opposition. 

Den 25 september 2023 presenterades förslaget till inriktning, som du kan läsa om i nyheten här.

Den 16 oktober 2023 togs beslut om inriktningsförslaget i Kommunstyrelsen. Läs protokollet och underlaget här.

Den 14 november 2023 togs beslut om inriktingsförslaget i kommunfullmäktige. Läs mer i nyheten här.

 

Tidplan och beslutsprocess

Den 14 november 2023 beslutade Kommunfullmäktige om inriktningen för ansökan. Inriktningsbeslutet är en avvägning mellan olika intressen i och kring Nyköpingsån och är utgångspunkten när ansökan tas fram. Ansökan kommer sedan att behandlas i Miljödomstolen. I miljödomstolen kommer sakägare att höras. Miljödomstolen är de som slutligen dömer hur de nya miljövillkoren utformas och således också vilka anpassningar och ombyggnationer som behövs för att uppfylla dessa. Den processen kan ta 2-3 år. Efter dom från Miljödomstolen kommer vidare beslut om eventuella detaljprojekteringar och utförande behöva tas av kommunstyrelsen.

Länsstyrelsen är huvudansvarig

Länsstyrelsen i Södermanland har i uppdrag att samverka med bland andra de som äger vattenkraftverk för att hitta lösningar för miljön. De har tidigare tagit fram nulägesbeskrivningar. Det samrådet är nu klart och avslutat.

På lansstyrelsen.se/sodermanland kan du läsa mer om det arbetet. 

Frågor och svar

Vilka är med i arbetet?

Inom Nyköpings kommun har flera enheter bidragit; Tekniska divisionen, Samhällsbyggnad och Näringsliv. Samverkan sker med Länsstyrelsen och externt har bland andra LRF, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF), SSAB, sakägare Christineholms gård, Sportfiskarna och Forspaddlarna bidragit med sina perspektiv.

Vem har gjort utredningen?

Det är Tekniska divisionen och Nyköpings vattenkraft AB som gjort utredningen med hjälp av upphandlade konsulter. Expertkonsult är Vattenbyggarna i Sverige AB med underkonsulter Terra-Limno Gruppen AB och Tyréns. Utredningen och underlaget kommer att förfinas fram till inlämnadet till miljödomstolen.

När ska det vara klart?

Ansökan till Miljödomstolen ska vara inne senast den 1 juni 2024, enligt nytt beslut från regeringen den 27 mars 2024. I regeringens pressmeddelande kan du läsa mer om det ändrade datumet. En uppskattning är att det kommer att ta 20 år innan alla verksamheter i landet har tillstånd med moderna miljövillkor.

Får allmänheten tycka till om åtgärderna?

Om man som enskild berörd har synpunkter är man förstås välkommen med dessa, men formellt sett är det först i Miljödomstolen som man kommer att bli kontaktad om man är sakägare, det vill säga äger en fastighet som kan bli berörd av omprövningen.

Var kan jag få veta mer om planen för landets vattenkraftverk?

Havs- och vattenmyndigheten har en mängd frågor och svar på sin webb.

Öppna sidomeny