Nyköpingsån utvecklas när vattenkraften får nya krav

25 september 2023
Kommun och politik

Alla landets vattenkraftverk måste miljöprövas de närmaste åren för att följa moderna miljökrav. För Nyköpings del kan det leda till förändringar av årummet.

– Vårt förslag är att lägga ner två av tre kraftverk och ta bort två dammar. Det kommer att leda till en mer levande å och minskad översvämningsrisk. säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande.

När politiken har fattat beslut om inriktning för Nyköping kommer Miljödomstolen att avgöra vad som kan göras.

– Det här kommer att leda till bättre förutsättningar för fisket men även vara bra för turismen. Vi ser också att det är viktigt att behålla en viss elproduktion, säger Ahmad Eid, kommunalråd.

Flera alternativ togs fram

Syftet med den nationella planen för vattenkraft är att omprövningarna ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Nyköpings kommun har gjort en utredning för att ta fram olika alternativ för detta.

Den inriktning som politiken ska fatta beslut om innebär att kraftverket i Harg blir kvar och effektiviseras. Storhusfallets och Fors kraftverk, Periodens nivådamm och Kristineholms reglerdamm avvecklas.

I och med detta kommer Nyköpingsån forsa fram mer fritt, vilket gör att förutsättningarna för bland annat ål, lax och öring förbättras. Kulturmiljön vid Fors och Storhusfallet kommer att återknyta till 1890-talets Nyköping, med mer synliga klipphällar och mer vegetation.

Vad händer nu?

Efter kommunstyrelsens beslut i oktober fattar kommunfullmäktige beslut i november om vilken inriktning kommunen väljer. Ansökan kommer sedan att behandlas i Miljödomstolen, som avgör hur de nya miljövillkoren utformas och vilka anpassningar och ombyggnationer som behövs för att uppfylla dessa. Därefter fattar kommunstyrelsen i Nyköping beslut om detaljprojektering och utförande.

Frågor och svar

Vilka är med i arbetet?

Inom Nyköpings kommun har flera enheter bidragit; Tekniska divisionen, Samhällsbyggnad och Näringsliv. Samverkan sker med Länsstyrelsen och externt har LRF, sakägare Christineholms gård, Sportfiskarna och Forspaddlarna bidragit med sina perspektiv.

Vem har gjort utredningen?

Det är Tekniska divisionen och Nyköpings vattenkraft AB som gjort utredningen med hjälp av upphandlade konsulter.

När ska det vara klart?

Ansökan till Miljödomstolen ska vara inne senast den 1 februari 2024, enligt Nationella planens tidsplan. En uppskattning är att det kommer att ta 20 år innan alla verksamheter i landet har tillstånd med moderna miljövillkor.

Får allmänheten tycka till om åtgärderna?

Om man som enskild berörd har synpunkter är man förstås välkommen med dessa, men formellt sett är det först i Miljödomstolen som man kommer att bli kontaktad om man är sakägare, det vill säga äger en fastighet som kan bli berörd av omprövningen.

Var kan jag få veta mer om planen för landets vattenkraftverk?

Havs- och vattenmyndigheten har en mängd frågor och svar på sin webb.