Miljöansökan lämnas in för Nyköpingsåns vattenkraft

5 juli 2024

Alla landets vattenkraftverk måste prövas de närmaste åren för att leva upp till moderna miljökrav. Nu lämnar Nyköpings kommun in sin ansökan till Mark- och miljödomstolen som kan leda till förändringar i årummet. Ansökan följer inriktningen som Kommunfullmäktige beslutade den 14 november. 

Inriktningen är att två av tre kraftverk läggs ner och ytterligare två dammar tas bort. Det kommer att leda till en mer levande å, stärka möjligheter för friluftsliv och turism, minska översvämningsrisk samtidigt som viss elproduktion kan behållas och utvecklas.

– Vi bedömer att vår ansökan ger den bästa möjliga utvecklingen givet de många intressen som finns. Mark- och miljödomstolen får nu pröva den och vi är ödmjuka för eventuella nya uppgifter som kan komma att justera våra planer, säger Kent Nyman, chef på Tekniska divisionen i Nyköpings kommun.

Utveckling nödvändig för att möta miljökrav

Ansökan innefattar att miljöanpassa och behålla kraftverket i Harg, medan miljöanpassning sker genom avveckling vid Storhusfallets och Fors kraftverk, Periodens nivådamm och Kristineholms reglerdamm.

– Det här kommer att leda till bättre förutsättningar för fisken och fisket, men också för turismen. Vi behåller och utvecklar också en viss elproduktion, säger Kent Nyman.

Nyköpingsån kommer att få ett mer naturligt flöde, vilket gör att förutsättningarna och reproduktionen för bland annat ål, lax och öring förbättras. Kulturmiljön vid Fors och Storhusfallet kommer att återknyta till 1890-talets Nyköping med mer synliga klipphällar och mer vegetation när fördämningarna tas bort. I Hargs vattenkraftverk kommer effektiviteten att kunna öka när vattnet får större fallhöjd. 

Processen i Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen är de som nu tar över processen och bestämmer om åtgärderna i ansökan är tillräckliga för att nå kraven i miljöbalken. Under prövningsprocessen, som kan ta upp till 2-3 år, kan sakägare yttra sig. Mark- och miljödomstolen kommer att kungöra ansökan och i kungörelsen ange den tid inom vilken sakägare bereds möjlighet att yttra sig. Efter att domen har vunnit laga kraft ska Kommunstyrelsen i Nyköping besluta om detaljprojektering, utförande och finansiering.

Läs mer om inriktningen på nykoping.se - Nya miljötillstånd för vattenkraft i Nyköpingsån