Ledningsomläggningar

Befintliga ledningar läggs om i ny sträckning, som ett förberedande arbete inför breddning och sänkning av Brunnsgatan. Det är ledningar för vatten och avlopp men även för fjärrvärme, tele, kraft och fiber.

Nyköpings kommuns upphandlade entreprenör Skanska utför arbetet med ledningsomläggningar. Arbetet startade i februari 2023 och beräknas vara slutförda i sin helhet under 2024. Områden där arbeten pågår kommer att vara inhägnade.  

Status för arbetena

Vecka 15

Norra sidan:

  • Ny infart till arbetsområdet påbörjas, infarten till pendlarparkeringen vid Norra Bangårdsgatan påverkas.
  • Installation av spont för djupt liggande ledningar (bergförankring och svetsarbeten)
  • Förberedelser inför tillfällig omledning av gång- och cykeltrafik via Folkungavallen - Läs mer i störningsinformationen
  • Hantering av schakt/fyllnadsmassor
  • Hantering rör ledningsmaterial

En del av de arbeten som utförs orsakar buller och vibrationer, som kan upplevas störande.
Här kan du läsa mer om vad som gäller vid buller och vibrationer vid byggarbetsplatser. 

Karta för arbetsområdet 

Ovanstående karta visar omfattning av arbetet. Det gula i kartan visar hur omfattande arbetet är. 

Ovanstående karta visar omfattning av arbetet. Det gula i kartan visar hur omfattande arbetet är. 

Så påverkas närboende av ledningsomläggningarna

Enskilda fastigheter kommer att påverkas olika av arbetena som utförs.

Det kommer att genomföras kontroller under arbetets gång för att säkerställa att arbetet genomförs enligt de villkor som finns i domen för tillfällig sänkning av grundvatten.

Nyköpings kommuns entreprenör Skanska kommer vid behov under arbetenas gång att informera enskilda fastigheter. Information sker via brev, kontakt direkt vid dörren, anslag vid arbetsområdet eller liknande.

Riktvärden luftburet buller och stomljud

Luftburet buller och stomljud från byggverksamheten under anläggnings-skedet ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån inomhus inte överstiger följande riktvärden:

· 45 dB(A) i bostäder och arbetslokaler med tyst verksamhet helgfri måndag-fredag, 7-19

· 35 dB(A) i bostäder helgfri måndag-fredag, 19-22, lördag, söndag och helgdag, 7-19

· 30 dB(A) i bostäder lördag, söndag och helgdag, 19-22, alla dagar, 22-7

· Den maximala ljudnivån inomhus får nattetid, klockan 22-7 inte överstiga 45 dB(A) i bostäder

Utskick till närboende

Informationsbrev och erbjudande om tillfälligt boende skickades ut till närboende vecka 8, 2024

Inbjudan till öppet hus i Godsmagasinet 14 juni 2023 skickades ut till närboende. Här hittar du det.

Inför att arbetena startade skickades ett brev ut till närboende. Här hittar du det. 

Ytterligare ett brev gick ut vecka 7, 2023 inför kommande spontning i området. Läs det här. 

 

Kontakta oss

Tekniska divisionen

Kommunservice: 0155-24 88 00

E-post registrator: teknik@nykoping.se 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny