Pågående skogsbruk och naturvård

Här hittar du information om några av de större åtgärder i skogen som just nu pågår på kommunägd mark. 

Naturvård i naturreservat

Under vintern 2023 och våren 2024 fortsätter vi arbetet med naturvård i Stranstuvikens naturreservat. Du som besökare i reservatet får bland annat uppleva restaureringen av skogsbete, åtgärder för minskad spridning av granbarkborren och färdigställandet av den så kallade Gäddfabriken.

Vi kommer också att frihugga ekar för att ge träden det utrymme de behöver och för att bli gamla.

I Labro naturreservat finns ett mindre skogsområde med många döda granar till följd av angrep av insekten granbarkborre. Att vistas i ett skogsområde med många granbarkborredödade granar innebär en risk och vi hänvisar därför till att inte vistas i just den delen av naturreservatet. Kommunen arbetar under hösten 2023 med att fälla och ta ut angripna träd och göra det tillgängligt för besökare igen.

Åtgärder under 2023 och 2024

Under senaste åren har vi genomfört flera åtgärder för att minska skador i skogen till följd av angrepp från insekten granbarkborre. Det kan vara genom avverkningar eller punktmarkering av vissa specifika områden.

Planeringen för åtgärder 2024 blir i mångt och mycket en fortsättning på det naturvårdsarbete vi har gjort fortlöpande sedan 2020 på grund av granbarkborren, exempelvis i Nävekvarn, Aspa och i anslutning till Bullersta.

Löpande under 2024 kommer vi även att gallra yngre skogsbestånd runt om i kommunens skog.

Kommande skogsåtgärder i Tystberga

Under sommar och höst 2024 kommer Nyköpings kommun att genomföra skogsbruksåtgärder i området öster om Tystberga tätort. Skogen kommer att gallras för att lämna utvecklingsbara träd på tillväxt och granar som dött eller riskerar att angripas av granbarkborre avverkas. Högstubbar eller fällda stammar av döda träd lämnas kvar på vissa platser för att gynna den biologiska mångfalden.

Skogsmaskiner har ett säkerhetsavstånd på minst 70 meter, vänligen respektera detta.


Karta över Tystberga

Bakgrund

Under den torra sommaren 2018 torkstressades många granskogar i södra Sverige, vilket fick till följd att granarnas kondition och motståndskraft gick ned. Detta utnyttjade insekten granbarkborre som med de goda betingelserna massförökades och började angripa även friska och levande granar. Angreppen har sedan dess fortsatt är nu bekymmersamma i stora delar av södra och mellersta Sverige. Vidtas inga åtgärder finns det risk att ännu större områden med granskog dör och behöver avverkas.

När luckor uppstår i skogen är förhoppningen att dessa återbeskogas naturligt med främst lövträd. I vissa fall behöver luckorna utvidgas om mer skog angrips. Beslut om detta fattas framöver.

Olika typer av åtgärder – och varför

Nyköpings kommun vill skapa långsiktig och hållbar användning av skogsmarken. Metoderna för skötsel har tre inriktningar:

  • Virkesproduktion
  • Naturvård
  • Rekreation

Vilken inriktning vi väljer beror på markens läge och förutsättning. Vi prioriterar oftast rekreation – skogens sociala värden - eftersom en attraktiv boendemiljö bidrar till kommunens expansion och utveckling.
Möjligheten till produktion av virke tar vi tillvara genom en väl avvägd och anpassad skogsskötsel. Främst inom mindre besökta områden, men även i tätortsnära områden där vi bedömer att det är lämpligt.
Åtgärder i skogen har olika benämning och utförande, exempelvis röjning, gallring, föryngringsavverkning, naturvårds-, fläck- eller plockhuggning, och valet av utförande beror på vilket resultat som vill uppnås på såväl lång som kort sikt.

Samråd eller förmedling av information om åtgärderna sker i olika former med berörda myndigheter, Naturvårdsrådet, arrendatorer, på kommunens webbsida, till närboende och andra intressenter som kontaktar kommunen.

Varför röjer och gallrar vi i skogen?

  • Träd behöver utrymme för att växa (likt grönsakerna i trädgårdslandet)
  • Genom att röja och gallra ut träd av sämre kvalitet ges större förutsättningar till träd med bättre kvalitet att utvecklas
  • Vi kan styra vilka trädslag som vi vill ha på platsen kommande 20–40 år
  • Ett väl gallrat bestånd blir mer motståndskraftigt mot storm och snö

Löpande åtgärder för att förhindra fortsatt spridning av granbarkborren

Målsättningen med åtgärderna är att:

  • förhindra fortsatt spridning av granbarkborren
  • rädda virkesvärden 
  • säkra tillgängligheten för allmänheten och möjligheten att återetablera ny skog.

Urvalet och prioriteringen av avverkningsområden sker utifrån löpande inventeringar av kommunens markinnehav. Det arbetet fortsätter även framöver, vilket medför att vi kan lägga till nya områden i planeringen.

Möjligheterna för industrin att ta emot virket och tillgången till maskinresurser påverkar tidtabellen, som för närvarande delvis präglas av osäkerhet. Det är därför svårt att ge exakta besked om när vi genomför åtgärder i skogen.

Vi planerar att göra flera åtgärder i naturreservat och välbesökta friluftsskogar. Där kommer vi fälla skadade och även döda träd. I viss utsträckning kommer vi forsla bort dem för att göra det säkert att röra sig i skogen, eller för att bevara prioriterade naturvärden. I vissa fall behöver vi korsa och trafikera stigar med maskiner. Vår målsättning är att i möjligaste mån undvika körspår och skador.

Högstubbar blir husrum för fåglar och insekter

Där vi genomför fläck- eller plockhuggning kommer vi lämna kvar ris och grenar i skogen. När vi avverkar större ytor forslar vi bort det materialet, så att det kan användas som bioenergi.

Många av de döda träden kapas också som högstubbar för att erbjuda husrum till fåglar och insekter som bland annat lever på granbarkborrens larver.

Samråd eller förmedling av information om åtgärderna sker i olika former med berörda myndigheter, Naturvårdsrådet, arrendatorer, närboende och andra intressenter som kontaktar kommunen.

Vad händer sen?

När luckor uppstår i skogen är målsättningen att de ska återbeskogas naturligt med främst lövträd. I vissa fall behöver luckorna utvidgas om ny skog angrips. Då kan det bli aktuellt att plantera ny skog.

I de fall skogen avvecklas redan i år, kommer ny skog etableras antingen genom självföryngring eller genom plantering. Då blandskogar ser ut att ha en större motståndskraft mot skador än monokulturer eftersträvas en mixad etablering av både barr- och lövträd.

Företagsmark skapas på östra Arnö

Karta på område som ska bli företagsmark på östra Arnö öster om Tillverkarvägen.png

Nyköping växer och nu skapas mer företagsmark vid befintliga etableringar på Arnö.

För att arbetet med att köra ut allt timmer ska fungera bra och inte påverka trafiken på Flättnaleden för mycket har vi anlagt en grusväg i området.
Efter avverkning ska marken rensas på grenar och toppar (GROT), mätas projekteras, sedan iordningställas och infrastruktur ska byggas.

Marken kommer enligt plan att vara redo för försäljning som tidigast 2025.
Läs mer om kommunens verksamhetsmark.

Frågor eller synpunkter

Har du frågor eller synpunkter går det bra att kontakta kommunens markförvaltare. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Kontakta oss

Kundservice

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny