Skyltar

Du kan behöva bygglov om du vill sätta upp någon typ av skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. Du kan sätta upp en skylt genom att montera den på en byggnad eller en annan anläggning, eller sätta den på en stolpe på marken.

Bygglov kan behövas

Vad räknas som skylt?

 • Skylt
 • Ljusprojektioner
 • Flaggor, vepor och banderoller
 • Bildskärm
 • Text eller bild målad direkt på fasaden
 • Neonskyltar
 • Fristående skyltar som skyltpylon, skylttavlor på stolpar och reklamballonger
 • Informations- och orienteringstavlor
 • Byggskyltar och trafikskyltar
 • Skyltning på skyltfönster

Du behöver alltid bygglov om du

 • inom detaljplanelagt område vill sätta upp skylt, vepa eller banderoller som är större än 1 kvadratmeter. 
 • vill sätta upp en skylt på eller nära en byggnad eller ett område som är av historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt intresse, även om den är mindre än 1 kvadratmeter stor eller uppfyller nedanstående krav i övrigt.

Du behöver inte bygglov om du vill

 • sätta upp en skylt som är högst 1,0 kvadratmeter.
 • Sätta upp en skylt för ett tillfälligt evenemang. Skylten får då sitta uppe under högst fyra veckor
 • en skylt inomhus
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige Europaparlamentet eller Sametinget. Gäller även folkomröstning
 • orienteringstavlor som är max 2,0 kvadratmeter
 • ett vägmärke för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen, men det är endast väghållaren som får sätta upp vägmärken
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett sjövägmärke eller säkerhetsanordning för sjöfart enligt sjötrafikförordningen
 • en mindre byggskylt - tillfällig medan arbetet pågår och endast på den fastighet som är berörd
 • Skylt utanför detaljplanerat område, här gäller i stället väglagen och lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Du behöver då andra tillstånd.

Skyltar längs vägar kräver andra tillstånd

Skyltar längs allmänna vägar kräver inte bygglov, men tillstånd från Trafikverket. Väglagen reglerar skyltning i anslutning till vägområden.

Utanför vägområdet behöver du ha tillstånd från Länsstyrelsen. Skyltar, reklam, propaganda och motsvarande som ska stå inom ett avstånd på 50 meter från vägområdet, utanför detaljplan, kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Osäker på om det gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Använd kommunens karta för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Handlingar du behöver för din ansökan

 • Ansökan via e-tjänst eller blankett
 • Situationsplan som visar var på fastigheten du ska placera skylten. Är skylten fristående ska situationsplanen redovisa avstånd till exempelvis vägar och byggnader på fastigheten.
 • Detaljritning - ska redovisa hur skylten kommer att se ut, hur stor den kommer att vara och om det till exempel är en ljuslåda eller neonskylt. Du behöver också ange ljusstyrka. 
 • Fasadritning - ska visa var på fasaden skylten ska sitta och hur fasaden kommer att se ut när skylten blivit uppsatt. Ska skylten till exempel vara fristående och inte sitta på en fasad behövs inte en fasadritning.

Avgifter och taxor

Läs mer om avgifter och taxor för anmälan, ansökan eller handlingar

Överklaga

Du kan överklaga beslut om ditt ärende.

 

Vi hjälper dig - följ checklistan

Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger

För många områden i Nyköpings kommun finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen.

Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Du kan själv söka fram din detaljplan i en digital karta.

Ta fram ett kartutdrag

För att göra en situationsplan så behöver du ett kartutdrag. Du kan själv hämta underlag från kartor.nykoping.se. eller använda en tidigare situationsplan. Se instruktion för hur du tar fram en situationsplan från kartor.nykoping.se. Du kan även kontakta kundservice som hjälper dig ta fram ett kartutdrag.

Bygglovhandläggaren avgör, och meddelar dig, om nybyggnadskarta krävs eller vilken typ av karta som behövs när ditt ärende kommit in.

Vi tar inte emot beställningar på nybyggnadskarta om du inte har ett pågående ärende hos oss.

Markera ut skylten i situationsplanen

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån i lämplig skala, oftast 1:400.

För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du kan läsa om i steget innan.

På en situationsplan ska du redovisa följande:

 • Nya och existerande byggnader
 • Alla mått på den nya byggnadens sidor inklusive markhöjder och golvhöjd
 • Tydliga markeringar om någonting ska rivas
 • Avstånd från tomtgränser. Linjerna som visar avståndet ska vara en rät vinkel, det vill säga 90 grader från tomtgränsen.

Länk till exempelritningar

Skapa en kontrollplan

En kontrollplan beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. 

Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning.

I kontrollplanen ska följande stå:

 • vad som ska kontrolleras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • vem som ska utföra kontrollerna
 • hur och när kontrollerna ska utföras
 • på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras

Se exempel på mall för en kontrollplan

Ansvar för kontrollplan

Kontrollen i kontrollplanen kan göras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig (KA). Lista på personer som är certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets webbplats

Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs. Om du anlitar en certifierad kontrollansvarig, gör hen en kontrollplan tillsammans med dig som byggherre.

Gör en fasadritning

 • Fasadritningens syfte är att visa byggnadens utseende. Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa:
 • befintlig marknivå med en streckad linje
 • ny marknivå med en heldragen linje
 • fasadernas utformning och detaljer så som fönster, dörrar, altaner, skorsten och trappor och räcken
 • material och färg
 • vilket väderstreck varje fasad ses ifrån

Läs mer i exempelritningar för murar och markuppfyllnad

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en ansökan. Du kan välja att antingen

ansöka direkt via vår e-tjänst

eller beställa en blankett, för att göra ansökan, från kundservice. Mejla till kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80.

Ansökan med handlingar mejlar du sedan till bygglov@nykoping.se eller postar till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

 • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
 • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter