Markarbeten

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning, skogsplantering och markarbeten som kan försämra markens genomsläpplighet.

Marklov kan behövas

Du behöver alltid marklov om

 • du ska schakta eller fylla på så att markens höjd ändras mer än +/- 0,5 meter från ursprunglig marknivå inom detaljplanelagt område. Du kan dock behöva marklov om fyllnader mindre än +/- 0,5 meter görs på en större yta.
 • du kan också behöva marklov för trädfällning eller trädplantering om detaljplanen kräver det.

Du behöver inte marklov om

 • du ändrar marknivån till föreskrivna höjder i en detaljplan
 • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område
 • minskad marklovsplikt gäller i en detaljplan. Det innebär att vissa ändringar av marken får utföras utan lov.

Du kan behöva andra tillstånd

 • För sprängning behöver du oftast söka tillstånd. Tillstånd för sprängning görs hos Polismyndigheten.
 • Du kan även behöva tillstånd av Länsstyrelsen om området ligger inom landskapsbildsskydd eller på annat sätt är skyddad natur.
 • Om fastigheten omfattas av strandskyddat område så kan du behöva strandskyddsdispens för att schakta eller fylla upp mark.

Osäker på om det gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Använd kommunens karta för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Handlingar du behöver för din ansökan

 • ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • situationsplan på en baskarta
 • markplaneringsritning
 • marksektioner och elevationer
 • förslag till kontrollplan

Avgifter och taxor

Läs mer om avgifter och taxor för anmälan, ansökan eller handlingar

Överklaga

Du kan överklaga beslut om ditt ärende

Vi hjälper dig - följ checklistan

Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger

För många områden i Nyköpings kommun finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen.

Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Du kan själv söka fram din detaljplan i en digital karta.

Ta fram ett kartutdrag

För att göra en situationsplan så behöver du ett kartutdrag. Du kan själv hämta underlag från kartor.nykoping.se. eller använda en tidigare situationsplan. Se instruktion för hur du tar fram en situationsplan från kartor.nykoping.se. Du kan även kontakta kundservice som hjälper dig ta fram ett kartutdrag.

Bygglovhandläggaren avgör, och meddelar dig, om nybyggnadskarta krävs eller vilken typ av karta som behövs när ditt ärende kommit in.

Vi tar inte emot beställningar på nybyggnadskarta om du inte har ett pågående ärende hos oss.

Gör en markplaneringsritning

Markplaneringsritning är en ritning som visar befintliga och planerade markåtgärder sedda ovanifrån. Den kan utföras i lämplig skala, oftast 1:200 eller 1:400.

På en markplaneringsritning ska du redovisa följande:

 • Hur marken planeras med befintliga och nya markhöjder, uppfyllnader, slänter, murar och schaktningar
 • Infarter och utfarter
 • Parkeringar

Läs mer i exempelritningar för murar och markuppfyllnad

Gör en marksektion

En marksektionsritning visar befintliga och planerade marknivåer sedda i genomskärning, samt avstånd till fastighetsgräns. För att beskriva hur marken ser ut idag och hur den kommer att se ut efter åtgärden kan du behöva redovisa flera sektioner.

Sektionsritningen ska vara i lämplig skala, ofta 1:100 och visa:

 • Hur marken planeras med markhöjder, uppfyllnader, slänter, murar och schaktningar.

Läs mer i exempelritningar för murar och markuppfyllnad

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

 • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
 • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter