Fälla träd

I vissa fall kan det vara befogat att fälla något enstaka träd. Du kan då ansöka om att kommunen ska fälla ett träd. 

Nyköpings kommun är generellt sett restriktiva med att fälla träd. Träd i vår stadsmiljö alstrar syre och hjälper till att sänka temperaturen. Träd tar också upp dammpartiklar och andra föroreningar.

Utöver ett estetiskt värde har träd också en viktig del i den biologiska mångfalden. Nyköpings kommun har drabbats av askskotts- och almsjukan. Därför börjar större trädindivider bli sällsynta, speciellt inom staden och längs ån.

Trädfällning och slyröjning i tätorter

När det gäller tätorterna så har vägföreningarna hand om den huvudsakliga skötseln av kommunal mark. Det är till dem du första hand ska vända dig med frågor gällande träd och slyröjning i tätorter.

Ansöka om trädfällning

Om du har önskemål om att fälla träd ska du skicka in en ansökan. Utifrån den åker vi ut till platsen och gör en bedömning. Innan du skickar in en ansökan. 

 

Bedömninsgkriterier för att fälla ett träd

Följande tittar vi på när vi bedömer huruvida träd får fällas eller
inte:

 • Är trädet farligt för fastigheten, dess boende eller allmänheten?
 • Är trädet sjukt?
 • Hur påverkas stads- eller landskapsbilden?
 • Hur påverkas undervegetationen, är risken stor för att sly och
  ogräs i stället ökar?
 • Är trädet skyddsvärt? Vi värnar speciellt äldre träd och särskilt
  tallar och ekar.

Alla arbeten med att ta ned träd eller röja sly gör vi på vinterhalvåret, om det inte är akut. 

Inte giltiga skäl för att fälla ett träd:

 • Att löv, barr, frön, fröställningar eller kottar blåser in på annan
  fastighetsmark.
 • Att träd står i vägen för paraboler eller solpaneler.
 • Att träd skuggar uteplatser eller motsvarande.
 • Att träd eller vegetation skymmer utsikt.
 • Att träden orsakar allergi. Pollen har en större spridning och är
  omöjligt att förhindra.
 • Att trädet har en fauna som uträttar sina behov i kronan vilket
  landar på underliggande föremål.

 

Ifylld blankett skickas till:

Nyköpings kommun
Tekniska divisionen
611 83 Nyköping

 

Förbjudet att fälla utan tillstånd

Att själv fälla träd och sly på kommunens mark är inte tillåtet. Om du ändå gör det faller det inom brottsrubriceringen egenmäktigt förfarande. Du kan också riskera att få vite.

Anmäla träd som utgör risk

Om du vill anmäla ett träd som har fallit kan du göra din felanmälan här eller utgör en risk på något vis, kontakta Kommunservice på Tekniska divisionen telefon 0155-24 88 00 eller skicka ett mejl till tekniska.divisionen@nykoping.se

Du kan också felanmäla via Infracontrol

Röjning av sly

Växtlighet i form av sly kan vara en början till ett nytt trädbestånd. Därför vill kommunen sköta gallringen av sly så att vi kan uppskatta vad som kan bli ett framtida träd. Om du har önskemål om att gallra sly ska du även då ansöka om det.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-fre kl 7-16
Lunchstängt kl 12-13 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny