Radon

Radon märks inte men ökar risken att drabbas av lungcancer. Vill du mäta radonhalten i din bostad eller få reda på resultat från tidigare mätningar? Här får du information om hur du går tillväga.

Beställ en radonmätning

Du som vill göra en radonmätning i ditt hus eller i din lägenhet kan beställa så kallade spårfilmsdosor för långtidsmätning via följande länkar:

Beställer du via vår webbplats så ger det en viss rabatt hos laboratoriet. Kommunen får då även en kopia på mätresultatet, som blir en offentlig handling.

Äger du ett en- eller tvåbostadshus som är byggt innan 1994 och där det inte utförts en långtidsmätning sedan tidigare kan du få en långtidsmätning kostnadsfritt av kommunen. Kontakta oss via e-postadressen miljo@nykoping.se så gör vi en beställning åt dig. Vi tar emot din beställning från slutet av september till slutet av februari för att mätningen ska kunna göras 2-3 månader under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april).

Bifoga uppgifter om antal mätdosor som du behöver, adress (leveransadress, adress till mätplats om det är en annan adress än leveransadressen) samt en e-postadress dit laboratoriet kan kontakta dig vid behov.

Korttidsmätning

Du kan inte beställa någon korttidsmätning genom oss utan får då själv kontakta laboratoriet eller en radonkonsult. En korttidsmätning kan du genomföra för att snabbt få ett ungefärligt värde. Mätningar genomförs mellan två dygn och två veckor och kan genomföras året runt. Men kom ihåg att en korttidsmätning bara är rådgivande och inte kan användas för något myndighetsbeslut.

Beställ radonprotokoll

Hos oss kan du också beställa resultat från tidigare mätningar. Miljöenheten har under flera år kartlagt radonförekomster i flerbostadshus och villor i Nyköpings kommun. Kontakta oss om du vill ta del av tidigare mätningar. Snabbast service får du om du har fastighetsbeteckningen till hands.

Visar ditt mätresultat på förhöjda radonvärden?

Om mätresultatet är över 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3) bör du kontakta en sakkunnig som kan undersöka orsaken till den höga halten så att rätt åtgärd sätts in för att reducera halten. Via Svensk Radonförening hittar du sakkunniga inom området: Svensk Radonförening

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium i berggrunden sönderfaller. När radongasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. Dessa kan orsaka lungcancer. Radon i kombination med rökning ökar risken. För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta radonhalten. 

Folkhälsomyndigheten har fastställt ett riktvärde för högsta tillåtna radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål. Om årsmedelvärdet överstiger 200 Bq/m3, bör radonhalten i bostaden eller lokalen anses utgöra olägenhet för människors hälsa.

Har du ett årsmedelvärde som är högre, bör du göra åtgärder som minskar radonhalten. Läs mer om radon på Boverkets webbplats.

Var finns radon?

  • Marken under och runt huset
  • Byggnadsmaterial (exempelvis blåbetong)
  • Radon kan också finnas i vatten från djupborrade brunnar. När du spolar vatten som innehåller radon avgår gasen till inomhusluften.

På markradonkartan kan du se vilken bedömd risk det är för radon där du bor. 

När bör du mäta radonhalten?

Mät radon genom långtidsmätningar minst två månader men gärna tre månader under mätsäsongen som löper från den 1 oktober till den 30 april.

Du rekommenderas särskilt att mäta radonhalten:

  • Vid ny-, om- och tillbyggnad
  • Om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong
  • Vid husköp
  • Inför försäljning av bostaden
  • Du som bor i lägenhet

Om du bor i ett flerbostadshus (lägenhet) är det, enligt miljöbalken, fastighetsägaren som har ansvaret för att kontrollera och åtgärda så att radonhalten inomhus är lägre än 200 Bq/m3. Att känna till radonhalten i inomhusluften ingår i miljöbalkens krav på fastighetsägarens egenkontroll av verksamheten.

Radonbidrag

Det går inte längre att ansöka om bidrag för åtgärder mot radon.
Läs mer på Boverkets webbplats

Kontakta oss

Kundservice

Epost: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter