Parkeringsplats - anlägga

Du kan behöva bygglov för att göra en eller flera nya parkeringsplatser. 

 

Bygglov kan behövas

 

Du behöver inte bygglov om

 • du vill göra 1-2 parkeringsplatser vid ett en- eller tvåbostadshus, om parkeringsplatserna är avsedda för bostadens egna behov.

Du behöver bygglov om

 • du vill anlägga parkeringsplatser utomhus

Handlingar du behöver för din ansökan   

 • ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • situationsplan på tomtkarta
 • markplaneringsritning
 • förslag på kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • marksektioner (om du ska ändra marknivåer i samband med parkeringsplatserna).

Avgifter och taxor

Läs mer om avgifter och taxor för anmälan, ansökan eller handlingar

Överklaga

Du kan överklaga beslut om ditt ärende

Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger

För många områden i Nyköpings kommun finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen.

Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Du kan själv söka fram din detaljplan i en digital karta.

Redovisa var parkeringsplatsen ska placeras på en situationsplan

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån i lämplig skala, oftast 1:400.

För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du kan läsa om i steget innan.

På en situationsplan ska du redovisa följande:

 • Nya och existerande byggnader
 • Alla mått på den nya byggnadens sidor inklusive markhöjder och golvhöjd
 • Tydliga markeringar om någonting ska rivas
 • Avstånd från tomtgränser. Linjerna som visar avståndet ska vara en rät vinkel, det vill säga 90 grader från tomtgränsen.

Länk till exempelritningar

Skapa en kontrollplan

En kontrollplan beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. 

Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning.

I kontrollplanen ska följande stå:

 • vad som ska kontrolleras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • vem som ska utföra kontrollerna
 • hur och när kontrollerna ska utföras
 • på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras

Se exempel på mall för en kontrollplan

Ansvar för kontrollplan

Kontrollen i kontrollplanen kan göras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig (KA). Lista på personer som är certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets webbplats

Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs. Om du anlitar en certifierad kontrollansvarig, gör hen en kontrollplan tillsammans med dig som byggherre.

Gör en markplaneringsritning

Markplaneringsritning är en ritning som visar befintliga och planerade markåtgärder sedda ovanifrån. Den kan utföras i lämplig skala, oftast 1:200 eller 1:400.

På en markplaneringsritning ska du redovisa följande:

 • Hur marken planeras med befintliga och nya markhöjder, uppfyllnader, slänter, murar och schaktningar
 • Infarter och utfarter
 • Parkeringar

Läs mer i exempelritningar för murar och markuppfyllnad

Gör en marksektion

En marksektionsritning visar befintliga och planerade marknivåer sedda i genomskärning, samt avstånd till fastighetsgräns. För att beskriva hur marken ser ut idag och hur den kommer att se ut efter åtgärden kan du behöva redovisa flera sektioner.

Sektionsritningen ska vara i lämplig skala, ofta 1:100 och visa:

 • Hur marken planeras med markhöjder, uppfyllnader, slänter, murar och schaktningar.

Läs mer i exempelritningar för murar och markuppfyllnad

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en ansökan. Du kan välja att antingen

ansöka direkt via vår e-tjänst

eller beställa en blankett, för att göra ansökan, från kundservice. Mejla till kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80.

Ansökan med handlingar mejlar du sedan till bygglov@nykoping.se eller postar till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

 • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
 • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter