En detaljplan blir till

Här kan du läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan. Huvudsyftet med all detaljplaneläggning är att pröva om det är lämpligt att använda marken till det som föreslås.

En demokratisk process som ibland tar tid

Handläggningstiden för en detaljplan beror på ärendets omfattning och komplexitet. Uppskattningsvis tar handläggningen ca 12-18 månader men det finns också planarbeten som tar längre tid än så. Vissa mindre detaljplaner kan hanteras med så kallat begränsat planförfarande (till skillnad från standardförfarande och utökat planförfarande) och går snabbare.

Plan- och bygglagen styr hur en planprocess går till. För att kommunens beslut ska vara giltiga måste alla steg i processen ske på rätt sätt. Kommunen måste exempelvis samråda med de som påverkas mest av förslaget, innan man tar några beslut.

Planbesked - innan planarbetet startar

Du som vill ändra, upphäva eller ta fram en ny detaljplan kan begära planbesked av kommunens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. Nämnden ger dig besked inom fyra månader om de godkänner att planarbetet får starta.

Begär planbesked

Vi tar ut en avgift för planbeskedsansökan enligt en taxa som reviderades av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023-11-07 och gäller från 2024-01-01. 

Kommunens så kallade planmonopol innebär rätt att bestämma hur marken ska användas och i varje byggprojekt som kräver detaljplaneläggning samarbetar kommunen med den som har begärt planbesked. Efter positivt planbesked bedöms ärendets måluppfyllelse enligt den modell som finns för Samhällsbyggnads uppdrag. Kommunens planhandläggare kontaktar exploatör när planarbetet kan inledas.

Planprogram - steget före detaljplan i stora områden

Ett program tas endast fram om det behövs för att underlätta detaljplanearbetet. Ofta handlar det om stora projekt eller områden där kommunen behöver ta ett helhetsgrepp om området innan man kan ta beslut om enskilda kvarter.

Planprogrammet visar områdets gränser och vilka förutsättningar som finns för att detaljplanelägga området. Förslaget samråds och allmänheten har möjlighet att komma med synpunkter. Kommunstyrelsen kan sedan godkänna ett planprogram men inte anta det. Planprogrammet är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas.

Detaljplaneringens olika delar

Samråd om detaljplan

Kommunen arbetar fram ett detaljplaneförslag. Förslaget skickas ut på så kallat samråd till berörda sakägare, myndigheter och intresseorganisationer. Handlingarna visas också i Stadshuset i Nyköping så att allmänheten kan lämna synpunkter. Efter samrådet sammanfattas synpunkterna i en samrådsredogörelse och stadsplaneraren bearbetar och reviderar förslaget beroende på vilka synpunkter som har inkommit.

Granskning - när samrådsförslaget har bearbetats

Det bearbetade planförslaget skickas ut för granskning under 2 veckor. Handlingarna finns att läsa via kommunens hemsida och ett anslag finns i Stadshusets foajé. De som har haft synpunkter under samrådet får också del av handlingarna under granskningstiden.

Antagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige antar planförslaget, beroende på hur stora förändringar detaljplanen innebär. Alla vars synpunkter inte har blivit tillgodosedda under planprocessens gång får besked om det inför antagandet. Beslutet anslås i Stadshuset.

Överklagande

De enda som kan överklaga en detaljplan är de personer eller myndigheter som senast under granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter som inte kommunen har tillgodosett. Den antagna detaljplanen kan överklagas inom tre veckor från den dag som det anslås i Stadshuset. Det är Mark- och miljödomstolen som handlägger överklagan.

Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller om mark- och miljödomstolen avslår överklagan vinner planen laga kraft och projektet kan gå vidare.

Kontakta oss

Tfn kundservice 0155-24 80 80
stadsbyggnad@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter