Begäran om planbesked

Du som vill ändra, upphäva eller ta fram en ny detaljplan kan begära planbesked av kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd.  

Planbesked - innan planarbetet startar

Du som vill ändra, upphäva eller ta fram en ny detaljplan kan begära planbesked av kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd.

Du ansöker genom e-tjänsten nedan.

Vi tar ut en avgift för handläggning av planbesked enligt en taxa som är antagen av Kommunfullmäktige. Ta del av taxan och mer information om planbesked. Avgiften tas ut för både positiva eller negativa beslut om planbesked.

Kommunens så kallade planmonopol innebär rätt att bestämma hur marken ska användas och i varje byggprojekt som kräver detaljplaneläggning samarbetar kommunen med den som har begärt planbesked.  

Nämnden lämnar besked inom fyra månader om de godkänner att planarbetet får starta.

Ett positivt beslut om planbesked innebär att planarbete får inledas. Kommunen tar i planbeskedet inte ställning till ev. skisser som bifogats ansökan. 

Efter beslutet genomförs en prioritering av ärendet som hamnar i Samhällsbyggnads projektportfölj. En handläggare utses och kontaktar sökande när planarbetet sedan kan påbörjas vilket inte alltid kan ske omgående efter beslut om planbesked. 

Det finns möjlighet att redan i planbeskedet få veta vilket planeringsunderlag som kan komma att krävas i kommande planarbete. Den sökande kan välja att redan innan planarbetet påbörjas ta fram visst planeringsunderlag i form av utredningar och analyser. Syftet med detta är att möjliggöra för en snabbare planprocess. Önskar man kunna göra det och också kontakta Länsstyrelsen rörande samma planeringsunderlag behöver man ange det i sin planansökan. 

Mer information om planeringsunderlag till detaljplan finns på en egen webbsida.

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss via e-post stadsbyggnad@nykoping.se eller ringa 0155-24 80 80 för att få en blankett.