Nyköpings påverkan på klimatet

Vi som bor, lever och verkar i Nyköpings kommun måste minska våra gemensamma utsläpp av koldioxid med 13,3 procent årligen fram till år 2045. Det visar kommunens koldioxidbudget. En klimatkartläggning visar också hur kommunens verksamheter behöver minska påverkan på klimatet. 

Nyköpings kommun har med hjälp av Uppsala universitet tagit fram en så kallad koldioxidbudget (fungerar bäst i webbläsaren Crome).

Den visar hur utsläppen från Nyköping som geografiskt område ser ut idag och hur mycket som kan släppas ut totalt fram till 2045, för att Nyköping ska bidra till att nå Parisavtalets mål med att förhindra en uppvärmning av jordens klimat som överstiger 2 grader Celsius, helst 1,5 grad. 

Utsläpp av koldioxid måste minska

Alla som bor, lever och verkar på vår planet ger upphov till utsläpp i atmosfären som påverkar klimatet. Utsläppen mäts i mängd koldioxid (CO2).

Internationellt är målet att utsläppen av koldioxid måste minska till noll för att vi ska förhindra en uppvärmning av jordens klimat som överstiger 2 grader Celsius, helst 1,5 grad.

Totalt är Nyköpings koldioxidbudget på 1 746 398 ton koldioxid från 2023 - det är alltså allt vi kan släppa ut fram till år 2045. Idag släpper vi ut drygt 267 897 ton koldioxid per år. Fortsätter vi i den takten är budgeten slut inom 7 år. Det betyder att vi i genomsnitt måste minska våra utsläpp med 13,3 procent varje år. 

Fördelningen av utsläpp 

Den allra största delen av utsläppen i Nyköpings kommun orsakas av inrikes transporter, främst privatbilism och transporter av varor. Såhär ser fördelningen av utsläpp ut:

  • Inrikes transporter 67 procent
  • Utrikes sjöfart 17 procent
  • Arbetsmaskiner 9 procent
  • Utrikesflyg 2 procent
  • Uppvärmning 1 procent
  • Industri 1 procent
  • Produktanvändning 1 procent
  • Jordbruk 1 procent
  • El- och fjärrvärme 1 procent
  • Avfall 0 procent

Se koldioxidbudgeten - den fungerar bäst i webbläsaren Chrome. 

Läs hela rapporten om koldioxidbudgeten

Rapport för koldioxidbudgeten som PDF i utskriftvänligt format 

Konsumtionen är inte medräknad

Koldioxidbudgeten inkluderar inte våra utsläpp baserade på konsumtion. Det beror på att det är komplext att följa utsläpp genom hela produktionskedjan.

Om vi tar med dem så är de totala utsläppen som vi i Nyköpings kommun genererar mycket högre, då vi vet att Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton koldioxid per år och per person. En långsiktigt hållbar nivå är 1 ton koldioxid per år per person.

Vad gör kommunen för att minska klimatpåverkan?

Koldioxidbudgeten ger oss en riktning för både hur mycket vi måste minska våra utsläpp och vad vi ska fokusera på; som kommun, som företag och som medborgare.

För att se Nyköpings kommuns verksamheters förutsättningar och potential att minska påverkan på klimatet, har Energikontoret i Mälardalen gjort en klimatkartläggning för 2023. Syftet är att hitta områden där förbättringar kan göras genom att minska koldioxidutsläpp.

Utsläpp domineras av transporter

Klimatkartläggningen visar att kommunens egna koldioxidutsläpp domineras av de transporter som kommunen råder över. 291 fordon inom den kommunala verksamheten har granskats för att se vilket drivmedel som tankas och hur stora utsläppen varit.

Om fordonsflottan i högre grad hade varit elbilar eller tankats med biogas eller HVO100 hade koldioxidutsläppen varit betydligt lägre.

Förbättrad elanvändning

Ett område där rapporten visar stor förbättring är i elanvändning. Mellan 2021 och 2022 minskade elanvändningen i det geografiska området 24 respektive 23 procent, vid dygnsmedeltemperatur på noll grader och -10 grader.

Nyköpings kommun har genomfört energieffektiviserande åtgärder som gett resultat. Det arbetet kommer fortsätta för att optimera organisationens energianvändning över tid.

Minskat matsvinn

Något som också är positivt är att kommunen minskat matsvinnet med 58 procent. Kommunen rekommenderas därför att fortsätta med konceptet One planet plate, där all personal som lagar och serverar mat är utbildad i att minska andelen mat som slängs.

Läs hela klimatkartläggningen.

Så kan du minska dina utsläpp

Vill du mäta din egen klimatpåverkan och se hur du kan bidra, testa något av dessa verktyg:

Information om hur du minskar dina utsläpp på Naturvårdsverkets webbplats

För råd hur din bostad och dina resor kan bli mer energieffektiva och klimatsmarta, kontakta Energi- och klimatrådgivningen, det är helt kostnadsfritt. 

Tips om hur du kan konsumera mer hållbart

Kontakta oss

Miljöstrateg

Maria Brantö
maria.branto@nykoping.se
0155-24 78 60

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter