Altan

Planerar du att bygga altan, trädäck eller en terrass behöver du söka bygglov. Vissa undantag från bygglovsplikten finns för en- eller tvåbostadshus.

Bygglov kan behövas

En altan är enligt Boverkets definition en upphöjd golvkonstruktion som, utan att vara tak till byggnaden, är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats.

Då behöver du bygglov

Du behöver söka bygglov om altanen ökar byggnadens volym, till exempel om den är hög eller underbyggd. Även en fristående altan kan vara volymskapande och kräva bygglov.

Du behöver även bygglov om altanen ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt, som till exempel en lägre altan i marknivå, i ett takfall eller ovanpå ett tak. Även inglasning och plank kräver vanligtvis bygglov.

Undantag för en- eller tvåbostadshus

Undantag enligt 9 kap. 4f § PBL. 

För att din altan ska ses som bygglovsbefriad behöver det finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på fastigheten. Altanen behöver dessutom:

 • byggas till på ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus, det vill säga inte byggas fristående
 • placeras inom 3,6 meter från byggnaden
 • placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen, eller närmare om grannen medger det.
 • vid den högsta punkten inte vara högre än 1,8 meter från den marknivån. Höjden räknas från marknivå till ovansida altangolv. Du måste ha skyddsräcke eller fallskydd, som ska vara minst 90 centimeter hög, rekommendationen är att fallskyddet är 1,1 meter högt.  

Altan som kräver bygglov

Du behöver bygglov om:

 • Altanen inte är en bygglovsbefriad altan enligt 9 kap. 4f § PBL
 • Altangolvet/altandäcket är högre än 1,2 m från marken upp till ovansidan.

Du behöver oftast bygglov för altan om byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt, miljömässigt, historiskt eller konstnärligt värdefull. Eller om byggnaden ligger inom eller i anslutning till ett särskilt kulturhistoriskt värdefullt område.

Att tänka på

 • Du måste ha ett skyddsräcke eller fallskydd om altangolvet är högre än 0,5 meter. Rekommendationen är att fallskyddet är 1,1 meter högt, dock ska det vara minst 90 cm högt
 • Plank eller tak i anslutning till altangolvet kan vara bygglovspliktigt

Läs mer om altaner på Boverkets webbplats

Osäker på om det gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Använd kommunens karta för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område

Handlingar du behöver för din ansökan

 • ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • situationsplan
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • förslag på kontrollplan

Avgifter och taxor

Läs mer om avgifter och taxor för anmälan, ansökan eller handlingar

Överklaga

Du kan överklaga beslut om ditt ärende

 

Vi hjälper dig - följ checklistan

Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger

För många områden i Nyköpings kommun finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen.

Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Du kan själv söka fram din detaljplan i en digital karta.

Ta fram ett kartutdrag

För att göra en situationsplan så behöver du ett kartutdrag. Du kan själv hämta underlag från kartor.nykoping.se. eller använda en tidigare situationsplan. Du kan även kontakta kundservice som hjälper dig ta fram ett kartutdrag.

Bygglovhandläggaren avgör, och meddelar dig, om nybyggnadskarta krävs eller vilken typ av karta som behövs när ditt ärende kommit in.

Vi tar inte emot beställningar på nybyggnadskarta om du inte har ett pågående ärende hos oss.

Redovisa var byggnaden ska stå på en situationsplan

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån i lämplig skala, oftast 1:400.

För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du kan läsa om i steget innan.

På en situationsplan ska du redovisa följande:

 • Nya och existerande byggnader
 • Alla mått på den nya byggnadens sidor inklusive markhöjder och golvhöjd
 • Tydliga markeringar om någonting ska rivas
 • Avstånd från tomtgränser. Linjerna som visar avståndet ska vara en rät vinkel, det vill säga 90 grader från tomtgränsen.

Länk till exempelritningar

Skapa en kontrollplan

En kontrollplan beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. 

Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning.

I kontrollplanen ska följande stå:

 • vad som ska kontrolleras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • vem som ska utföra kontrollerna
 • hur och när kontrollerna ska utföras
 • på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras

Se exempel på mall för en kontrollplan

Ansvar för kontrollplan

Kontrollen i kontrollplanen kan göras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig (KA). Lista på personer som är certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets webbplats

Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs. Om du anlitar en certifierad kontrollansvarig, gör hen en kontrollplan tillsammans med dig som byggherre.

Gör en fasadritning

Fasadritningens syfte är att visa byggnadens utseende. Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • befintlig marknivå med en streckad linje
 • ny marknivå med en heldragen linje
 • fasadernas utformning och detaljer så som fönster, dörrar, altaner, skorsten och trappor och räcken
 • material och färg
 • vilket väderstreck varje fasad ses ifrån

Läs mer i exempelritningar för tillbyggnad

Gör en planritning

Planritning är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs av åtgärden du vill göra. Den ska vara i skala 1:100 och visa:

 • byggnadens yttermått
 • byggnadens rumsindelning
 • nya väggar
 • väggar som ska rivas
 • redovisa på planritningen var snittet för sektionsritningen går

Läs mer i exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Gör en sektionsritning

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • rumshöjd
 • takvinkel
 • bjälklag
 • eventuell skorsten

Läs mer i exempelritningar för tillbyggnad

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en ansökan. Du kan välja att antingen

ansöka direkt via vår e-tjänst

eller beställa en blankett, för att göra ansökan, från kundservice. Mejla till kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80.

Ansökan med handlingar mejlar du sedan till bygglov@nykoping.se eller postar till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

 • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
 • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter