Riva och rivningslov

Om du ska riva en del eller en hel byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov eller göra en anmälan. Det beror på var och hur byggnaden ligger.

Rivningslov eller rivningsanmälan kan behövas

Du behöver rivningslov om du vill

 • riva en hel byggnad inom detaljplanelagt område
 • riva en del av en byggnad inom detaljplanelagt område
 • flytta en byggnad från en plats (rivningslov) till en annan (bygglov)

Du behöver göra en anmälan om du vill

 • riva en enkel byggnad, eller del av byggnad, som får byggas utan bygglov eller anmälan inom detaljplanelagt område
 • riva en byggnad som inte är en komplementbyggnad, men ligger utanför detaljplanelagt område.

Kulturhistoriskt värde

Ibland kan kommunen bestämma att en byggnad eller ett område är av kulturhistoriskt värde. De flesta kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna är markerade i gällande detaljplan. Men även byggnader utanför detaljplan kan vara historiskt värdefulla, liksom byggnader inom äldre detaljplaner som saknar markering. 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Använd kommunens karta för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Handlingar du behöver för din ansökan eller anmälan

 • Ansökan/anmälan i e-tjänst
 • Situationsplan i skala 1:400
 • Beskrivning av projektet
 • Rivningsplan – där du anger hur du ska ta hand om avfallet från rivningen
 • Förslag på kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • om du ska riva en del av en byggnad behöver du byggnadsritningar som visar förslaget före och efter rivning.

Avgifter och taxor

Läs om avgifter och taxor för anmälan, ansökan eller handlingar

Överklaga

Du kan överklaga beslut om ditt eller din grannes ärende

Vi hjälper dig - följ checklistan

Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger

För många områden i Nyköpings kommun finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen.

Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Du kan själv söka fram din detaljplan i en digital karta.

Beskrivning av projektet

Gör en kort beskrivning av vad du planerar att riva. I beskrivningen ska du ange:

 • Vilken typ av byggnad som ska rivas
 • Vilket användningsområde byggnaden har eller har haft
 • Hur stor area den del som ska rivas har

Om du har möjlighet får du gärna även bifoga ett fotografi eller äldre ritningar på byggnaden. 

Rivningsplan

En rivningsplan utgår från att du gör en inventering av förväntade avfallsmängder, avfallstyper och hur du ska ta hand om dem.

Den mest grundläggande sorteringen är:

 • Farligt avfall – Material som kan vara skadligt för människor, djur och miljö och därför ska lämnas till en särskild insamling.
 • Återanvändning – Material som kan användas igen.
 • Återvinning – Material som kan bli nytt material.
 • Förbränning – Material som kan förbrännas för att omvandlas till ny energi.
 • Deponi – Material som inte kan återanvändas, återvinnas eller förbrännas.

Läs mer om avfallshantering vid renovering och rivning

Avfall från rivning räknas inte som hushållsavfall. Valfri entreprenör kan anlitas för hämtning och lämning av rivningsavfall. Du kan även själv lämna rivningsavfall på Nyköping kommuns återvinningscentral Björshult

Skapa en kontrollplan

En kontrollplan beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. 

Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning.

I kontrollplanen ska följande stå:

 • vad som ska kontrolleras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • vem som ska utföra kontrollerna
 • hur och när kontrollerna ska utföras
 • på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras

Se exempel på mall för en kontrollplan

Ansvar för kontrollplan

Kontrollen i kontrollplanen kan göras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig (KA). Lista på personer som är certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets webbplats

Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs. Om du anlitar en certifierad kontrollansvarig, gör hen en kontrollplan tillsammans med dig som byggherre.

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en ansökan. Du kan välja att antingen

ansöka direkt via vår e-tjänst

eller beställa en blankett, för att göra ansökan, från kundservice. Mejla till kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80.

Ansökan med handlingar mejlar du sedan till bygglov@nykoping.se eller postar till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

 • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
 • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny