Avfallshantering vid renovering och rivning

Byggarbete, renovering och rivning ger flera olika typer av avfall. Det är viktigt att du som verksamhetsutövare sorterar ut avfallet på rätt sätt. Du kan också behöva anmäla, inventera och göra en rivningsplan.

Anmäl om att använda avfall för anläggning

För att använda avfall som schaktmassor, om du exempelvis ska anlägga en bullervall inom ett byggnadsområde, ska du anmäla det till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Anmäl om att använda avfall

Återvinning av avfall innebär att du använder avfallet i stället för traditionellt anläggningsmaterial och att det finns ett tydligt syfte med anläggningen.

Att bara fylla ut ett område utan något tydligt syfte betraktas inte som återvinning, utan tolkas i stället som deponering. I sådana fall måste du ansöka om tillstånd för deponi hos länsstyrelsen.

Hur vet jag om jag behöver anmäla?

Det som avgör om du ska anmäla är hur riskerna ser ut för att platsen för anläggningen ska bli förorenad. Ska du använda en stor volym avfall är det också större risk för förorening.

Inventering och sortering

Om du till exempel ska renovera eller riva en byggnad ska du alltid göra en inventering av avfallet. Inventeringen ligger sedan till grund för en eventuell rivningsplan och annan dokumentation av hur avfallet ska hanteras och klassas.

För att farligt avfall ska kunna tas om hand på bästa sätt måste det sorteras på plats. Sortera ut:

 • Farligt avfall
 • Elavfall

Avfallet kan vara miljöskadligt utan att klassas som farligt, därför måste du alltid göra en bedömning av lämplig behandlingsmetod.

För verksamheter och fastighetsägare som ska renovera eller riva finns en sorteringsguide där koderna för korrekt redovisning till Miljöenheten finns med.

Smittoämnen i byggnader

Det är ofta nödvändigt med en så kallad historisk inventering för att identifiera eventuell smittorisk i anläggningar som ska rivas där man befarar att det kan finnas smittoämnen. Som exempel kan det förekomma resistenta TBC-bakterier i sjukhus, laboratorier och liknande inrättningar.

När du ska göra en rivning ska du utgå från gällande lagstiftning om avfallshantering, och i vissa fall hantera avfallet som farligt avfall utifrån försiktighetsprincipen vid osäker bedömning. Du kan också rådfråga Miljöenheten.

Om du ska riva en byggnad kan det även vara bra att sanera fågelträck för att undvika smittoämnen, även om fågelbajs normalt sett inte räknas som farligt avfall.

Avfallshantering för olika material

Material för återanvändning

En förutsättning för återanvändning är oftast att materialet är helt och i gott skick. För det krävs selektiv rivning - varje material plockas ut var för sig.

Om du ska transportera återanvändningsmaterial behöver du varken anmäla eller ha tillstånd.

Följande material lämpar sig för återanvändning:

 • belysningsarmaturer
 • dörr- och fönsterbeslag
 • dörrar och fönster
 • inredning (snickerier) och trävaror
 • mark- och stenmaterial
 • radiatorer
 • sanitetsgods
 • tagelsten och takpannor
 • vitvaror

Material för återvinning

 • asfalt – utan polyaromatiska kolväten (PAH)
 • betong
 • Cellplast (ej CFC-plast)
 • förpackningar
 • gips utan ytbeläggning (papperstapet får dock ingå)
 • glas utan PCB-rester
 • keramiska material
 • metaller fria från farligt avfall
 • mineralull (nytt, torrt och rent)
 • plast (ej PVC-plast)

Material för förbränning

Brännbart bygg- och rivningsavfall ska sorteras ut. Det är viktigt att du tar reda på avfallets egenskaper och kontrollerar med förbränningsanläggningen vilka avfallsslag som de kan hantera och hur du ska lämna dem.

Material för förbränning:

 • trä som kan innehålla organiska halogenföreningar eller tungmetaller
 • impregnerat virke, fukt- och skadedjursangripet trä med mera
 • spånskivor
 • PVC-plast
 • papper

Kontakta oss

Kundservice

E-post:
kundservice@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter