Miljöfarlig verksamhet

Du som ska starta en miljöfarlig verksamhet kan behöva anmäla den hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelse eller miljödomstol.

Med begreppet miljöfarlig verksamhet menas användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten.

Begreppet omfattar också verksamhet som orsakar buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Exempel på vad som definieras som miljöfarlig verksamhet är industrier, bensinstationer, verkstäder, avloppsanläggningar, lantbruk, vindkraftverk och fordonstvätt. 

Anmälan och tillstånd

De miljöfarliga verksamheterna delas upp i olika klasser beroende på miljöpåverkan och verksamhetens storlek. För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

I miljöprövningsförordningen framgår vilka miljöfarliga verksamheter som omfattas av anmälnings- respektive tillståndsplikt.

De miljöfarliga verksamheterna delas in på följande sätt:

  • A-verksamheter ska ha tillstånd från Mark- och miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsen att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar, lämna in två exemplar.
  • U-verksamheter får anläggas och drivas utan anmälan eller tillstånd.

Anmäla ny miljöfarlig verksamhet

Om du planerar att starta en ny verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken måste du anmäla det till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Anmäl om miljöfarlig verksamhet

Anmäl om du ändrar i verksamhet

Om du gör förändringar i din anmälningspliktiga verksamhet som påverkar miljön ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Hur går en anmälan till?

Läs mer om hur en anmälan enligt miljöbalken och strålskyddslagen går till. 

Tillsyn

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör tillsyn av C- och U-verksamheter, samt över vissa B-verksamheter. Vi tar ut en avgift för tillsynen

Länsstyrelsen i Södermanlands län gör tillsyn av A-verksamheter och övriga B-verksamheter. 

Egenkontroll

Det är viktigt att du själv har dokumenterade rutiner för att kontrollera din verksamhet och minimera risker. Läs mer om egenkontroller.

Avgifter

Vi tar ut en avgift för handläggning och tillsyn. 

Överklaga

Du kan överklaga beslut

Kontakta oss

Kundservice

E-post:
kundservice@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter