Anmäl verksamhet enligt miljöbalken och strålskyddslagen

En del verksamheter är anmälningspliktiga eller kräver tillstånd enligt miljöbalken. Här kan du läsa om hur en anmälan går till. Tillvägagångssättet vid en ansökan om tillstånd är ungefär detsamma som vid anmälan.

Vilka typer av verksamheter som är anmälningspliktiga och som kräver tillstånd framgår i miljöprövningsförordningen (2013:251) och av 38 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Så går en anmälan till

Fyll i rätt blankett eller e-tjänst. Du ska anmäla senast sex veckor innan den planerade verksamheten ska öppna.

Var noga med att fylla i alla relevanta uppgifter. Handläggningstiden blir kortare och avgiften för prövningen kan bli lägre vid en komplett anmälan.

 1. När anmälan kommer in diarieför Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anmälan och upprättar ett ärende. Handlingarna blir då i regel en allmän handling som kan begäras ut från kommunen av vem som helst, om det inte råder sekretess.
 2. Uppgifterna förs in i Miljöenhetens register.
 3. Om vi saknar viktiga uppgifter kontaktar vi dig och ber dig komplettera.
 4. Miljöenheten prövar därefter om den planerade verksamheten uppfyller bestämmelserna i miljöbalken och om den kan tillåtas.

  När vi prövar en anmälan eller en ansökan innebär det att vi gör en utredning av det som anmäls eller ansöks om är förenligt med miljöbalken/strålskyddslagens bestämmelser. Det kan vara allt från om platsen för den tänkta verksamheten är lämplig eller om verksamheten uppfyller olika riktvärden.

  I samband med prövningen hör vi ibland andra myndigheter och grannar som får möjlighet att lämna synpunkter. Vi gör i regel också en inspektion av den planerade anläggningen.

  Om den planerade verksamheten uppfyller bestämmelserna i miljöbalken, skickar vi ett beslut till verksamhetsutövaren som en bekräftelse på att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden accepterar anmälan.

  Om den planerade verksamheten inte uppfyller bestämmelserna i miljöbalken skickar vi ett beslut om att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förbjuder den planerade verksamheten. Ett sådant förbud går att överklaga.
 5. Avgiften för handläggning skickar vi som en separat faktura. Läs mer om avgifter. Innan fakturan skickar vi oftast ett beslut på avgiften. Beslutet går att överklaga.

Starta verksamhet

Du kan starta verksamheten sex veckor efter du gjort en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, så länge inte nämnden meddelar något annat.

Gäller ditt ärende en ansökan om tillstånd, behöver du invänta ett beslut från nämnden innan du får starta din verksamhet.

Om du inte anmäler eller har tillstånd för din verksamhet

Det är straffbart enligt 29 kap. miljöbalken att påbörja en verksamhet som är anmälningspliktig eller tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen, utan att ha anmält eller fått tillstånd. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är enligt lag skyldig att informera polis eller åklagare.

Om du missar att lämna in en anmälan enligt 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skyldig enligt lag att ta ut en miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten. Avgiftens storlek regleras i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Kontakta oss

Kundservice

E-post:
kundservice@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter