Laglighetsprövning och överklaga beslut

Om du är missnöjd eller på annat sätt har invändningar mot ett beslut som kommunen har fattat har du som kommuninvånare möjlighet att överklaga beslutet. 

Att överklaga ett beslut

Lagen skiljer sig åt mellan överklagande av allmänna beslut (så kallad laglighetsprövning) och överklagande av specifika beslut som regleras av speciallagar (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning (tidigare kallat kommunalbesvär)

Som kommunmedlem kan du överklaga ett beslut när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som går emot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Genom att överklaga prövas då lagligheten av kommunens beslut hos förvaltningsrätten.

Ett överklagande i form av en laglighetsprövning ska lämnas in skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då bevis om justering av protokollet, där beslutet finns, anslagits på kommunens digitala anslagstavla. I överklagandet ska det anges vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundar sig på, det vill säga anledningarna till att beslutet kan anses vara felaktigt. Domstolen avgör sedan om de angivna skälen omfattas av någon av följande fyra prövningsgrunder som ger skäl till att upphäva ett överklagat beslut:

  • beslutet har inte tillkommit i laga ordning,
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen,
  • beslutet överskrider det kommunala organets, som har fattat beslutet, befogenheter,
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Om överklagandet godkänns ogiltigförklaras beslutet i sin helhet. Domstolen kan alltså inte ändra innehållet i det överklagade beslutet.

Du kan läsa mer om laglighetsprövning i kapitel 13 i kommunallagen.

Ditt överklagande ska skickas direkt till Förvaltningsrätten till adressen:

Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping
Tel: 013-25 11 00
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se

Förvaltningsbesvär

Beslut i ärenden som handläggs med stöd av speciallagar kan överklagas enligt förvaltningslagens regler, i form av så kallat förvaltningsbesvär. Det är bara den som berörs av ett beslut och som beslutet kan anses ha gått emot som kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär. Exempel på kommunala beslut som kan överklagas på detta sätt är beslut om bygglov, beslut enligt miljöbalken eller socialt bistånd. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövar den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, både om det fattade beslutet är lagligt och själva sakfrågan.

Vid förvaltningsbesvär ska överklagandet lämnas in till kommunen. Överklagandet måste vara skriftligt och lämnas in inom tre veckor från det datum som du fick ta del av beslutet. Om ett beslut inte överklagas inom den tiden vinner beslutet laga kraft, vilket innebär att det är det fattade beslutet som gäller.

Kommunen är vid denna typ av beslut skyldig att informera dig som berörs av beslutet om hur du ska gå tillväga för att överklaga och var du ska skicka ditt överklagande. Detta kallas besvärshänvisning. Generellt gäller att du i ditt överklagande behöver ange vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange diarienummer eller i korthet beskriva vad beslutet handlar om, samt vilken ändring du vill ha i beslutet.

Den överprövande instansen kan vid prövning av förvaltningsbesvär både upphäva beslutet och ta ett annat beslut.

Du kan läsa mer om förvaltningsbesvär i förvaltningslagen.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Besöksadress

Stadshuset
Stora torget, Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter