Visselblåsarfunktion

Här kan du som misstänker att det finns missförhållanden inom Nyköpings kommuns verksamheter, eller dess bolag göra en anmälan via kommunens visselblåsarfunktion.

Från och med 17 juli 2022 är offentliga arbetsgivare skyldiga att ha en visselblåsarfunktion på plats i organisationen. Funktionen kan också kallas whistleblower.

Gör anmälan

Läs mer om hur anmälningsfunktionen fungerar:

Vem som kan anmäla

Du som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden i kommunen eller dess bolag.

När funktionen ska användas

Funktionen ska användas om du misstänker allvarliga missförhållanden. Missförhållanden som anmäls kan gälla både en handling och något som inte har gjorts (underlåtenhet). Exempel på allvarliga missförhållanden är:

 • allvarliga tjänstefel,
 • bedrägeri eller stölder,
 • informationssäkerhetsincident/personuppgiftsincident,
 • intressekonflikt eller jäv,
 • korruption eller mutor,
 • trakasserier och diskriminering samt,
 • överträdelser mot interna regler och riktlinjer.

Visselblåsarlagen gäller vid anmälan i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Vad ska anmälan inte handla om?

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter, klagomål eller felanmälan. För den typen av ärenden hänvisas du till kommunens eller bolagens webbplatser:

Nyköpings kommun
Felanmälan
Synpunkter/klagomål 

Nyköpingshem
Felanmälan

Gästabudsstaden
Felanmälan/support

Nyköpings Vattenkraftverk
Kundservice

Hantering av anmälan

Anmälan skickas in via funktionen längre ner på sidan.

Anmälan utreds i ett första skede av kommunens upphandlade konsult för visselblåsarfunktion, Ernest & Young (EY). Efter utredning och förslag till bedömning gör kommunens interna grupp en egen bedömning och hanterar därefter anmälan.

Visselblåsarens identitet skyddas genom sekretess, endast de personer som utreder ärendet får ta del av visselblåsarens identitet.

När du gör en anmälan

För att anmälan ska kunna utredas på bästa sätt bör den innehålla:

 • vilket fel som misstänks ha begåtts,
 • vem som misstänks ha varit delaktig,
 • vilka verksamheter, nämnder eller bolag i kommunen som är berörda, samt
 • dokumentation eller andra uppgifter som skulle kunna underlätta fortsatt utredning.

Anonymitet

Du som anmäler kan lämna din information anonymt. Om du vill bli kontaktad och få återkoppling måste du lämna dina kontaktuppgifter. Du förblir dock anonym mot verksamheten. Notera att bifogade filer inte anonymiseras, till exempel dokument med e-postkonversationer, bilder, skannade dokument, chatloggar och dylikt.

Skydd för dig som anmäler

Skyddet mot repressalier för dig som anmäler missförhållanden omfattar även de som hjälper dig med anmälan samt personer eller företag som har anknytning till dig.

Anmälan av medveten falsk information omfattas inte av skyddet. I det fall den anmälande personen haft rimliga skäl att tro att informationen är sann omfattas denne av skyddet.

Övrigt

Medarbetare inom kommunen kan även fortsättningsvis anmäla missförhållanden internt till en chef, HR eller facklig representant samt annan myndighet som Polismyndigheten eller Arbetsmiljöverket. Alla offentligt anställda kan också kontakta media inom ramen för den grundlagsskyddade meddelarfriheten.

 

Öppna sidomeny