Riktlinjer och stöd för utförare

Alla utförare - oavsett om det är kommunen eller företag - följer samma riktlinjer för att kunna erbjuda en likvärdig och säker vård och omsorg.  

Riktlinjerna används för att arbetet inom hälso- och sjukvården ska ske i enlighet med de lagar och förordningar som finns, till exempel från Socialstyrelsen. Riktlinjerna har tagits fram och sammanställts av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i samråd med Vård- och omsorgsnämnden.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa riktlinjer, ladda hem blanketter eller få mer information via länkar till Socialstyrelsen, Region Sörmland med mera.

Vårdrelaterade infektioner och smittspridning utgör ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälso- och sjukvård. Kontakterna mellan olika vårdaktörer är många och kan innebära risk för smittspridning. 

Alla som arbetar inom vård och omsorg har ansvar för att följa de hygienrutiner som finns, vården ska vara av "god hygienisk standard". 

Nyköpings kommun har avtal med Region Sörmland, Smittskydd och Vårdhygien, gällande hygien.

Riktlinje för hygien för kommunal vård och omsorg

Riktlinje för hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården 

Ett ledningssystem ska innehålla rutiner för hur fel och brister i verksamheten ska identifieras, dokumenteras, analyseras och åtgärdas samt hur vidtagna åtgärder ska följas upp. 

De erfarenheter som gjorts i samband med fel och brister ska utgöra ett underlag för det systematiska kvalitetsarbetet.

Riktlinje för riskhantering

Riktlinje för avvikelsehantering

 

Kontakta oss

MAS/MAR

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Karolina Nilsson (hemsjukvård och hemtjänst)
0155-45 73 30

Josefine Boberg (säbo och FSO)
0155-45 77 27

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Karolin Jansson (rehab)
0155-24 78 11

mas-mar@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny