Kvalitet i Social omsorg

Division Social omsorg arbetar systematiskt och regelbundet med att förbättra kvaliteten och utveckla verksamheten. Vi rapporterar avvikelser och brister. I nationella undersökningar kan du ta del av olika resultat för vår omsorg. 

Genom Social omsorgs systematiska kvalitetsarbete styr vi för att göra rätt sak vid rätt tillfälle, på rätt sätt. Det gör det också möjligt att förebygga händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser från verksamhetens krav och mål.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats om krav på systematiskt kvalitetsarbete

Vi sammanfattar kvalitetsarbete i en kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelser som blir underlag för verksamhetsplanering och förbättringsarbete.

Nedan beskriver vi några olika fler delar som ingår i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Brukarundersökningar

Socialstyrelsen gör nationella brukarundersökningar som gör det möjligt att jämföra och se skillnader mellan kommunerna. Det gäller såväl hemtjänst som äldreboenden och verksamheter inom socialtjänsten. Läs mer om brukarundersökningar på SKR:s webbplats.  

Socialstyrelsen gör även Öppna jämförelser

På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om och se resultaten av Socialstyrelsen undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen.

Resultaten följs upp av verksamheterna och är en grund för diskussioner om förbättringar.

Kvalitetsregister för att utveckla arbetssätt

Vården och omsorgen använder nationella kvalitetsregister för att kunna följa vårdens resultat och kvalitet. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Kvalitetsregistren ger oss möjlighet att följa upp de arbetssätt som vi har, för att se vad som fungerar bra och vad som kan bli ännu bättre. Genom att delta bidrar du till en bättre vård och omsorg

Nyköpings kommun är ansluten till registren:

Den statistik som presenteras från registren är anonym så att inga personuppgifter kan spåras.

Egenkontroll

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av vår verksamhet samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i vårt ledningssystem.

I egenkontrollen ingår till empel resultat från brukarundersökningar, kvalitetsregister, Öppna jämförelser och internkontroll.

Synpunkter på vård och omsorg

Du som medborgare, anhörig eller brukare kan lämna synpunkter på vår verksamhet.

Avvikelser och risker för missförhållanden

En avvikelse uppstår om personalen inte arbetar i enlighet med de processer och rutiner som finns i verksamheten eller om verksamheten på annat sätt inte når upp till god kvalitet.

Personal rapporterar avvikelser. Social omsorg gör en utredning av orsaker och vidtar åtgärder för att förhindra upprepning. Vi ska sedan sammanställa och analysera alla avvikelser, vilket i sin tur bidrar till utveckling och kvalitetsförbättringar.

Vi jobbar också med att kartlägga arbetssätt för att hitta risker för avvikelser.

Lex Sarah

Avvikelser som utgörs av händelser och förhållanden som innebär missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden är medarbetare skyldiga att rapportera enligt bestämmelserna om lex Sarah.

Med missförhållanden menas något som inträffat eller varit en påtaglig risk i verksamheten och som kan ge eller skulle ha kunnat inneburit konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet, fysiska och psykiska hälsa.

Om utredningen, efter rapporten, visar på ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för att ett allvarligt missförhållande ska ansvarig nämnd anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lex Maria

Lex Maria handlar om att utreda, åtgärda och undvika brister i verksamheten som bryter mot regler inom hälso- och sjukvårdsverksamhet och kan innebära vårdskador.

I Nyköpings kommun är det medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som beslutar om att göra anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00
regdso@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter