Du kan också påverka

Genom att lämna synpunkter eller på annat sätt engagera dig kan du påverka vad som görs i Nyköpings kommun.

Påverka!

Engagera dig!

 • Planer och samråd. Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. När ett område ska förändras sker samråd med berörda. Aktuella planer hittar du under Stadsplanering och byggprojekt och i Stadshusets entréhall.
 • Delta i dialoger. Dialog kan ske både digitalt och i mötesform. Inför antagandet av kommunens serviceplan för landsbygden 2020 hölls dialoger och möten med cirka 2 000 representanter från tolv orter på landsbygden samt Kommunbygderådet. Samverkansmodellen kommer även att användas när Nyköpings landsbygdsstrategi ska tas fram med start hösten 2020.
 • Kontakta din politiker. I förtroendemannaregistret finns kontaktuppgifter till alla förtroendevalda politiker i Nyköpings kommun.  I registret kan du få reda på vilka som representerar dig och ta kontakt med dem. Där kan du se vilka som ingår i kommunens nämnder, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunala bolag.
 • Du kan engagera dig politiskt. Ett sätt att påverka besluten i en kommun är att gå med i ett lokalt politiskt parti.
 • Kontakta rådgivande organ. De fungerar som remissinstanser och ger sin syn och sina råd i frågor som berör de rådgivande organens intressen. Exempel på dem är:
  Kommunala funktionshinderrådet (KFR) 
  Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
 • Allmänhetens frågestund. Varje kommunfullmäktigesammanträde inleds med att allmänheten kan ställa frågor till politikerna.
 • Delta i öppna nämndsammanträden. Du är välkommen till Vård- och omsorgsnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter