Författningssamling

Här hittar du Nyköpings kommuns författningssamling. Den innehåller föreskrifter, regler och styrande dokument. I författningssamlingen finns bland annat reglementen, policyer, planer, riktlinjer, strategier och taxor. 

Förklaring av kategorier för styrdokument i författningssamlingen

Organiserande styrdokument

Organiserande styrdokument förklarar, tydliggör och reglerar kommunens roll- och ansvarsfördelning samt vem som har rätt att fatta beslut. Det kan till exempel vara reglementen, arbetsordning och bolagsordningar.  

Normerande styrdokument

Normerande styrdokument beskriver kommunens förhållningssätt i en viss fråga eller ger direktv för hur något ska utföras. Dokumenten syftar till att ge ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Det kan till exempel vara policyer, riktlinjer, rutiner och regler. 

Aktiverande styrdokument

Aktiverande styrdokument beskriver vad kommunen vill förändra eller uppnå inom specifika områden. Dokumenten syftar till att ge ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Det kan till exempel vara planer, översiktplan, program och strategier.

Reglerande styrdokument

Reglerande styrdokument anger villkoren för kommunal service och vilka krav kommunen ställer på de som lever, verkar och vistas i Nyköping. Det kan till exempel vara taxor och lokala föreskrifter. 

Författningssamling

Reglerande

ABVA - Allmänna bestämmelser för brukandet av Nyköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nyköpings kommun Arvodesreglemente för förtroendevalda Avgift för dödsboförvaltning Avgifter för boende inom missbruksvården Avgifter för måltider i restauranger på särskilt boende Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2024 Avgifter och regler för Kulturskolans verksamhet Avgiftstaxa för kopior av allmänna handlingar Hamnordning för Nyköpings kommun Kommunala föreskrifter för att hindra olägenhet för människors hälsa Lokala föreskrifter för torghandel Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2024 Ordningsföreskrifter Åläggande om gångbanerenhållning Reglemente för kommunalt partistöd Regler för kommunala bidrag till skötsel av allmänna grönytor inom Nyköpings kommun Renhållningsordning - Föreskrifter om avfallshantering för Nyköpings- och Oxelösunds kommuner Taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar Taxa för ansökan och tillsyn över serveringstillstånd för alkohol Taxa för arbete som utförs med stöd av lagen LÅFF (Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg).pdf Taxa för avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap miljöbalken Taxa för brandskyddskontroll Taxa för bygglov och geografisk information 2024.pdf Taxa för exploatering och prissättning av kommunal mark Taxa för grävtillstånd, trafikanordningsplaner och framtida underhåll Taxa för Gästhamnen Taxa för insamling av verksamhetsavfall och återvinningsmaterial Taxa för kulturlokaler och lokaler som förmedlas genom lokalbokningen Taxa för markupplåtelser i Nyköpings kommun Taxa för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens planverksamhet Taxa för mottagande av avfall vid Björshults avfallsanläggning Taxa för mottagning av slam till Brandholmens avloppsreningsverk Taxa för Nyköpings stadsbibliotek Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet och material i kontakt med livsmedel (FCM) Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftning Taxa för parkering Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och Strålskyddslagen Taxa för Ridanläggningen, förmedlad av Lokalbokningen Taxa för sotningsverksamhet Taxa för tillsyn av tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter Taxa för tillsyn och kontroll av folköl och receptfria läkemedel.pdf Taxa för tillsyn och tillstånd inom det brandförebyggande området Taxa för Vattenlaboratoriets verksamhet Taxor inom Sörmlandskustens räddningstjänst Taxor och avgifter för Nyköpings hamn

Organiserande

Aktiverande

Behovsutredning för tillsyn enligt Miljöbalken 2024-2026.pdf Bestämmelser för Nyköpings kommuns integrationspris Biblioteksplan Bostadsförsörjningsstrategi Budget 2024 och flerårsplan 2025-2026 Civil beredskap 2023-2027 Företagspolicy och generella ägardirektiv för Nyköpings kommuns företag Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Handlingsplan till transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst Inriktning för Äldreomsorgen i Nyköpings kommun Kontrollplan livsmedel inklusive animaliska biprodukter och material i kontakt med livsmedel 2024-2028.pdf Nyköpings landsbygdsstrategi Nyköpings strategi för turism, evenemang och möten, för 2022-2030 Näringslivsstrategi 2018-2023 Oljeskyddsplan för Nyköping Oxelösund och Trosa Program för effektiv organisation Program för ekologisk hållbarhet Program för ekonomisk hållbarhet Program för social hållbarhet Program för uppföljning av privata utförare Renhållningsordning - Avfallsplan för Nyköping och Oxelösund Serviceplan för landsbygden och aktivitetsplan Strategi för dagvatten och skyfall Strategi för en hållbar arbetsmarknad Strategi för livsmedelsförsörjning 2023–2030 Strategi för vatten och avlopp Sörmlands regionala strategi för ANDTS - Åtgärdslista 2024-2026 Tillsynsplan för folköl och receptfria läkemedel Tillsynsplan för serveringstillstånd 2024 Tillsynsplan för strandskydd och den byggda miljön Tillsynsplan Miljöbalken 2024 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tillsynsplan Miljöbalken 2024 Jävsnämnden.pdf Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta Utbildnings- och övningsplan inom säkerhetsområdet Verksamhetsplan för dricksvattenkontroll 2024 - Femårsplan 2024-2028 Ägardirektiv för Gästabudstaden AB Ägardirektiv för Nyköping Vattenkraftverk AB Ägardirektiv för Nyköpings Stadshus AB Ägardirektiv för Nyköpingshem AB Överenskommelse 2024 mellan Barn-och ungdomsnämnden och Division Utbildning Överenskommelse 2024 mellan Kommunstyrelsen och alla verksamheter Överenskommelse 2024 mellan Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och Division Social omsorg Överenskommelse 2024 mellan Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och Division Utbildning Överenskommelse 2024 mellan Kultur- och fritidsnämnden och Näringsliv, Kultur och Fritid Överenskommelse 2024 mellan Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska divisionen Överenskommelse 2024 mellan Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden och Räddning och Säkerhet Överenskommelse 2024 mellan Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden och Samhällsbyggnad Överenskommelse 2024 mellan Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska divisionen Gata park hamn Överenskommelse 2024 mellan Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska divisionen Renhållningen Överenskommelse 2024 mellan Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska divisionen, Vatten och avlopp Överenskommelse 2024 mellan Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd och överförmyndarverksamheten Överenskommelse 2024 mellan Socialnämnden och Division Social omsorg Överenskommelse 2024 mellan Vård-och-omsorgsnämnden och Division Social omsorg

Normerande

E-strategi EU-strategi Finanspolicy för Nyköpings kommun och dess bolagskoncern Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Inköpspolicy Kommunikationspolicy Konstpolicy Kulturpolitisk policy Markpolicy Modell för ledning och styrning Policy för god ekonomisk hushållning Policy för kost Prioriteringsordning vid Lokalbokningen Nykopings Arenor Riktlinje för anhörigstöd Riktlinje för avgiftsfri skola Riktlinje för bidrag och fördelningskriterier till studieförbund verksamma i Nyköpings kommun Riktlinje för exploateringsavtal Riktlinje för föreningsbidrag Riktlinje för gestaltning av allmänna platser Riktlinje för personalfrämjande åtgärder, gåvor och uppvaktning samt extern representation Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Riktlinje för strategiska markförvärv Riktlinje för styrdokument Riktlinje för tilläggsbelopp och tilläggsresurs Riktlinje för tjänsteresor Riktlinje och tidplan för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för alkoholservering Riktlinjer för donationsstiftelser Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för finansförvaltningen Riktlinjer för fullgörande av skolplikt Riktlinjer för färdtjänst, resor till daglig verksamhet samt riksfärdtjänst Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.pdf Riktlinjer för insatser till barn och unga Riktlinjer för kommunkontrakt Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Riktlinjer för Kultur- och fritidsnämndens stipendier Riktlinjer för markanvisning Riktlinjer för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för skolskjuts Riktlinjer för öppen fritidsverksamhet för ungdomar Riktlinjer fördelning av arbetsmiljöuppgifter Riktlinjer tillståndsgivning för bedrivande av fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem Tillämpningsanvisningar för Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) VA-policy Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor
Öppna sidomeny

Nyheter