Kvalitet i förskola och skola

På varje skola, förskola och fritidshem pågår det systematiska kvalitetsarbetet ständigt. Verksamheten följs upp och utvärderas i förhållande till förskolans, skolans och fritidshemmets uppdrag i läroplan och lokala mål.

Vi följer Skolverkets modell "I praktiken" för kvalitetsarbete, genom frågorna:

 • Var är vi?
 • Vart ska vi?
 • Hur gör vi?
 • Hur blev det?

Genom det identifierar vi styrkor och utmaningar och analyserar orsaker till dem. Vi ser också vilka insatser som, utifrån behov och forskning, är de rätta att göra.

På så sätt säkerställer vi förskolans, skolans och fritidshemmets kvalitet och likvärdighet.

Arbetet med kvalitet sker på alla nivåer i kedjan – från barnet eller eleven genom lärare och skolledare till huvudman, och tillbaka.

Läs mer på Skolverket om systematiskt kvalitetsarbete.

Så jobbar vi med kvalitetsarbete i förskolan

I Nyköpings förskolor:

 • Följer vi upp om de förändringar vi gör i undervisningen har effekt på barnens utveckling och lärande, och deras förändrade kunnande. 
 • Utvecklar vi utbildningen med hjälp av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 • Använder vi pedagogisk dokumentation som underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete.
 • Deltar alla i dokumentation, uppföljning och utvärdering av utbildningen, tillsammans med arbetslaget i förhållande till läroplan. 

Exempel från skola, förskola och fritidshem

Några exempel på hur vi jobbar med att följa upp kvaliteten i skola och förskola:

 • Varje förskole- och skolområde gör varje år en nulägesanalys. I nulägesanalysen belyser skolor och förskolor enhetens kvalitet utifrån resultat, processer och förutsättningar. Nulägesanalysen ligger till grund för årliga dialoger om kvalitet, tillsammans med ledningen för Division Utbildning samt Barn- och ungdomsnämnden.
 • Vi har olika enkäter till elever och vårdnadshavare för att undersöka trygghet, trivsel, studiero och inflytande. Vi deltar också i nationella enkäter som till exempel Skolinspektionens Skolenkät.
 • Vi följer upp och analyserar våra resultat i form av bland annat omdömen, betyg och kartläggningsmaterial.
 • Vi följer upp förutsättningar som till exempel lärarbehörighet, sjukfrånvaro och elevunderlag. Såväl förutsättningar som resultat publiceras på nationell nivå genom bland annat Skolverket och Kolada.
 • Alla förskolor och skolor skriver varje år en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen skriver de utifrån en aktuell kartläggning. Den visar vad varje skola/förskola behöver fokusera på, för att alla barn och elever ska känna sig trygga i en skola/förskola fri från diskriminering och kränkande behandling.
 • Vi tar emot och hanterar synpunkter eller klagomål på verksamheten i skolor och förskolor. Läs mer om hur du lämnar en synpunkt eller gör ett klagomål.

Utifrån underlagen som nämns ovan tittar vi på våra processer inom bland annat undervisning, trygghet, organisation och ledning, för att se hur vi på bästa sätt kan skapa de bästa förutsättningarna för elevernas och barnens utveckling och lärande.

 

Kontakta oss

Division utbildning

regbu@nykoping.se
0155-24 80 00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter