Diarium och allmän handling

Beslut, planer och andra offentliga dokument finns i kommunens olika diarium. Är du intresserad av att läsa handlingar är du välkommen att kontakta oss.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att alla medborgare har rätt att ta del av myndighetens allmänna handlingar, det står i tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Syftet med offentlighetsprincipen är att ge medborgarna insyn i vilka beslut som fattas och hur tjänstemän och politiker sköter kommunens verksamhet.

Vad är en allmän handling?

Allmänna handlingar är till exempel brev, beslut, avtal, resultat av undersökningar, styrdokument och protokoll och dessa är oftast offentliga vilket innebär att du som medborgare har rätt att läsa dessa. Handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens och politikernas arbetsmaterial.  

Hur hanterar vi handlingar?

Som myndighet är vi enligt lag skyldiga att varje dag öppna all inkommande post och e-post samt registrera (diarieföra) de handlingar som enligt lag ska hanteras så, exempelvis synpunkter på kommunens verksamhet och handlingar som ska upp till politiskt beslut. 

Vilka handlingar har man rätt att ta del av?

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga, därmed har du som medborgare rätt att läsa dessa. 

Undantag från offentlighetsprincipen

Undantagna från offentlighetsprincipen är handlingar med sekretess, utkast, minnesanteckning, arbetsmaterial eller liknande som inte tas till vara när ärendet är slutbehandlat. Offentlighetsprincipen innehåller också meddelarfriheten som innebär att tjänstemän kan meddela uppgifter och underrättelser till massmedia för offentliggörande. Yttrandefriheten och meddelarfriheten kan begränsas av offentlighets- och sekretesslagens regler.

Var finns handlingarna?

Du som vill läsa handlingar och vet vilken verksamhet de finns i - kontakta registrator i den verksamheten. Vet du inte vilket diarium du söker är du välkommen att kontakta huvudregistrator så hjälper denne dig vidare. Du är välkommen att kontakta registrator via telefon, e-post, brev eller komma på besök. Du har rätt läsa handlingarna på plats, du kan också skriva av dem eller be att få kopior för att ta med dig hem. Kommunen har enligt lag rätt att ta ut en avgift per kopia och kommunfullmäktige har beslutat om avgiften. 

Går det att få handlingar via e-post?

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post. Vi försöker att skicka vissa handlingar via e-post i mån av tid och vid mindre mängd.

Du får vara anonym

Enligt lag behöver du inte tala om vem du är när du begär ut allmänna handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ta del av handlingarna. 

Om du nekas att ta del av allmän handling

Om du nekas att ta del av en allmän handling har du enligt lag rätt att få ett skriftligt beslut på detta från kommunen. Om du anser att kommunen gjort ett felaktigt beslut att inte lämna ut handlingen kan du då överklaga det till Kammarrätten. 

Mer att tänka på

Det du skickar in till kommunen blir en allmän handling och kan läsas av andra, om inte handlingen innehåller sekretess. Om du skickar ett brev rörande ett kommunalt ärende till en tjänstemans eller förtroendevalds hemadress blir det en allmän handling då de är skyldiga att lämna dessa till registrator för registrering.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
registrator.klk@nykoping.se

Registratorer

0155-24 81 40

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny