Revisorer

En kommun ska ge invånarna en bra service till en rimlig kostnad. Någon måste granska om kommunen arbetar rätt och uppfyller sina mål. Det gör kommunrevisionen, som har kommunfullmäktiges uppdrag att granska verksamheterna.

Revisionens övergripande mål är att kontrollera och arbeta för att kommunfullmäktiges mål och uppdrag följs. Det uppdrag som de förtroendevalda revisorerna har är att granska:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den interna kontrollen i styrelse och nämnder är tillräcklig samt att
  • bedöma måluppfyllelse

Det är viktigt att granska och bedöma kommunstyrelsens och nämndernas styrning och om verksamheten når de mål som satts upp av fullmäktige. Riktlinjer och beslut ska följas.

Syftet med kommunens verksamhet är att ge invånarna en effektiv allmännyttig verksamhet och en god service utan något vinstsyfte.

Fullmäktiges uppdrag till de politiskt valda ledamöterna i kommunens nämnder och styrelser är att, utifrån kommunfullmäktiges målsättningar och beslut samt styrande lagstiftning, ansvara för att den beslutade verksamheten genomförs och att de politiska målen uppfylls. Skatter, statsbidrag och avgifter som kommunen erhåller finansierar verksamheten.

Fullmäktige utser också lekmannarevisorer som varje år ska granska den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen. Detta innebär att det finns ett personsamband för granskning av all kommunal verksamhet, oavsett driftform (samordnad revision).

Att vara revisor i kommunen är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet årligen granska all verksamhet som bedrivs av nämnder och styrelser.

Revisorer

Om du vill veta vilka som är valda till revisorer i Nyköpings kommun, använd funktionen sök politiker

Det finns också en lista på revisorerna denna mandatperiod.

Revisionsrapporter 

Revisionsrapporter från 2024

Revisionsrapporter från 2023

Revisionsrapporter från 2022

Revisionsrapporter från 2021

Revisionsrapporter från 2020

Öppna sidomeny