Brottsförebyggande arbete

Kommunens brottsförebyggande arbete handlar bland annat om att minska antalet våldsbrott i offentliga miljöer, minska drog- och alkoholdebuten hos unga och minska sådant som skapar otrygghet på allmän plats.

Nyköpings kommuns brottsförebyggande arbete utgår från Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) samverkansmodell och kunskapsbaserade arbetssätt

Så arbetar kommunen brottsförebyggande

Styrgrupp för säkerhet

I kommunen finns en styrgrupp för säkerhet som består av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommundirektören, chefen för Räddning och säkerhet samt lokalpolisområdeschefen. Det finns även en säkerhetsgrupp bestående av kommunens högsta ledning och kommunpolis samt ett lokalt brottsförebyggande råd.

Samverkansavtal med polisen

Mellan kommun och polis finns samverkansavtal, handlingsplaner och medborgarlöften. Dessa styrdokument anger riktningen för vad kommun och polis gemensamt ska jobba med.

Lokalt brottsförebyggande råd

Det lokala brottsförebyggande rådet har en samordnande och rådgivande men inte beslutande funktion.

Rådet består av de två kommunalråden, oppositionsråd, kommunens säkerhetschef och säkerhetssamordnare, lokalpolisområdeschef, kommunpolis samt representanter från skolverksamhet, näringsliv och bostadsbolag, som träffas 3-4 gånger per år. Under mötena ska den lokala problembilden diskuteras och åtgärder ska samordnas, följas upp och utvärderas.

Till rådet ska operativa arbetsgrupper skapas som verkställer och genomför åtgärder. Grupperna kan till exempel bestå av aktörer inom ett visst område där en problembild finns.

Effektiv samordning för trygghet (EST)

Tillsammans med polisen och andra externa verksamheter arbetar vi utifrån metoden EST, Effektiv samordning för trygghet, för att samla in en aktuell lägesbild och vidta åtgärder för att minska otrygghet och brottslighet. 

Medborgarlöfte tillsammans med polisen

Varje år tas ett medborgarlöfte fram tillsammans med polisen. Medborgarlöftet ska stärka det brottsförebyggande arbetet på lång sikt och är polisens och kommunens löfte till medborgarna med åtgärder mot något som medborgarna upplever som problem.

Löftena har tagits fram i dialog med medborgarna.

Medborgarlöfte för 2023 och 2024 handlar om att öka tryggheten i våra bostadsområden.

Tidigare medborgarlöften

Hjälp oss i det brottsförebyggande arbetet

Som medborgare kan du hjälpa oss genom att bli grannsamverkare, delta i nattvandring eller anmäla klotter till oss eller polisen.

Bli grannsamverkare

Ett effektivt sätt att skapa trygghet i sitt närområde är att starta en grannsamverkan.

Engagera dig i nattvandring

Vuxna behövs där ungdomar är. Ett sätt för föräldrar eller andra vuxna att vara med och skapa ett säkrare och tryggare Nyköping är att nattvandra.

Alkohol- och drogmissbruk, skadegörelse och våld minskar när vuxna finns på stan.

Tillsammans mot klotter

Som medborgare kan du antingen anmäla klotter till Tekniska divisionen eller till polisen.

Anmäl klotter till Tekniska divisionen
0155-24 88 00

Anmäl klotter till polisen
114 14
www.polisen.se

Att ta fast klottrare är ofta en lång process och även om ett anmält fall "läggs ner" kan det plockas upp igen ibland flera år efter att brottet begicks. Därför är det viktigt att alltid anmäla klotter som upptäcks.

Kommunen och polisen samarbetar och allt klotter som anmäls till kommunen blir också polisanmält. Privata fastighetsägare ansvarar själva för att polisanmäla klottret och att deras fastigheter saneras.

Mer om kommunens säkerhetsarbete

Läs mer om hur kommunen arbetar med säkerhet och kris.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

Här kan du ställa frågor om säkerhets- och trygghetsarbetet i Nyköpings kommun.

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny