Värdegrund

Med en gemensam värdegrund, medarbetar- och ledarpolicy skapar vi en gemensam syn på de värden som är viktiga för oss medarbetare. Den tydliggör vad som förväntas av dig som arbetar i Nyköpings kommun.

Nyköping 

 • är en kommun där alla medarbetare kan och vill göra ett bra arbete där de aktivt bidrar till sin egen och verksamhetens utveckling
 • är en hälsofrämjande arbetsmiljö för alla, en grundförutsättning för att medborgarna ska få den bästa servicen
 • är en kommun där vi har förutsättningar för ett medskapande förhållningssätt där alla upplever meningsfullhet, kan se sig i ett sammanhang och ges förutsättningar att aktivt vara med och påverka arbetet

Medarbetarpolicy 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att arbetsplatsklimatet i Nyköpings kommun präglas av medskapande. Med detta menas ett aktivt, engagerat och ansvarsfullt förhållningssätt i varje situation.

Medarbetarskap innebär att du som medarbetare:

 • känner till och respekterar uppställda mål och givna ramar
 • deltar aktivt, ansvarsfullt och engagerat i det gemensamma arbetet för att nå uppsatta mål
 • aktivt deltar i utvärdering och kvalitetsförbättring av arbetslaget och det egna arbetet
 • tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön och gemenskapen i arbetslaget
 • kommunicerar rakt och ärligt och visar respekt för andras arbete

Ledarpolicy

För att realisera fastställda mål och gemensamma värden förutsätts att alla ledare skapar förutsättningar för medarbetarna att vara medskapande. Som ledare representerar du arbetsgivaren Nyköpings kommun och den värdegrund som kommunen fastställt.

Ledarskap inom Nyköpings kommun kännetecknas av att du som ledare:

 • tydliggör politiskt fastställda mål och ramar, samt tar ansvar för att målen verkställs i det dagliga arbetet
 • är förebild och kulturbärare för ett öppet, ärligt och tillåtande arbetsklimat
 • skapar trygghet genom struktur, öppen och tydlig kommunikation, där du ställer realistiska krav samt följer upp resultat
 • tar ansvar för att skapa de rätta förutsättningarna så att medarbetarna upplever arbetet meningsfullt, blir uppmärksammade och ges förutsättning att aktivt kunna påverka sitt dagliga arbete
 • visar respekt för medarbetarna och tillit till deras förmåga att ta ansvar
Öppna sidomeny