Vy över Nyköping ovanifrån, illustration på cykel och träd, längs en blå linje

Hållbar utveckling i Nyköpings kommun

I Nyköpings kommun arbetar vi utifrån tre hållbarhetsprogram för att uppnå en ekologisk, ekonomisk och social hållbar samhällsutveckling. Ytterligare ett hållbarhetsprogram handlar om effektiv organisation

Alla fyra program utgår från Agenda 2030.

Hållbarhetsprogrammen genomsyrar vår styrning och ledning och de beskriver den politiska viljeriktningen. På de här sidorna hittar du information om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågorna i våra verksamheter. Du hittar även de fyra hållbarhetsprogrammen i sin helhet.

måltårta 840x.jpgBildtext: Vårt hållbarhetsarbete kan förklaras genom den så kallade ”måltårtan”. Den visar dels hur de globala målen fördelas mellan hållbarhetsdimensionerna och vilken övergripande logisk funktion de har.
Syntolkning av bilden: Ringar i olika färger som i en tårta med social hållbarhet överst sedan ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och sist effektiv organisation. För varje del av tårtan finns bilder på vilka Agenda 2030-mål som hör till vilket område.

Vi planerar

Utifrån de fyra hållbarhetsprogrammen prioriterar de förtroendevalda politikerna årligen mål och uppdrag i kommunens budget. Målområdet i budgeten heter Hållbar utveckling.

Vi genomför

Under året samordnas genomförandet av prioriterade uppdrag i kommunens verksamheter och avrapporteras löpande till de förtroendevalda.

Vi följer upp

De uppdrag som prioriteras följs upp i vår uppföljningsprocess. Hållbarhetsprogrammen följs även upp årligen i sin helhet där resultat och trender analyseras.

Vi åtgärdar

Analysen omsätts till förslag på uppdrag och aktiviteter som kan bidra till att utveckla hållbarhetsarbetet. De förtroendevalda använder förslagen som prioriteringsunderlag i kommande års planering.

De fyra hållbarhetsprogrammen

Svartvit bild på tre barn som leker kurragömma vid träden
Social hållbarhet

Alla ska ha förutsättningar för tillfredställande livskvalitet och livsmiljö oavsett kön, ålder, könsöverskridande identitet/uttryck, etnisk tillhörighet, social bakgrund, religion/annan trosuppfattning, funktionsvariation eller sexuell läggning.

svartvit bild på tjej bakifrån som tittar ut över vatten och båtar
Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbar utveckling och tillväxt får inte ske på bekostnad av miljömässiga villkor utan ska bidra till ökad jämlikhet och god livskvalitet för invånare, gynnsamma förutsättningar för ett hållbart näringsliv och näringar i staden, i tätorterna och landsbygderna.

Svartvit bild uppifrån på en man som står på en åker med ryggsäck och blickar ut över åkern
Ekologisk hållbarhet

Program för ekologiskt hållbar utveckling för Nyköpings kommun fokuserar på principen om en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Svartvit bild på personer som paddlar i en kajak i solsken
Effektiv organisation

Program för effektiv organisation omfattar fem verksamhetsområden med beskrivning av respektive område, övergripande politisk viljeinriktning samt vart vi ämnar rikta vårt arbete för att nå målet om effektiv kommun.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter