Försäkringar och skadestånd

Nyköpings kommun kan i vissa fall vara skadeståndsskyldig om kommunen orsakat skada genom fel eller försummelse. Då kan du begära skadestånd. Kommunen har även olycksfallsförsäkringar för elever och andra grupper som är inskrivna i kommunens verksamheter. 

Har du råkat ut för en personskada, till exempel halkat omkull och brutit armen, eller drabbats av en egendomsskada, till exempel en gren som blåst ner och skadat din bil eller att du drabbats av översvämning, på en plats där Nyköpings kommun antingen:

  • är fastighetsägare (d v s äger aktuell mark eller byggnad),
  • är ansvarig väghållare (d v s svarar för gatans eller gångbanans skötsel),
  • är ansvarig för verksamheten (d v s driver till exempel skolverksamheten),

och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse kan du göra en anmälan om detta till kommunen och begära skadestånd.

Kolla upp dina egna försäkringar innan du gör en anmälan

Du ska alltid i första hand nyttja egna försäkringar, till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring med mera, innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan.

Göra en anmälan 

Gör en skadeanmälan

Skicka gärna med kvitton på dina kostnader och utlägg. Även foton eller en skiss från skadeplatsen kan vara bra att skicka med. Kommunen begär annars in nödvändiga handlingar och uppgifter från dig i samband med utredningen av skadan.

Handläggning och besked

När anmälan kommer in gör kommunen, och i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en skadeståndsrättslig utredning och bedömning av det inträffade. När utredningen är klar får du besked om Nyköpings kommun anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

Kommunens ansvar

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Enbart det faktum att en skada inträffar är dock inte tillräckligt i sig för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en ren olyckhändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller ej.

I vissa speciella situationer kan det dock finnas ett strikt skadeståndsansvar för kommunen på grund av lag eller avtal, som då är oberoende av om kommunen varit vårdslös eller ej.

Frågor om skadeanmälan

Har du frågor gällande skadeanmälan kontakta kommunens försäkringssamordnare på telefon 0155-45 80 50 eller kommunskyddet@nykoping.se.

Information om hur Nyköpings kommun hanterar dina personuppgifter

Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende. Dina personuppgifter kan i vissa fall komma att lämnas ut till kommunens försäkringsbolag.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och för frågor om hur personuppgifterna hanteras vänd dig till kommunens försäkringssamordnare på telefon 0155-45 80 50 eller kommunskyddet@nykoping.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se eller på telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter hittar du på www.nykoping.se/personuppgifter. 

Kommunens olycksfallsförsäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799)

Kontakta oss

Försäkringssamordnare

Ylva Bergström
0155-45 80 50
kommunskyddet@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny