Överklaga beslut om skolskjuts, elevresor, rese- och inackorderingsbidrag

Här hittar du information om hur man överklagar ett beslut om skolskjuts, elevresor, rese- och inackorderingsbidrag. Observera att det är två olika instruktioner beroende på vad beslutet gäller. 

Överklagande av beslut kan ske på två sätt:

1. Förvaltningsbesvär
2. Laglighetsprövning

Ärenden som överklagas genom Förvaltningsbesvär är:

 • Beslut om skolskjuts för elev som går i den av kommunen anvisade skolan (basplaceringsskola)
 • Beslut om skolskjuts för elev i anpassad gymnasieskola
 • Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasiet

Ärenden som överklagas genom Laglighetsprövning är:

 • Beslut om skolskjuts för elev som går i vald skola, inte basplacering
 • Beslut om elevresor för elev i gymnasiet
 • Beslut om resebidrag för elev i gymnasiet

Förvaltningsbesvär

Om du anser att ett beslut går emot vad du har ansökt om och du vill överklaga beslutet ska du skriva till Nyköpings kommun. Via brev till:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Samhällsbetalda resor
611 83 NYKÖPING

Eller skicka in den via e-post till skolskjuts@nykoping.se

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla följande:

 • Namn, adress, telefonnummer
 • Vilket beslut som överklagas
 • Vilka omständigheter du stödjer överklagandet på
 • Eventuella handlingar som stödjer din uppfattning

Nyköpings kommun ska ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Har överklagan kommit in i rätt tid och kommunen inte ändrar beslutet på det sätt som du begärt kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten i Linköping. 

Om du vill ha mer information om hur du överklagar beslutet kontakta Nyköpings kommun via e-post skolskjuts@nykoping.se.

Laglighetsprövning

Om du fått avslag på din ansökan om skolskjuts kan du överklaga genom laglighetsprövning enligt 10:e kapitlet kommunallagen på någon av följande grunder:

 • Beslutet har inte tillkommit i laga ordning
 • Beslutet hänför sig inte till något som är en angelägenhet för kommunen
 • Den som fattat beslutet överskrider sina befogenheter
 • Beslutet strider mot lag eller annan författning

Beslutet kan ej överklagas i sakfrågan

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

 • Namn, adress, telefonnummer
 • Vilket beslut som överklagas
 • Hänvisning till vilket av de fyra grunder (se ovan, 10 kap kommunallagen) som du menar att kommunen felat i. 

Överklagan ska skickas till:

Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping

Kontakta oss

E-post:
skolskjuts@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny