Nyköpings resursskola

Nyköpings resursskola möter upp elever i grundskolan som är i behov av extraordinära och komplexa stödåtgärder och som trots extra anpassningar och särskilt stöd i sin ordinarie skolgång inte funnit sig tillrätta.

Om oss

Vi följer grundskolans läroplan och arbetar med hög vuxentäthet och små undervisningsgrupper. Personalgruppen består av lärare, socialpedagoger, kurator, skolsköterska och elevassistenter. Skolan har kapacitet för att ta emot tio elever i årskurserna 7–9 och tio elever i årskurserna 4–6. Eleverna i årskurs 4–6 kan erbjudas fritidshemsverksamhet i anslutning till resursskolan.

Vi arbetar nära vårdnadshavare och i nätverk med andra instanser kring eleverna.

Målgrupp

Vår målgrupp är elever hemmahörande i Nyköpings kommun som är i behov av en anpassad lärmiljö utifrån en varaktig och omfattande funktionsnedsättning relaterad till:

 • Förmåga till social kommunikation, social interaktion och social ömsesidighet
 • Förmågan att utveckla, bevara och förstå relationer
 • Omfattande svårigheter med att växla mellan aktiviteter, planering och organisation samt att hantera förändringar och oförutsägbarheter
 • Begränsade repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter som stör funktionsförmågan i vardagen
 • Stark begränsade, fixerade intressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid
 • Sensoriska över- och underkänsligheter

Elevens funktionsnedsättning bör vara av den grad att svårigheter finns inom fler områden än skolans. Eleven bör ha insatser från andra instanser som socialtjänst, region etc.

Elevens hemskola ska ha uttömt sina möjligheter att tillgodose elevens behov, trots anpassningar vad gäller undervisning och miljö.

Arbetsgång för placering

Ansökan om placering till Nyköpings resursskolan ska göras av rektor efter samverkan med skolans elevhälsoteam samt elevens vårdnadshavare.

Ansökan ska inkomma till Resursskolan senast 1 april. Antagning sker främst inför varje nytt läsår men kan också komma att ske under pågående läsår. Urvalet kommer då göras utifrån tidigare inkomma ansökningar. (Undantag är när rektor omplacerar elev enligt 10 kap. 31§ skollagen och 11 kap. 30 § skollagen)

 • Vid ansökan så skriver vårdnadshavare under ett sekretessmedgivande så att Nyköpings resursskola kan ta del av det nätverk och arbete som finns kring eleven sedan tidigare.

Med ansökan ska följande dokumentation finnas från aktuell skola:

 • Dokumenterade extra anpassningar och särskilt stöd, åtgärderna ska vara genomförda och utvärderade tillsammans med vårdnadshavare, elev och elevhälsoteam vid flertalet tillfällen
 • En beskrivning elevens behov utifrån en pedagogisk- och social utredning
 • Aktuellt åtgärdsprogram/dokumenterade stödinsatser i aktuellt åtgärdsprogram

Urvalet kring vilka elever som får möjlighet att gå på Nyköpings resursskola görs av ett mottagningsteam bestående av professioner inom elevhälsan samt skolans rektor och utgår från kriterierna ovan. Urval baserat på behov, kommer att ske och ska informeras om i ansökningsprocessen till den som ansöker. Beslut om placering fattas av verksamhetschef för grundskolan i samråd med rektor för resursskolan.

 • Faktorer som spelar roll är storleken på elevens behov och om svårigheterna är av varaktig karaktär. Den sammantagna bilden om elevens situation och behov och huruvida placeringen kan möta aktuell elevs behov är faktorer som ligger till grund för beslut.
 • Centrala barn- och elevhälsan är delaktig vid antagningen för att bedöma tidigare utredningar som finns i elevdokumentationen alt. möta elev och vårdnadshavare i kartläggande möte samt att säkerställa att placeringen sker objektivt.
 • Hela ärendegången är helt transparant mellan skola och vårdnadshavare, inga löften ges om plats på skolan innan beslut är taget. Elever erbjuds start utifrån ansökande elev och Resursskolans befintliga elevers behov och förutsättningar.
 • När beslut och inskrivning är klar påbörjas en inskolning av eleven enligt en individuell plan.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av elevens skolsituation ska ske regelbundet i resursskolans elevhälsoteam. Uppföljning ska göras regelbundet i samverkan med elevens vårdnadshavare och, i förekommande fall, familjens kontaktpersoner inom socialtjänst och Hälso- och sjukvården. Eleven ska ges möjlighet att vara delaktig i uppföljningen.

Utvärderingen av placeringen i resursskolan ska ske minst en gång per läsår i syfte att utröna huruvida placeringen är ändamålsenlig och stödjer elevens utveckling.

 

Kontakta oss

Resursskola

Sjukanmälan sker via Schoolsoft

Skolledning
Anna-Maria Ringgren, rektor
073-325 30 84
anna-maria.ringgren@nykoping.se

Besöksadress:
Resursskolan
Svedeliusväg 3
61138 Nyköping

Postadress:
Resursskolan
Svedeliusväg 7
61138 Nyköping

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-03-20
Sidansvarig: Anna-Maria Ringgren
Öppna sidomeny