Skolan i världen

Om internationella projekt på Nyköpings skolor och förskolor.

”Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala” (från Gymnasieskolans läroplan).

Vad vet vi om världen egentligen?

Hur kan vi få en mer nyanserad, rättvis bild av vår omvärld? Hur kan internationella utbytesprojekt med fokus på globala målen för hållbar utveckling skapa ett lärande som ger elever ökad handlingskompetens i en allt mer komplex och globaliserad värld. Hur blir våra barn och elever globala medborgare?

Ta världen till Nyköping!

Nyköpings skolor och förskolor arbetar aktivt med internationella frågor, ett arbete som syftar till att engagera lärare och elever genom nya globala perspektiv, erfarenhetsutbyten inom hållbar utveckling och interkulturell kompetens. Samtliga projekt utgår från förskolans och skolan styrdokument och från de globala målen för en hållbar utveckling.

Förskolan

"Planting Seeds for Change"

Förskolans utvecklingspedagoger inledde hösten 2018 ett Erasmusfinansierat projekt kring entreprenöriellt, innovativt och hållbart lärande i förskolan: "Planting seeds of change".

De deltog i "Learning Teachers Network’s" konferens i Dubrovnik, Kroatien i april 2019 och arbetar nu med kreativa arbetsätt för att engagera och presentera nya verktyg för förskolärare i Nyköpings kommun.

Grundskolan

"Gender Equality"

Hur kan man som lärare lyfta de viktiga jämställdhetsfrågorna, vilka utmaningar står man inför och vilken didaktik krävs för att nå fram?

Det är frågor som Östra skolan ägnat sig åt under 2020-2021 inom det europeiska utbytesprogrammet Erasmus +. Skolan har arbetat online med skolor i Ungern, Italien och Storbritannien. Under pandemin har tre digitala fortbildningar ägt rum med syftet att introducera nya metoder för klassrummet utifrån genus och jämställdhetsfrågor. Pedagoger och rektor på Östra skolan har bidragit med innehåll och delat med sig av sina perspektiv. 

Under våren 2022 fördjupas samarbetet och en kurs, bland annat arrangeras en kurs på plats i Budapest i januari. Under projektet ska ett gemensamt pedagogiskt material skapas och provköras med elever i samtliga länder. Deltagande lärare stödjer varandra genom kollegialt lärande.

Övningar inom Gender equality

Jämställdhet

Mål-5-Agenda2030.jpg

I skolan har er lärare gett er uppgiften att debattera flickors utsatthet i samhället. Några i klassen kommer med förslaget att flickor ska få lära sig självförsvar i skolan för att kunna skydda sig mot våldsamma män.

Idrottsläraren lovar att redan nästa vecka anlita en lokal kampsportexpert. En förälder reagerar och tycker skolan gör fel. Han tycker det är kränkande mot män.

  • Vad tycker du?
  • Har du någon liknande erfarenhet?
  • Finns det en hållbar lösning på dilemmat? Hur ser den ut?

Fördjupning.

Läs mer på globalamalen.se och ta del av mål nummer 5. Vilka delmål finns under mål 5? Vilka av delmålen tror du är viktigast att jobba med globalt sett? Vilket delmål är mest akut? Vilket delmål är viktigast för Sverige?

Leta rätt på en tidningsartikel eller nyhet som anknyter till dilemmat och diskutera i klassen.

Övning i etiskt dilemma

Mål-5-Agenda2030.jpg

Jämställdhet

Ni befinner er på ett internationellt utbyte. Dina elever bor på internat en vecka. Varje dag efter middagen förväntas alla kvinnliga elever hjälpa till med att diska. En del av dina elever reagerar och tycker att det är orättvist. Det uppstår en konflikt mellan eleverna och partnerskolans lärare.

Diskutera:

  • Hur agerar du, Hur löser du dilemmat?
  • Har din skola kompetens och en handlingsplan för den uppkomna situationen?

Jämlikhet

Ni befinner på ett internationellt utbyte. Du får en morgon ett upprört samtal från internationella koordinatorn på er partnerskola. Det framgår att en av era svenska elever, som själv är öppen med sin homosexualitet, har hamnat i konflikt med lärare och elever när det gäller hbtq-frågor. I partnerlandet är homosexualitet ett lagbrott.

Diskutera:

  • Hur agerar du, hur löser du dilemmat?
  • Har din skola kompetens och en handlingsplan för den uppkomna situationen?

 

"Challenge Extremism"

På Nyköpings högstadium påbörjades ett Erasmus + projekt i november 2017 som pågick i två år. Projektet heter "Challenge Extremism - "Using Dialogic Teaching in Education". Philosophy for Children är framförallt den metod som presenterades och som fem högstadielärare tog del av på en kurs i Budapest våren 2018.

Hur kan man undervisa i kontroversiella frågor och hur kan man som pedagog bidra till ökad dialog och tolerans, är några av frågeställningarna. Nyköpings högstadium deltar framförallt med erfarenheter genom Toleransprojektet.  Deltagande länder var, förutom Sverige, England, Polen och Ungern.  

Vi blev också beviljade en fortbildningsbidrag från Erasmus + för Nyköpings högstadium med inriktning mot tolerans- och värdegrundsfrågor i skolan under vårterminen 2019. 

Arbetsmaterial

Vill du ha fler tips om hur du som lärare kan hantera kontroversiella frågor i klassrummet? Använd gärna materialet som har tagits fram i projektet ("Philosophy for Challenging Extremism" - pdf)

Om du vill använda materialet på svenska hittar du det här ("Att hantera kontroversiella frågor i skolan  genom metoden P4CE" - pdf)

Gymnasiet

Nya möjligheter till internationella utbyten

I mars 2021 fick Nyköpings gymnasium medel beviljade för sju år framåt, för utbyten inom Europa genom Erasmus+. Läs mer på Nyköpings gymnasiums webbplats 

"Finding Jobs in Construction"

Nyköpings gymnasium har fått finansiering från Erasmus + för ett längre utbytesprojekt för partnerskap i samarbete med skolor i Tyskland, Malta, Irland, Spanien och Cypern. Rubriken är ”Finding Jobs in Construction” och involverar Bygg- och anläggningsprogrammet och Teknikprogrammet på Nyköpings gymnasium.

Samarbetet handlar om att skapa ett internationellt nätverk samt dela kunskap och fakta kring hur unga kan hitta och skapa arbete inom bygg- och tekniksektorn. Fokus är också hållbarhetsfrågor inom byggbranschen.

Projektet pågick i två år med start hösten 2017. Målet var att ge eleverna ny kunskap och hur de genom ett europeiskt samarbete kan bygga ett starkare, mer hållbart samhälle både fysiskt och socialt.

Atlas – språkutveckling bland nyanlända

Inom programmet Atlas konferens medverkade höstterminen 2018 två engelsklärare från Nyköpings gymnasium på en konferens i Toronto, Kanada som handlade om hur man kan undervisa i språk i elevgrupper med nyanlända. De har besökte också skolor och institutioner som på olika sätt arbetar med att inkludera nyanlända i skola och samhälle. Deras nya kunskaper förväntas bidra till ökad kompetens inom engelskgruppen men också i arbetslaget i stort.

Internationella projekt och ökad måluppfyllelse

Flera elever som tidigare deltagit från Nyköpings gymnasium uttrycker enligt en undersökning att de blivit både mer studiemotiverade och fått ett ökat intresse för språk. De upplever också att de blivit mer toleranta och mottagliga för människors olikheter och erfarenheter. 

Boka en gratis föreläsning med Sida Alumni

Utmana din bild av hur världen ser ut på ett enkelt och roligt sätt - du som är lärare kan boka en gratis föreläsning av en ung person som nyligen gjort fältstudier eller praktik i något av Sidas samarbetsländer. Med de Globala målen för hållbar utveckling som utgångspunkt kopplas deras personliga erfarenheter samman med utvecklings- och biståndsfrågor genom diskussioner och värderingsövningar.

Sida Alumni

För mer information om Nyköpings skolors och förskolors internationella samarbeten kontakta gärna kommunens internationella samordnare, Mathias Demetriades.

 

Öppna sidomeny

Nyheter