Avgifter och regler för kommunala förskolor

Hur länge ett barn kan vara på förskolan beror på vårdnadshavarens sysselsättning. Avgiften för förskola beror på familjens inkomster. Läs om vilka avgifter och regler som gäller för de kommunala förskolorna. 

Alla förskolebarn i Nyköping har rätt att gå i förskola 20 timmar i veckan. Hur många timmar totalt sätt som barnet får gå i förskola beror på vårdnadshavarens sysselsättning.

Vi kan kommma att efterfråga intyg från arbetsgivare, skola, a-kassa eller liknande, för att bestämma barnets tid på en förskola.

Erbjudande om förskoleplats inom fyra månader

Du kan ansöka om förskoleplats sex månader innan du behöver den.  Ködatum blir tidigast fyra månader innan du önskar få platsen. När du har skickat in din ansökan ska kommunen erbjuda barnet en förskoleplats inom fyra månader - det kallas garantitid – från ködatumet.

Så långt som möjligt erbjuder vi plats utifrån ditt önskemål. Om vi inte kan erbjuda plats enligt ditt önskemål inom fyra månader, kan du i stället få erbjudande om plats inom hela kommunen.

När vi har en plats att erbjuda får du som vårdnadshavare ett brev via mejl eller post. Du måste tacka ja eller nej inom sju dagar. Om du inte gör det gäller inte erbjudandet längre och barnet förlorar sin plats i kön.

För att ställa barnet i kö igen måste du göra en ny ansökan. Om du tackar nej till platsen måste du också ansöka på nytt.

När vårdnadshavare studerar eller är sjukskriven

Om du studerar på heltid räknas det på samma sätt som om du jobbar heltid. Du får även räkna med restid.

Om du som vårdnadshavare är sjukskriven eller får graviditetspenning gäller samma regler som om du skulle ha arbetat. Det gäller dock inte om ditt barn har förskola på natt, kväll eller helg

När vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig

Om du är arbetssökande eller föräldraledig med ett syskon får barnet vara på förskola 20 timmar per vecka under skolans terminer (läsårstid). I de kommunala verksamheterna förläggs tiden tisdag–fredag klockan 8.45 -13.45.

Under skollov får barnet vara 15 timmar på förskola. Tiden förläggs tisdag–torsdag klockan 8.45-13.45.

Att vara aktivt arbetssökande innebär att vårdnadshavaren är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Deltar du i någon åtgärd genom Arbetsförmedlingen får ditt barn vara i förskola den tid som Arbetsförmedlingens åtgärd pågår.

Syskonet till ett nyfött eller nyanlänt barn får vara på förskola enligt ordinarie tid, första månaden. Därefter gäller 20 timmar per vecka.

Vid behov av fler timmar

Om barnet har behov av fler timmar på förskolan ska du göra en särskild ansökan om det

Turordning

Om det är kö till en förskola placerar vi barn i följande turordning:

 • garantitid: ett barn ska bli erbjuden plats inom fyra månader från ansöknings- och ködatum
 • barn med behov av särskilt stöd
 • syskonförtur: ett barn som har ett syskon i en viss förskola eller pedagogisk omsorg prioriteras före andra barn vid placering till en förskola.

Barn som bor i Nyköpings kommun går som huvudregel före barn som bor i en annan kommun. Men om ett barn från annan kommun behöver en plats i Nyköpings kommun på grund av särskilda personliga skäl (till exempel geografiska skäl eller beroende på barnets stödbehov), kan barnet ha rätt att likställas med barn som bor i Nyköping. De särskilda skälen ska vårdnadshavare anmäla i samband med ansökan.

Barn som har behov av stöd för sin utveckling i form av förskola ska snabbt erbjudas plats.

Mer information om regler

Läs mer i riktlinjerna för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Avgift för förskola

Avgiften för plats i förskola beräknar vi i procent, utifrån hushållets gemensamma bruttoinkomst - den inkomst hushållet har innan skatten är avdragen.

Har du inte angett en inkomst betalar du maxtaxa, enligt kommunens avgiftsregler. Du kan när som helst ändra din inkomst i e-tjänsten.

Avgiftshöjning gäller från 1 januari 2024.

 • Barn ett: Tre procent av inkomsten, men högst 1688 kronor per månad
 • Barn två: Två procent av inkomsten, men högst 1125 kronor per månad
 • Barn tre: En procent av inkomsten, men högst 563 kronor per månad
 • Barn fyra: Ingen avgift

Barn ett = yngsta barnet i hushållet.

Läs mer om inkomstuppgifter

Avgiftsregler

Du som förälder eller vårdnadshavare betalar en avgift året runt, enligt kommunens regler för avgifter. Det innebär att du betalar enligt gällande avgiftsregler:

 • För barn mellan ett och tre år: full avgift.
 • För barn mellan tre och fem år: minskad avgift med 30 procent, förutom under juni, juli och augusti då det är full avgift. Det gäller från 1 september det år barnet fyller 3 år.
 • Du betalar avgift från och med första introduktionsdagen.
 • Du betalar avgiften varje månad
 • Det är samma avgift om du har semester eller frånvaro av andra skäl, avgiften minskar alltså inte under ledighet.
 • Avgift under 100 kronor debiterar vi inte.

Läs om hur du gör om din inkomst förändras.

Maxtaxa

Inkomsttaket ligger på 56 250 kronor. Det innebär att du inte behöver betala en procentuell andel av inkomster som är högre än det.

Tjänar hushållet 60 000 kronor så är det ändå 56 250 kronor som vi baserar avgiften på.

Läs mer om inkomstuppgifter.

Har du frågor om din faktura, kontakta handläggare via e-post: barnplacering@nykoping.se

Ledighet och frånvaro

Barnets vårdnadshavare ska alltid informera förskolan om barnet ska vara ledigt eller frånvarande av andra orsaker. Du betalar avgift för förskoleplatsen även om du har semester och barnet inte är på förskolan.

Om frånvaron eller ledigheten är längre än tre månader i sträck (exklusive semesterperioder) har Nyköpings kommun rätt att säga upp platsen, med en månads uppsägningstid.

Kontakta oss

Handläggare Förskola och Fritidshem

E-post: 
barnplacering@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Helgfri vardag kl 09:00-16:00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny